Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i delove amortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi.

U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeležene su arapskim brojevima, a delovi amortizacionih grupa – arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedeni su nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni trećoj – godišnje stope amortizacije.

Član 3

Osnovna sredstva koja po nazivu ili bližem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su raspoređena njima najsličnija osnovna sredstva.

Sličnost osnovnih sredstava određuje se prema nameni kojoj služe, a u okviru iste namene – prema vrsti materijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu.

Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen različit materijal, za određivanje sličnosti uzima se materijal koji je pretežno upotrebljen, a pretežnost se izračunava prema vrednosti tog materijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva.

Član 4

Pravna lica, u skladu sa opštim aktom, utvrđuju godišnje stope amortizacije za alat i inventar za koji te stope nisu propisane u Nomenklaturi ako im je vek upotrebe duži od jedne godine, tj. ako se kalkulativno otpisuju.

Godišnja stopa amortizacije iz stava 1 ovog člana ne može biti manja od 20 %.

Član 5

Alat i inventar čiji je vek upotrebe do jedne godine, odnosno koji se otpisuje stavljanjem u upotrebu (jednokratno) smatra se zalihama.

Član 6

Knjige i časopisi u bibliotekama (koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom) ne podležu redovnom otpisivanju.

Ostale knjige i časopisi raspoređuju se i otpisuju u skladu sa čl. 4 i 5 ovog pravilnika.

Član 7

Godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi odgovaraju korišćenju osnovnih sredstava do dve smene.

Smatra se da se osnovno sredstvo koristi do dve smene ako je godišnje bilo u upotrebi do 4.400 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju – ako su godišnje prešla do 60.000 kilometara.

Član 7a

Pravno lice može odlučiti da propisane godišnje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva, umanji do 50% ako ih ne koristi većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni.

Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godišnje bilo u upotrebi do 2.200 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju – ako su godišnje prešla do 30.000 kilometara.

Član 8

Za osnovna sredstva koja su u Nomenklaturi raspoređena u amortizacione grupe 33 do 51 i 65 do 77, amortizacionu grupu 98 i amortizacionu grupu 100 tačka 9 ako su u obračunskom periodu korišćena većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u dve smene, godišnja stopa amortizacije propisana u Nomenklaturi uvećava se srazmerno njihovom većem korišćenju od intenziteta rada koji odgovara radu u dve smene, a najviše do 50% iznad godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi. Ovako uvećane stope amortizacije za ta osnovna sredstva smatraju se stopom amortizacije utvrđenom Nomenklaturom.

Član 9

Godišnjim stopama amortizacije koje proističu iz procenjenog trajanja korišćenja smatraju se i godišnje stope amortizacije iz Nomenklature ako rok korišćenja nije utvrđen ugovorom.

Pravno lice u skladu sa opštim aktom utvrđuje godišnju stopu amortizacije za ulaganje iznad knjigovodstvene vrednosti goodwill najmanje u visini prosečne godišnje stope po kojoj je pravno lice otpisalo sadašnju vrednost osnovnih sredstava (otpis na preostali vek trajanja) u godini u kojoj je izvršeno ulaganje u goodwill.

Član 10

Odredbe čl. 4 i 5 ovog pravilnika primenjuju se na alat i inventar koji je pribavljen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu SRJ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *