Osiguranim licima koja su obavezno osigurana po osnovu zaposlenja, odnosno radnog odnosa, preduzetnicima koji obavljaju samostalnu delatnost, kao i sveštenicima i verskim službenicima, za vreme privremene sprečenosti za rad odnosno bolovanja pripada pravo na naknadu zarade.

Visina te naknade iznosi 65% od osnova za naknadu zarade, a osnov predstavlja prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

U slučaju doborovоljnog davanja tkiva i organa, kada je privremena sprečenost nastala usled povrede na radu i usled profesionalne bolesti, osiguranom licu pripada naknada zarade u visini od 100% od osnova za naknadu .

ISPLATA:

Naknadu isplaćuje poslodavac za prvih 30 dana sprečenosti, a ukoliko privremena sprečenost traje duže od 30 dana, naknada se isplaćuje na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko privremena sprečenost za rad traje duže od šest meseci, odnosno dvanaest meseci sa prekidima tokom prethodnih 18 kalendarskih meseci, nadležna lekarska komisija upućuje osiguranika na procenu radne sposobnosti.

Ukoliko je privremena sprečenost osiguranika nastupila za vreme privremenog boravka u inostranstvu, obaveštenje o nastanku privremene sprečenosti dostavlja se u skladu sa odredbama sporazuma o socijalnom osiguranju.

Dokumentacija koja se u kod bolovanja preko 30 dana prosledjuje RFZO je sledeca:
-obrazac OZ-7
-obrazac OZ-10
-obrazac OZ-6 (lista bolovanja od lekara-morate imati dve liste do 30 dana i preko)
-Kopija izvoda od plate
-Kopija izvoda iz poreske prijave
-Ugovor o radu za radnika
-Odstampani platni listici za 12 meseci koji prethode mesecu otvaranja bolovanja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *