Zaposleni imaju pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, bez obzira da li na posao dolaze peške.

Ovaj trošak se priznaje kao rashod u poreskom bilansu.

Do nedavno je važilo mišljenje da ukoliko naknada za dolazak i odlazak sa rada nije dokumentovana, oporezuje se po stopi od 10%.

Svim klijentima savetujemo da formiraju isplatnu listu za troškove prevoza i da isplate zaposlenima koji na posao dolaze peške ili biciklom iznos u visini mesečne pretplatne karte za zonu koju pripadaju. Za Novi Sad, zonu 1 u ovom momentu cena mesečne karte iznosi 2.523,00 rsd. Za one koji na posao dolaze autobusom, savetujemo da poslodavac kupi prevoznu kartu, a za one koji dolaze autom, savetujemo dokumentovanje računima goriva.

Neoporezivi iznos koji se primenjuje za dokumentovane troškove do 31.01.2022.godine iznosi 4.040,00 rsd. Preko ovog iznosa plaća se 10% poreza. Da rezimiramo, dokument nije samo račun već je to i računovodstvena isprava.

” NEPLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE POVODOM ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA I PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU
Donosilac: Ministarstvo finansija
Broj: 011-00-00040/2019-04
Datum: 3. 6. 2020.

Razmotrili smo zahtev koji ste uputili ovom ministarstvu, i, s tim u vezi, sa aspekta zakona koji uređuje
oporezivanje dohotka građana, sistem doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i zakona koji
uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica, obaveštavamo vas o sledećem:
Odredbom člana 16. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01 … 86/19 – u
daljem tekstu: ZPDG) propisano je da se zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona oporezuje po stopi od 10%.
Prema odredbi člana 18. stav 1. tačka 1) ZPDG, ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od
poslodavca po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do
visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza,
a najviše do 3.914 dinara mesečno (usklađivanje neoporezivih iznosa vrši se na godišnjem nivou, a
navedeni iznos je u primeni počev od 1. februara 2019. godine zaključno sa 31. januarom 2020. godine).
Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik
RS“, br. 84/04 … 86/19) propisano je da je osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce zarada,
odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim
aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa.
Prema odredbi člana 105. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05 … 95/18 – autentično
tumačenje) zarada iz člana 104. stav 1. tog zakona sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno
na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi, i sl.) i
drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.
Saglasno odredbi člana 105. stav 3. Zakona o radu, pod zaradom se smatraju sva primanja iz radnog
odnosa osim, pored ostalog, primanja iz člana 118. tač. 1-4) tog zakona.
Odredbom člana 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu
troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene
prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.
Imajući u vidu navedeno, ne plaća se porez na dohodak građana na zarade na primanja zaposlenog od
poslodavca, po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada koji su dokumentovani
odgovarajućom verodostojnom računovodstvenom ispravom.
Međutim, u slučaju kada naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada nije dokumentovana
odgovarajućom verodostojnom računovodstvenom ispravom, takvo primanje podleže oporezivanju
porezom na zarade po stopi od 10%.
Na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, na koju zaposleni ima pravo u skladu sa opštim
aktom i ugovorom o radu saglasno odredbi člana 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu (koja se ne smatra
zaradom saglasno članu 105. stav 3. Zakona o radu), ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno
osiguranje nezavisno od poreskog tretmana tih primanja prema ZPDG.
Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01 …
86/19 – u daljem tekstu: ZPDPL) propisano je da se za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju rashodi
iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima
kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način
utvrđivanja.
U skladu sa odredbom člana 9. stav 2. ZPDPL, primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je
uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa
propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u
poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.
Prema propisima kojima se uređuje računovodstvo, knjiženje poslovnih promena, između ostalog, na
računima prihoda i rashoda, vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava, pri čemu
računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni,
koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene
isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Verodostojnom
računovodstvenom ispravom, u smislu navedenih propisa, smatra se računovodstvena isprava koja je
potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu.
Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada nije
dokumentovana odgovarajućom verodostojnom računovodstvenom ispravom, pri čemu je predmetna
naknada oporezovana porezom na zarade po stopi od 10%, smatramo da se ista (naknada) priznaje kao
rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome je isplaćena, shodno članu 9. stav 2. ZPDPL.

Izvor mišljenja: PK Tatić”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *