Dana 11.02.2021. je usvojena uredba koja predviđa da privredni subjekti u privatnom sektoru, pod propisanim uslovima mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12) po zaposlenom koja će se isplaćivati se za tri meseca (u aprilu, maju i junu 2021. godine).

Dobijena davanja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima i moraju biti utrošebna najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti u privatnom sektoru:

– koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV;

– kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa.

Pravo na direktna davanja nemaju:

– banke iz člana 2. stav 1. Zakona o bankama (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015),

– društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz člana 3. Zakona o osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014), društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005 i 31/2011),

– davaoci finansijskog lizinga iz člana 10. Zakona o finansijskom lizingu (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 – dr. zakon),

– kao i platne institucije i institucije elektronskog novca iz člana 2. stav 1. tač. 35) i 36) Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 i 44/2018).

Privredni subjekti mogu da prihvate predmetnu pomoć davanjem posebne izjave u skladu sa propisima kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku. Ona se podnosi za svako direktno davanje posebno, i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuju direktna davanja.

Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja.

Privredni subjekat koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke iz prethodnog stava kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja ukoliko u periodu od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende nemaju pravo na isplatu direktnih davanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *