Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu iznosi

2.987.424,00 dinara

i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2020. godini.

Obveznici su fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koja su u tekućoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u RS u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (995.808,00 rsd x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke, i to:
• za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 398.323,00 dinara,
• za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 149.371,00 dinar.

Oporezivi prihodi:

Prema članu 87. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana (”Sl. glasnik RS”, br. 24/01,…,112/15: u daljem tekstu: Zakon) dohotkom se smatra godišnji zbir:

1) zarada iz čl. 13. do 14b Zakona;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona;

3) oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;

4) oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. Zakona;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;

8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike – rezidente.

Zarade i oporezivi prihodi iz tač. 2), 3), 6) i 7) umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a oporezivi prihodi iz tač. 4) i 5) umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici. Dohodak iz stava 2. člana 87. Zakona se uvećava za iznos koji se, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Prihodi iz stava 2. tačka 8) umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi.

Dohodak za oporezivanje čini razlika između ukupnog dohotka utvrđenog u skladu sa st. 2. do 5. člana 87. Zakona i neoporezivog iznosa iz stava 1. člana 87. Zakona.

Poreska stopa:

-na iznos koji nije viši od šest prosečnih godišnjih zarada, primenjuje se poreska stopa od 10%;
-na iznos koji je viši od šest prosečnih godišnjih zarada, primenjuje se poreska stopa od 15%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *