Godišnji popis – Odredbama člana 7. stav 1. Zakona o računovodstvu propisano je da pravna lica i preduzetnici opštim aktom uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene, sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem je utvrđeno na koji način se vrši godišnji popis.

Kod mikro privrednih subjekata popis može da vrši jedno lice, a kod ostalih se formira komisija.

Popis imovine i obaveza obuhvata:

1) utvrđivanje stvarnih količina imovine koja se popisuje merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje podataka u popisne liste;

2) upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle dana na koji se popis vrši i svođenje popisanog stanja na stanje na dan na koji se popis vrši;

3) unošenje knjigovodstvenog naturalnog stanja imovine u popisne liste;

4) utvrđivanje naturalnih razlika između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja;

5) unošenje cena popisane imovine;

6) vrednosno obračunavanje popisane imovine;

7) sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

Detaljnije o popisu možete pročitati na sledećoj stranici gde možete preuzeti i potrebne obrasce.

U savremenim preduzećima se koriste dronovi u popisivanju robe.

Detaljno o popisu.

Posetite nas i na stranom sajtu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *