U Službenom glasniku RS broj 32/22 od 10. marta 2022. godine je objavljena nova Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom. Stupila je na snagu 11.marta 2022.godine.

Privrednim subjektima koji su registrovani najkasnije do 29.10.2021. koji nisu ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po osnovu stare Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije, omogućeno je da od 15. marta 2022. godine do 5. aprila 2022. godine podnesu izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju.

Iznos bespovratnih sredstava je 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu pomenute uredbe po prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji i 100 evra za elektronski fiskalni uređaj.

Mnogo udruženja nije podnelo zahtev za subvenciju jer nisu imali saznanje o novim obavezama. Na ovaj način je i njima omogućeno da apliciraju za bespovratna sredstva.

U nastavku je tekst Uredbe.

 

UREDBA
O
UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE ZA USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE FISKALIZACIJA

– “Službeni glasnik RS”, broj 95/2021 –
Ova uredba je doneta na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi, a stupa na snagu 2. oktobra 2021. godine.

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

PROGRAM
FINANSIJSKE PODRŠKE OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE ZA USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE FISKALIZACIJA

I. PREDMET

Programom finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u daljem tekstu: Program) se utvrđuje: pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške za fiskalizaciju, način ostvarivanja prava, postupak realizacije Programa, gubitak prava na korišćenje finansijske podrške i praćenje realizacije Programa.

II. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA

1) fiskalizacija u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja;

2) obveznik fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo;

3) fiskalna kasa u smislu zakona kojim se uređuju fiskalne kase je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata;

4) elektronski fiskalni uređaj u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave;

5) poslovni prostor i poslovne prostorije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija su zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samonaplatni uređaj – automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti (uključujući i deo ili više delova jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao i prostor koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno.

Poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom za obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, smatra se prebivalište ili boravište, odnosno sedište obveznika fiskalizacije;

6) postojeći obveznik fiskalizacije – lice koje je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase (član 19. stav 1. Zakona o fiskalizaciji);

7) novi obveznik fiskalizacije – lice koje nije u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase, a nije oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (član 19. stav 2. Zakona o fiskalizaciji).

III. PRAVO NA KORIŠĆENJE FINANSIJSKE PODRŠKE I OBAVEZE KORISNIKA FINANSIJSKE PODRŠKE ZA FISKALIZACIJU

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

U slučaju da je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora i prostorija postojećeg obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške koja se dodeljuje na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija biće obračunata u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

U slučaju da novi obveznik fiskalizacije u izjavi za dodelu finansijske podrške za fiskalizaciju navede više poslovnih prostora i prostorija, Poreska uprava može da odobri finansijsku podršku za manji broj poslovnih prostora i prostorija i elektronskih fiskalnih uređaja od navedenog broja, ukoliko utvrdi da navedeni podaci u izjavi ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Obveznici iz st. 3. i 5. ovog odeljka koji nisu evidentirani u sistem poreza na dodatu vrednost na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Pravo na korišćenje finansijske podrške nemaju:

– privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10;

– obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela poreski identifikacioni broj (PIB).

Obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju imaju obavezu da, u roku od šest meseci od početka primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija, počnu da evidentiraju promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u svakom poslovnom prostoru i prostoriji za koju su dobili finansijsku podršku za fiskalizaciju.

IV. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs.

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, počev od 15. oktobra 2021. godine i zaključno sa 31. januarom 2022. godine, a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju sadrži: podatak o nazivu obveznika fiskalizacije, PIB-u, broju poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), nazivu banke, odnosno Uprave za trezor za privredne subjekte koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, a ostvaruju pravo na finansijsku podršku i broju poslovnog računa na koji želi da mu se uplati iznos novčanih sredstava po osnovu finansijske podrške.

V. POSTUPAK REALIZACIJE PROGRAMA

Nakon stupanja na snagu ove uredbe Ministarstvo privrede na zahtev Uprave za trezor vrši prenos sredstava za realizaciju Programa na poseban namenski račun otvoren kod Uprave za trezor.

Uprava za trezor vrši prenos sredstava korisnicima finansijske podrške na poslovne račune navedene u izjavi za dodelu finansijske podrške.

Počev od 15. oktobra 2021. godine, zaključno sa 28. februarom 2022. godine, Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške za obveznike fiskalizacije koji su podneli izjavu u skladu sa ovom uredbom.

Poreska uprava sačinjava spiskove korisnika fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku sa iznosom dodeljenih sredstava i dostavlja Ministarstvu privrede i Upravi za trezor, jednom nedeljno.

Ministarstvo privrede objavljuje spiskove iz stava 4. ovog odeljka na svojoj internet stranici.

Uprava za trezor u roku od tri dana, nakon izvršene isplate dostavlja Ministarstvu privrede informaciju kojom potvrđuje da je isplata izvršena u skladu sa dostavljanim podacima iz stava 4. ovog odeljka, sa obrazloženjem za svako eventualno odstupanje.

U cilju realizacije Programa biće potpisan sporazum između Ministarstva privrede, Ministarstva finansija – Poreske uprave i Ministarstva finansija – Uprave za trezor kojim će se bliže utvrditi međusobna prava i obaveze.

VI. GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE FINANSIJSKE PODRŠKE

Obveznik fiskalizacije gubi pravo na finansijsku podršku ukoliko u roku od šest meseci od početka primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija, ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.

Obveznik fiskalizacije koji izgubi pravo na korišćenje finansijske podrške, dužan je da izvrši povraćaj sredstava na namenski račun otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor u iznosu koji mu je dodeljen po tom osnovu sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

Poreska uprava vrši proveru ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje finansijske podrške po ovom programu, kao i prinudnu naplatu u slučaju gubitka prava, u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisanim zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

VII. PRAĆENJE REALIZACIJE

Uprava za trezor je u obavezi da Izveštaj o realizaciji ovog programa dostavi Ministarstvu privrede do 31. marta 2022. godine, nakon čega će to ministarstvo navedeni izveštaj dostaviti Vladi radi informisanja.

Sva neutrošena sredstva Programa biće vraćena u budžet Republike Srbije do 30. aprila 2022. godine.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *