1. “Stare” olakšice, na osnovu člana 45đ Zakona o doprinosima, imaju lica koja od 01.01.2019
do 31.12.2019 nisu bili zaposlena.

Ta lica pravo na olakšice stiču zasnivanjem radnog
odnosa (OO 101, 207) u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. Lica koja su od 01.01.2019
do 31.12.2019 bila preduzetnici, pravo na olakšice su mogla da steknu zasnivanjem radnog
odnosa od 01.01.2020 do 30.04.2020, ODNOSNO do 05.07.2020 jer je država tada donela
Uredbu o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica
(SL.GLASNIK 60/2020).
Ova lica imaju sledeća oslobođenja: u 2020 godini 70%poreza, 100%PIO, u 2021 godini
65%poreza, 95%PIO, u 2022 godini 60%poreza 85%PIO. Navedena oslobodjenja su
produžena do 31.12.2025 godine, tako da u 2023 godini iznose 50%porez 75%PIO, u 2024
godini 40%porez 65%PIO a u 2025godini 30%porez i 55%PIO.
Šifre vrste prihoda su: 2020-26, 2021-27, 2022-28 ILI 29, 2023-31, 2024-33 i 2025-35.

2. “Nove” olakšice. Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima,
lica koja su 2020 godine PROPUSTILA da zasnuju radni odnos i koriste olakšice, daje se
druga šansa.

To su SAMO lica koja su bila preduzetnici u periodu od 01.01.2019 do
31.12.2021 godine (Važno zbog pogrešnog tumačenja pojedinih inspekora – ova lica su
mogla biti preduzetnici i pre 2019 godine). Ta lica pravo na olakšice stiču zasnivanjem
radnog odnosa od 01.01.2022 do 30.04.2022 godine. Takodje, pravo na olakšice ova lica
stiču isključivo zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji je na dan 31.12.2020 imao
najviše 30 zaposlenih. Ovim licima se oslobođenja umanjuju ZA TRI procenta poena, tako
da u 2022 godini oslobođenja iznose 57% za porez i 82% za doprinose. Šifra vrste prihoda
za ova lica u 2022 godini je 30. Član Zakona 45đ, stav 7.

Važno: olakšice za kvalifikovana lica do kraja 2022 godine mogu da koriste samo
poslodavci koji na dan 31.12.2020 godine imaju PREKO 30 zaposlenih.

To su šifre prihoda 26,27 i
28. Poslodavci koji na dan 31.12.2020 imaju DO 30 zaposlenih, olakšice mogu da koriste do kraja
2025 godine, sa šiframa vrste prihoda 29, 31, 33 i 35.
Takođe, izmenama zakona uvedena je i olakšica za lica koja nisu bila zaposlena niti su bila
preduzetnici u periodu od 01.01.2019 do 28.02.2022 godine. Ta lica treba da zasnuju radni odnos u
periodu od 01.03.2022 do 31.12.2022 godine sa MINIMALNOM BRUTO ZARADOM (u smislu
Zakona o radu) u iznosu od 76500 dinara. Ove olakšice važe do 31.12.2024 godine, i
podrazumevaju oslobođenje 100%PIO i 70%porez, šifra vrste prihoda je 37. (Član 45ž).
Gubitak prava na olakšice, prema izmenama zakona, se dešava kada poslodavac smanji broj
zaposlenih u odnosu na dan 31.12.2019 godine, i to samo prestankom radnog odnosa lica koje se ne
smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem. Za taj broj lica se gubi pravo na korišćenje olakšica.
Za poslodavce osnovane posle 31.12.2019 godine kao datum preseka se uzime 31.decembar godine
u kojoj su osnivani.

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *