Za period od 1.2.2022. do 31.1.2023. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

76.281

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

33.413

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

10.898

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.851

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

14.480

– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31)

111.380

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

– neoporezivi iznos zarade

19.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

4.359

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.617

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

7.630

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

43.591

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

10.898

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

21.794

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

111.380

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)

14.480

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 10/2022, a stupaju na snagu 1. februara 2022. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2021) primenjuju od 1.1.2022. godine.

 

IZVOR:paragraf.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *