Digitalna imovina

Digitalna imovina je virtuelna imovina. Označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi, koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja.

Digitalna imovina oporezuje se porezom na kapitalne dobitke. Osnovica se dobija kada od prodajne cene oduzmemo nabavnu cenu digitalne imovine. Poreska stopa kojoj podleže kapitalni dobitak jeste 15%.

Na prihod od kapitalne dobiti ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Ovako ostvarena dobit ne podleže oporezivanju godišnjim porezom na dohodak građana.

Fizičko lice stiče pravo na umanjenje 50% poreza na kapitalnu dobit ako novčana sredstva ostvarena od prodaje digitalne imovine uloži u osnovni kapital privrednog društva ili investicionog fonda čiji je centar poslovnih ili investicionih aktivnosti u Srbiji.

Šta je kapitalna dobit?

Kapitalni dobitak obveznik ostvaruje prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):

1) nepokretnosti koje je koristio, odnosno koje koristi kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti uključujući i nepokretnosti u izgradnji;

2) prava intelektualne svojine;

3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, predstavljaju dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

4) investicione jedinice investicionog fonda, u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi;

5) digitalne imovine, osim ukoliko obveznik, u smislu zakona kojim se uređuje digitalna imovina, ima dozvolu za pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom i koji je digitalnu imovinu nabavio isključivo radi dalje prodaje u okviru obavljanja usluga povezanih sa digitalnom imovinom u skladu sa tim zakonom.

Kapitalnim dobitkom smatra se i prihod koji ostvari nerezidentni obveznik od prodaje imovine iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, kao i od prodaje nepokretnosti na teritoriji Republike koju nije koristio za obavljanje delatnosti.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine iz st. 1. i 2. ovog člana (u daljem tekstu: imovina) i njene nabavne cene, utvrđene prema odredbama ovog zakona.

Ako je razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak.

Kapitalni dobitak, odnosno gubitak, ne utvrđuje obveznik koji je osnovan shodno propisima kojima se uređuju investicioni fondovi.

 

Više možete saznati ovde.

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *