Pri obavljanju javnog prevoza tereta u teretnom vozilu domaćeg prevoznika mora da se nalazi:
– original izvoda licence za prevoz;
– odgovarajuće isprave na osnovu kojih je mogućeutvrditi identitet vozača (lična karta, pasoš i sl.);
– licenca vozača;
– dokaz da je vozač radno angažovan u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, ili original potvrde za vozača koji nije državljanin Republike Srbije;
-original ugovora o zakupu ili overena fotokopija ugovora o zakupu (ako se vozilo koristi po osnovu zakupa), po potrebi ovaj ugovor mora biti preveden na strani jezik za potrebe međunarodnog saobraćaja;
– dokument sa podacima o teretu koji se prevozi (original tovarnog lista ili otpremnice), popunjen i overen od strane prevoznika i pošiljaoca;
– original CMR (pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom saobraćaju), popunjen i overen od strane prevoznika i pošiljaoca.

 

Član 29. stav 2. Zakona o trgovini propisuje da robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu.

Licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Izvod licence za prevoz jeste javna isprava kojom nadležni organ potvrđuje da je teretno vozilo kojim domaći prevoznik obavlja međunarodni ili domaći javni prevoz upisano u rešenje o izdavanju licence za prevoz.

Licenca vozača je javna isprava kojom se utvrđuje identitet i osnovno zanimanje vozača. Teretnim vozilom ili skupom vozila kojim domaći prevoznik obavlja
javni prevoz tereta može da upravlja samo vozač koji je radno angažovan kod tog domaćeg prevoznika u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Potvrda za vozača je isprava koja se izdaje domaćem prevozniku za vozača koji nije državljanin Srbije koji je zaposlen u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se uređuju uslovi za zapošljavanje stranaca. Izdaje je ministarstvo saobraćaja sa rokom važenja maksimalno pet godina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *