Ovaj zakon definiše pravila u drumskom saobraćaju

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor.

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na:

1) prevoz tereta koji se obavlja vozilima Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove;

2) prevoz tereta koji se obavlja teretnim vozilom ili skupom vozila koji čini teretno vozilo i priključno vozilo, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg.

Definicije

Član 2

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

1) teret je stvar kojom se manipuliše u saobraćajno-transportnom smislu;

2) prevoz tereta u drumskom saobraćaju je kretanje praznog ili natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila;

3) prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju je prevoz tereta u drumskom saobraćaju pri čijem se obavljanju mesto polaska i mesto dolaska nalazi na teritoriji Republike Srbije;

4) prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju je prevoz tereta u drumskom saobraćaju pri čijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica;

5) javni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju kod koga privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza;

6) prevoz tereta za sopstvene potrebe je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti;

7) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome je shodno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj se nalazi njegovo sedište, odnosno prebivalište, odobreno obavljanje prevoza tereta;

8) domaći prevoznik je prevoznik čije se stvarno i stalno sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije;

9) strani prevoznik je prevoznik čije se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji druge države;

10) licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

11) izvod licenceza prevoz je javna isprava kojom nadležni organ potvrđuje da je teretno vozilo kojim domaći prevoznik obavlja međunarodni ili domaći javni prevoz upisano u rešenje o izdavanju licence za prevoz;

12) lice odgovorno za prevoz je lice koje je odgovorno za stvarno i neprekidno upravljanje poslovima prevoza radno angažovano u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika koji obavlja prevoz;

13) sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti je javna isprava kojom se potvrđuje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz;

14) bilateralni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji se obavlja između Republike Srbije i druge države;

15) tranzitni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji se obavlja preko teritorije Republike Srbije ili druge države bez utovara, odnosno istovara tereta na teritoriji Republike Srbije ili druge države;

16) prevoz tereta iz ili za treće države je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji započinje i završava se na teritoriji države u kojoj se ne nalazi sedište, odnosno prebivalište prevoznika;

17) kombinovani prevoz je prevoz drumskog teretnog vozila ili skupa vozila kod koga se deo prevoznog puta obavlja železnicom ili plovnim putem, a deo prevoznog puta drumom na što je moguće kraćim rastojanjima;

18) dozvola je javna isprava kojom se domaćem prevozniku dozvoljava pristup i kretanje na teritorijama drugih država, a stranom prevozniku pristup i kretanje na teritoriji Republike Srbije;

19) kabotaža je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji obavlja strani prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;

20) korisnik prevoza je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje, na osnovu ugovora sa prevoznikom, stiče određena prava i preuzima određene obaveze;

21) tovarni list je dokument kojim domaći prevoznik potvrđuje pošiljaocu da je zaključen ugovor o prevozu i da je teret primljen na prevoz;

22) CMR je tovarni list za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju;

23) licenca za obavljanje poslova profesionalnog vozača (u daljem tekstu: licenca vozača) je javna isprava kojom se utvrđuje identitet i osnovno zanimanje vozača, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;

24) potvrda za vozača je javna isprava koja se izdaje prevozniku za vozača koji je radno angažovan za upravljanje teretnim ili skupom vozila, a koji nije državljanin države u kojoj se nalazi sedište, odnosno prebivalište prevoznika.

Prevoz tereta

Član 3

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju može biti javni prevoz tereta ili prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Pri obavljanju javnog prevoza tereta, relacija, cena prevoza i drugi uslovi prevoza određuju se ugovorom zaključenim između prevoznika i korisnika prevoza.

Pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

1) da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja;

2) da se prevoz tereta obavlja bez naknade;

3) teret koji se prevozi mora biti u vlasništvu, prodat, kupljen, uzet ili predat u zakup, proizveden, dorađen ili popravljen od strane istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

4) svrha prevoza mora biti prevoz tereta do ili od istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili njeno premeštanje bilo unutar bilo izvan sedišta istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

5) vozač teretnog vozila ili skupa vozila koje se koristi za takav prevoz, mora biti radno angažovan kod istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje kao i poljoprivrednik, odnosno lice radno angažovano kod istog stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

6) teretno vozilo ili skup vozila mora biti registrovano u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima i u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili se koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno od stava 3. tačka 1) ovog člana domaće privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik kome je javni prevoz tereta pretežna delatnost može da obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe kada se taj prevoz obavlja u skladu sa stavom 3. tač. 2) do 6) ovog člana.

Pod prevozom tereta za sopstvene potrebe podrazumeva se i upravljanje teretnim vozilom prilikom osposobljavanja kandidata za vozače koje vrše pravna lica, odnosno srednje stručne škole i prilikom polaganja praktičnog ispita kandidata za vozača.

Teretno vozilo kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju, osim teretnog vozila iz st. 4. i 5. ovog člana, mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, poslovno ime i natpis “Prevoz za sopstvene potrebe”, ispisano slovima visine najmanje tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz stava 6. ovog člana.

U teretnom vozilu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti dokaz o radnom angažovanju vozača u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, osim ako je vozač poljoprivrednik.

Teretno vozilo ili skup vozila iz stava 3. ovog člana koje pripada domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ili poljoprivredniku kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova definisanih propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima ili drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, mora ispunjavati i tehničke uslove u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacione uslove u pogledu bezbednosti saobraćaja, propisane aktom iz člana 13. stav 11. ovog zakona, o čemu se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao dokaz, dostavlja potvrda iz člana 13. stav 9. ovog zakona.

O ispunjenosti uslova iz stava 9. ovog člana Ministarstvo izdaje potvrdu iz člana 13. stav 10. ovog zakona.

Vođenje evidencije o teretnom vozilu, kao i evidencije domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koje obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, osim teretnih vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, teretnih vozila škola za vozače iz stava 5. ovog člana, poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi grada Beograda na čijoj teritoriji se nalazi sedište domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, odnosno prebivalište poljoprivrednika.

Evidenciju teretnog vozila, kao i evidenciju domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju vodi Ministarstvo.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik podnosi zahtev za upis u evidenciju iz st. 11. i 12. ovog člana.

Upis u evidenciju iz st. 11. i 12. ovog člana vrši se na osnovu zahteva iz stava 13. ovog člana koji sadrži izjavu o registarskim oznakama teretnih vozila kojima će obavljati prevoz za sopstvene potrebe i ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. tač. 1) i 6) ovog člana.

Ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice, ugovor iz stava 3. tačka 6) ovog člana mora biti overen kod organa nadležnog za overu.

Organ opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda odlučuje o zahtevu, donosi rešenje, vrši upis u evidenciju i izdaje odgovarajuću potvrdu za svako prijavljeno teretno vozilo kome se dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju i dostavlja Ministarstvu podatke o upisu u evidenciju.

Ministarstvo odlučuje o zahtevu, donosi rešenje, vrši upis u evidenciju i izdaje odgovarajuću potvrdu za svako prijavljeno teretno vozilo kome se domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, odnosno poljoprivredniku dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik dužan je da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izvršen upis u evidenciju u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti organ iz st. 16. i 17. ovog člana.

Organ iz st. 16. i 17. ovog člana donosi rešenje o upisu promene podataka u evidencije iz st. 11. i 12. ovog člana.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da organu iz st. 16. i 17. ovog člana vrati odgovarajuću potvrdu iz st. 16. i 17. ovog člana ako je prestao da koristi teretno vozilo za koje je izdata potvrda ili ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate potvrde.

Teretnim vozilom iz stava 17. ovog člana može se obavljati prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz stava 3. tač. 2)-6) ovog člana i potvrda iz st. 16. i 17. ovog člana mora se nalaziti u teretnom vozilu i pokazati na zahtev organa koji vrši nadzor u skladu sa ovim zakonom.

Ministar propisuje način vođenja evidencije iz st. 11. i 12. ovog člana, obrazac potvrde iz st. 16. i 17. ovog člana, kao i način dostavljanja podataka iz stava 16. ovog člana.

Evidencije iz st. 11. i 12. ovog člana sadrže podatak o registraciji domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika i podatke o izdatim potvrdama iz st. 16. i 17. ovog člana.

Podatak koji se odnosi na poljoprivrednika sadrži ime, prezime, mesto i datum rođenja lica kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Rešenje iz stava 17. ovog člana, rešenje o upisu promene podataka u evidenciju iz stava 12. ovog člana koje donosi Ministarstvo, kao i rešenje po žalbi na prvostepeno rešenje organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda koje donosi Ministarstvo je konačno.

Kabotaža

Član 4

Strani prevoznik može da obavlja kabotažu samo na osnovu dozvole za kabotažu koju izdaje Ministarstvo.

Strani prevoznik zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana podnosi Ministarstvu preko domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

Ministarstvo, na osnovu podataka o transportnim kapacitetima, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana, procenjuje da li Republika Srbija ima odgovarajuće transportne kapacitete, odnosno određenu vrstu i broj teretnih vozila ili skupa vozila.

Ako proceni da Republika Srbija nema odgovarajuće transportne kapacitete za obavljanje prevoza za koji je podnet zahtev iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo u roku od sedam dana nakon isteka roka iz stava 3. ovog člana, na odgovarajući način, stavlja na uvid javnosti informaciju o zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje kabotaže i procenu o transportnim kapacitetima iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu ako, u roku od osam dana od dana stavljanja na uvid javnosti informacije i procene iz stava 3. ovog člana, zainteresovani domaći prevoznici ne dostave dokaz o posedovanju transportnih kapaciteta za obavljanje ovog prevoza.

Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana u slučaju da Republika Srbija ima odgovarajuće transportne kapacitete za obavljanje ovog prevoza.

Rešenje iz st. 5. i 6. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Kabotažom se smatra i prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju koji obavlja domaći prevoznik priključnim vozilom koje je u vlasništvu stranog lica i nije registrovano u Republici Srbiji.

Zabranjeno je obavljanje prevoza iz stava 8. ovog člana.

Ministar propisuje obrazac dozvole za kabotažu.

Dostava pojedinačnih upravnih akata

Član 5

Dostavljanje rešenja donetih o upravnim stvarima primenom propisa kojima se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju i drugih akata nastalih u vođenju upravnog postupka vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

II USLOVI ZA OBAVLJANJE JAVNOG PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Licenca za prevoz i izuzeci

Član 6

Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik teretnim vozilom ili skupom vozila registrovanim u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, na osnovu licence za prevoz, i to za:

1) javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

2) javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Licenca za prevoz izdaje se sa rokom važenja od 10 godina.

Domaći prevoznik dužan je da original licence za prevoz čuva u svom stvarnom i stalnom sedištu.

Licenca za prevoz je neprenosiva, osim u slučaju statusnih promena spajanja i pripajanja domaćeg privrednog društva.

Licenca za prevoz nije potrebna za obavljanje sledećih prevoza:

1) prevoz tereta za sopstvene potrebe;

2) prevoz pošiljaka i paketa koje obavlja javni poštanski operator kao univerzalnu poštansku uslugu;

3) prevoz vozilima koja su namenjena potrebama javne bezbednosti, odbrane, zaštite od vanrednih događaja i potrebama državnih organa, organa autonomne pokrajine ili organa lokalne samouprave, medicinskih i humanitarnih prevoza;

4) prevoz specijalnim vozilima koja su posle proizvodnje bila prilagođena posebnim namenama, pa se njima ne može obavljati prevoz tereta na isti način, kao sa neprilagođenim vozilima (npr. vozila za prevoz pčela, putujuće biblioteke i dr.);

5) prevoz tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg.

6) (brisana)

Uslovi za izdavanje licence

Član 7

Licenca za prevoz može se izdati domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku, ako podnese dokaze da ispunjava sledeće uslove:

1) poslovni ugled;

2) finansijsku sposobnost;

3) profesionalnu osposobljenost;

4) stvarno i stalno sedište;

5) odgovarajući vozni park;

6) odgovarajući broj radno angažovanih vozača.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik mora neprekidno ispunjavati uslove iz stava 1. tač. 1)-5) ovog člana.

Poslovni ugled

Član 8

Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1. radno angažovanom licu odgovornom za prevoz:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju,

2) nije doneta pravnosnažna presuda za krivična dela protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine,

3) nije izrečena pravnosnažna presuda za druga krivična dela, na kaznu zatvora i

4) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta, pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu od najmanje 100.000 dinara;

2. privredno društvo ili drugo pravno lice:

1) nema pravnosnažno izrečenu zaštitnu meru zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću (zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju), propisanu zakonom kojim se uređuju privredni prestupi;

2) nisu u poslednje dve godine tri ili više puta, pravnosnažnom presudom privrednog suda kažnjeni za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;

3. preduzetnik:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti (zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju), propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji;

2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna od najmanje 300.000 dinara.

Ministarstvo vodi evidenciju lica odgovornih za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz. Sadržina evidencije lica odgovornih za prevoz sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica odgovornog za prevoz kao podatke o ličnosti.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.

Finansijska sposobnost

Član 9

Uslov u pogledu finansijske sposobnosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji izmiruje svoje poreske i poslovne obaveze i raspolaže kapitalom i rezervama u iznosu od:

1) 2.000 evra za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 1.000 evra za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za prevoz za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju;

2) 9.000 evra za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 5.000 evra za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za prevoz za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Profesionalna osposobljenost

Član 10

Uslov u pogledu profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti i ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. ovog zakona.

Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti stiče se polaganjem ispita o profesionalnoj osposobljenosti.

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti ne polaže lice koje:

1) ima najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

2) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na fakultetu iz oblasti saobraćajnog inžinjerstva, mašinskog inžinjerstva, pravnih nauka ili ekonomskih nauka;

3) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

4) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena i najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

5) ima stečeno srednje obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Lice iz stava 1. ovog člana može obavljati poslove upravljanja u javnom prevozu tereta u domaćem ili u međunarodnom drumskom saobraćaju kod najviše četiri domaća prevoznika koja obavljaju javni prevoz tereta sa ukupno najviše 50 teretnih vozila ili skupa vozila.

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti

Član 11

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti sprovodi Ministarstvo prema programu iz stava 12. ovog člana.

Ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred Komisijom koju obrazuje Ministar.

Komisija iz stava 2. ovog člana sastoji se od najmanje tri člana.

Komisiju iz stava 2. ovog člana čine lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na saobraćajnom, mašinskom, pravnom ili ekonomskom fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva.

Podnosilac zahteva za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti snosi troškove postupka polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti koji obuhvataju troškove za rad komisije iz stava 2. ovog člana.

Ministarstvo može odobriti oslobađanje od polaganja ispita iz stava 1. ovog člana na osnovu zahteva koji podnosi lice koje ispunjava jedan od uslova iz člana 10. stav 3. ovog zakona.

Licu koje podnese zahtev za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, posle uspešno položenog ispita o profesionalnoj osposobljenosti, kao i licu koje podnese zahtev za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 6. ovog člana, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.

Licu koje poseduje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti Ministarstvo rešenjem oduzima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti ukoliko izgubi uslov poslovnog ugleda zbog neispunjavanja uslova iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Rešenje iz st. 7. i 8. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Licu iz stava 8. ovog člana dozvoljava se polaganje ispita bez mogućnosti oslobađanja od polaganja ispita iz stava 1. ovog člana, kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ministarstvo vodi evidenciju o održanim ispitima iz stava 1. ovog člana, izdatim i oduzetim sertifikatima iz st. 7. i 8. ovog člana.

Ministar propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 12. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Stvarno i stalno sedište

Član 12

Uslov u pogledu stvarnog i stalnog sedišta ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik čije sedište je na teritoriji Republike Srbije, sa prostorijama u kojima čuva osnovna poslovna dokumenta (računovodstvena dokumenta, dokumenta o ljudskim resursima, dokumenta koja sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača i sl.) i druga dokumenta bitna za obavljanje delatnosti.

Odgovarajući vozni park

Član 13

Uslov u pogledu odgovarajućeg voznog parka, ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima najmanje jedno teretno vozilo ili skup vozila, registrovano u Republici Srbiji, u vlasništvu ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili na osnovu ugovora o zakupu.

Javni prevoz tereta privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može obavljati teretnim vozilom ili skupom vozila na osnovu ugovora o zakupu koji mora biti zaključen, na period od najmanje šest meseci, sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije i podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice, ugovor iz stava 2. ovog člana mora biti overen kod organa nadležnog za overu.

Teretno vozilo ili skup vozila koje se koristi na osnovu ugovora o zakupu mora biti u vlasništvu zakupodavca ili dato zakupodavcu na korišćenje na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, uz prethodno pribavljenu saglasnost davaoca lizinga. Podaci o zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Teretno vozilo kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, ispisano poslovno ime, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz stava 5. ovog člana.

Poslovno ime mora biti na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, ispisano slovima visine najmanje pet centimetara i bojom ili nalepnicom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila.

Teretno vozilo ili skup vozila iz st. 1. i 2. ovog člana, pored uslova predviđenih propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, mora ispunjavati i tehničke uslove u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacione uslove u pogledu bezbednosti saobraćaja.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 8. ovog člana privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dostavlja Ministarstvu potvrdu proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i o ispunjenosti tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja.

O ispunjenosti uslova iz stava 8. ovog člana privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku Ministarstvo izdaje potvrdu.

Ministar propisuje tehničke uslove u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacione uslove u pogledu bezbednosti saobraćaja kao i obrasce potvrda iz st. 9. i 10. ovog člana.

Odgovarajući broj radno angažovanih vozača

Član 14

Uslov u pogledu odgovarajućeg broja radno angažovanih vozača ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako ima najmanje jednog radno angažovanog vozača po teretnom vozilu ili skupu vozila.

Vozač iz stava 1. ovog člana mora posedovati licencu vozača i ne može biti lice kome nisu prestale pravne posledice osude za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Postupak za izdavanje licence

Član 15

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, Ministarstvu podnosi zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju ili zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju na propisanom obrascu, koji sadrži podatke o broju teretnih vozila ili skupa vozila kojima bi obavljao prevoz i uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 7. stav 1. ovog zakona.

Ako utvrdi da odgovarajući zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence za prevoz.

Rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Zahtev za produženje roka važenja licence za prevoz na propisanom obrascu, koji sadrži sve podatke zahteva iz stava 1. ovog člana, domaći prevoznik podnosi Ministarstvu najmanje 90 dana pre isteka roka važenja licence za prevoz.

Ako utvrdi da zahtev iz stava 5. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo rešenjem produžava rok važenja licence za prevoz, u roku do 30 dana od dana prijema urednog zahteva.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za produženje roka važenja licence za prevoz.

Rešenje iz st. 6. i 7. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Izvod licence za prevoz

Član 16

Izvod licence za prevoz je neprenosiv i izdaje se kao prilog uz licencu za prevoz iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Izvod licence za prevoz sadrži podatke o izdavaocu, domaćem prevozniku, matičnom broju prevoznika, broju akta iz registra Agencije za privredne registre, registarskim oznakama teretnog vozila, pravnom osnovu korišćenja teretnog vozila, broju licence za prevoz i roku važenja licence za prevoz, vrsti prevoza koji se obavlja, vrsti izvoda licenci i datum izdavanja izvoda licence za prevoz, pečat i potpis izdavaoca.

Izvod licence za prevoz važi najduže do isteka roka važenja licence za prevoz.

U prevozu tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju izvod licence za prevoz važi za skup vozila u čijem sastavu se nalazi priključno vozilo koje nije u vlasništvu domaćeg prevoznika, odnosno koje mu je stavljeno na raspolaganje na osnovu ugovora o lizingu ili ugovora o zakupu ili kada je priključno vozilo registrovano u drugoj državi.

Domaći prevoznik sa izvodom licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju može obavljati i bilateralni javni prevoz tereta sa susednim državama sa kojima je, shodno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima za izvršavanje međunarodnih ugovora, predviđeno obavljanje prevoza bez dozvola.

Domaćem prevozniku koji poseduje licencu za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, u skladu sa zahtevom, izvod licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju može biti izdat ukoliko podnese dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 9. tačka 1) ovog zakona.

Kontrola ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz u periodu njene važnosti

Član 17

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona ili uslov iz člana 10. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene sprečenosti za rad lica odgovornog za prevoz, može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov finansijske sposobnosti može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da Ministarstvo prethodno oceni, na osnovu analize finansijskog plana prevoznika, da će taj uslov biti ispunjen u roku koji ne može biti duži od šest meseci.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov stvarnog i stalnog sedišta može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.

U slučajevima iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana Ministarstvo ne može doneti rešenje više od tri puta u periodu od 10 godina od dana donošenja prvog rešenja.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno.

Promena podataka

Član 18

Domaći prevoznik dužan je da obavesti Ministarstvo o promeni podataka u vezi sa uslovima za izdavanje licence za prevoz iz člana 7. stav 1. tač. 2)-5), najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene, kako bi se donelo rešenje iz člana 15. stav 2. ovog zakona.

Domaći prevoznik je dužan da izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz oglasi nevažećim u “Službenom glasniku Republike Srbije”, u roku od osam dana od dana kada je licenca za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz izgubljen, ukraden ili uništen, kao i da u istom roku pismenim putem obavesti Ministarstvo.

Duplikat licence za prevoz ili izvoda licence za prevoz Ministarstvo izdaje nakon podnošenja zahteva za njihovo izdavanje uz dostavljanje dokumenta kojim se potvrđuje da je važeća licenca za prevoz ili izvod licence za prevoz oglašen nevažećim.

Ako se promenom podataka smanjuje pravo na broj izdatih izvoda licence za prevoz prevoznik je dužan da Ministarstvu vrati izdate izvode licence za prevoz koji čine razliku između broja izdatih izvoda licence za prevoz i broja koji odgovara promenjenim podacima.

U slučaju iz stava 4. ovog člana Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence za prevoz kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Oduzimanje licence za prevoz

Član 19

Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u slučaju:

1) da prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u slučaju iz člana 17. st. 2, 3, 4. i 5. ovog zakona;

2) da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje licence za prevoz;

3) da obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom za prevoz;

4) da je prestao da obavlja delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju u periodu dužem od šest meseci.

Rešenje kojim se oduzima licenca za prevoz konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Domaći prevoznik dužan je da, u roku od osam dana od dana prijema rešenja iz stava 2. ovog člana, licencu za prevoz i izvode licence za prevoz vrati Ministarstvu.

Domaći prevoznik, kome je oduzeta licenca za prevoz, nakon isteka roka od šest meseci od dana oduzimanja, može ponovo podneti zahtev za izdavanje licence.

Prestanak važenja licence za prevoz

Član 20

Licenca za prevoz prestaje da važi:

1) istekom roka na koji je izdata;

2) na osnovu zahteva nosioca licence za prevoz;

3) oduzimanjem licence za prevoz;

4) prestankom postojanja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja licence za prevoz.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

Registar licenci

Član 21

Ministarstvo vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Podzakonski akt

Član 22

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrasce licence za prevoz, izvoda licence za prevoz, kao i način stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz.

Potvrda za vozača

Član 23

Potvrda za vozača je isprava koja se izdaje domaćem prevozniku za vozača koji nije državljanin Republike Srbije i koji je, za upravljanje teretnim vozilom za koje domaći prevoznik poseduje izvod licence za prevoz, radno angažovan u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se uređuju uslovi za zapošljavanje stranaca, propisima u oblasti rada i propisima u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Na zahtev domaćeg prevoznika za izdavanje potvrde za vozača Ministarstvo rešenjem odbija zahtev ili donosi rešenje o izdavanju potvrde za vozača. Potvrda se izdaje sa rokom važenja koji je isti kao i rok važenja ugovora na osnovu koga je vozač radno angažovan, a najduže do pet godina.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Original potvrde za vozača se nalazi u teretnom ili skupu vozila iz stava 1. ovog člana, dok se overena fotokopija potvrde za vozača čuva u stvarnom i stalnom sedištu domaćeg prevoznika.

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, najmanje jednom u periodu važenja potvrde za vozača iz stava 2. ovog člana.

Ministarstvo oduzima potvrdu za vozača u slučaju:

1) da prestane da ispunjava uslove za izdavanje potvrde za vozača;

2) da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje potvrde za vozača.

Ministarstvo vodi evidenciju o potvrdama za vozača iz stava 1. ovog člana.

Ministar utvrđuje sadržinu i izgled obrasca potvrde za vozača, kao i način vođenja evidencije o potvrdama za vozača.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca iz stava 8. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja vozača kao podatke o ličnosti.

III DOZVOLA

Pojam dozvole

Član 24

Prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se na osnovu dozvole ukoliko nije drugačije propisano međunarodnim ugovorom.

Dozvola glasi na prevoznika i neprenosiva je.

Vrste dozvola

Član 25

Ministarstvo utvrđuje i razmenjuje potreban broj dozvola za narednu godinu (u daljem tekstu: godišnji kontingenti dozvola), sa nadležnim organima za poslove drumskog saobraćaja drugih država na osnovu međunarodnih ugovora.

Dozvole iz stava 1. ovog člana jesu pojedinačne dozvole, vremenske dozvole, multilateralne dozvole i dozvole na osnovu obavljanja kombinovanog prevoza.

Pojedinačna dozvola

Član 26

Pojedinačna dozvola je javna isprava na osnovu koje domaći ili strani prevoznik može da obavi najviše dve vožnje natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila kod bilateralnog prevoza, odnosno jednu vožnju natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila iz ili za treće države i koja omogućava jedan ulazak i jedan izlazak iz države, odnosno kod tranzitnog prevoza dva ulaska ili dva izlaska iz države.

Vrsta pojedinačne dozvole određuje se prema vrsti prevoza koji se može obavljati (bilateralni, tranzitni ili iz ili za treće države), odnosno prema nameni (za određeno područje, određenu vrstu tereta, određena vozila i određenu vrstu prevoza).

Rok važenja pojedinačne dozvole utvrđen je međunarodnim ugovorom.

Godišnji kontingent pojedinačnih dozvola, ugovoren sa nadležnim organom druge države, čine pojedinačne dozvole određene vrste.

Godišnji kontingent pojedinačnih dozvola ne čine dozvole dobijene na osnovu korišćenja kombinovanog prevoza.

Ministar propisuje način korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole.

Vremenska dozvola

Član 27

Vremenska dozvola je javna isprava na osnovu koje domaći ili strani prevoznik može da obavi neograničeni broj vožnji u određenom periodu, a vrsta te dozvole određuje se prema vrsti prevoza koji se može obavljati (bilateralni, tranzitni ili iz ili za treće države), odnosno prema nameni (za određeno područje, određenu vrstu tereta, određena vozila i određenu vrstu prevoza).

Uz vremensku dozvolu vodi se dnevnik putovanja, ako je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom, koji sadrži podatke o obavljenim vožnjama po hronološkom redosledu po etapama svakog putovanja praznog ili natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila.

Rok važenja vremenske dozvole utvrđen je međunarodnim ugovorom.

Godišnji kontingent vremenskih dozvola, ugovoren sa nadležnim organom druge države, čine vremenske dozvole određene vrste.

Ministar propisuje način korišćenja vremenskih dozvola i obrazac dnevnika putovanja.

Multilateralna dozvola

Član 28

Multilateralna dozvola je javna isprava koju izdaje međunarodna organizacija u skladu sa međunarodnim ugovorom na osnovu koje prevoznik sa sedištem, poslovnim sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, kada se prevoz obavlja između država članica i u tranzitu preko teritorije jedne ili više država članica vozilima registrovanim u državi članici.

Multilateralna dozvola je dozvola određene vrste na osnovu koje se može obavljati neograničeni broj vožnji između država članica međunarodnog ugovora ili u tranzitu preko teritorija tih država.

Uz multilateralnu dozvolu vodi se dnevnik putovanja, u skladu sa međunarodnim ugovorom, koji sadrži podatke o obavljenim vožnjama po hronološkom redosledu po etapama svakog putovanja praznog ili natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila.

Godišnji kontingent multilateralnih dozvola čine multilateralne dozvole određene vrste.

Godišnje kontingente multilateralnih dozvola utvrđuje Ministarstvo na osnovu vozila po kategorijama koje koriste domaći prevoznici i uslova koje propisuje međunarodni ugovor.

Ministar propisuje način korišćenja multilateralnih dozvola, obrazac dnevnika putovanja, kao i izgled i način upotrebe pečata koji se stavlja na multilateralnu dozvolu.

Prevozi koji se obavljaju bez dozvole

Član 29

Strani prevoznik može bez dozvole, pod uslovom reciprociteta, obavljati prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, i to:

1) teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa, uključujući i priključna vozila, ne prelazi 6.000 kg ili čija nosivost zajedno sa priključnim vozilom ne prelazi 3.500 kg;

2) do ili od aerodroma, u slučaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta;

3) poštanskih pošiljki;

4) havarisanih vozila ili vozila za popravku;

5) servisno-remontnih vozila za popravke teretnih vozila ili skupa vozila u kvaru;

6) praznog teretnog vozila ili skupa vozila radi zamene teretnog vozila ili skupa vozila u kvaru i preuzimanja tereta na prevoz iz teretnog vozila ili skupa vozila u kvaru, kao i povratna vožnja teretnog vozila ili skupa vozila nakon njegove popravke;

7) humanitarnih pošiljki u hitnim slučajevima, naročito u slučaju elementarnih nepogoda;

8) živih životinja u teretnom vozilu ili skupu vozila napravljenim za tu svrhu ili trajno prilagođenim za prevoz živih životinja u skladu sa zakonodavstvom države stranog prevoznika;

9) pčela i riblje mlađi;

10) posmrtnih ostataka;

11) umetničkih predmeta i dela za izlaganje na izložbama i sajmovima;

12) reklamnog materijala i predmeta namenjenih isključivo reklami i informisanju;

13) pomoćnog materijala i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske, cirkuske ili sajamske priredbe i sa tih priredbi, kao i onih koji su namenjeni filmskim, radijskim i televizijskim snimanjima;

14) rezervnih delova za brodove i vazduhoplove;

15) tereta u odgovarajućem teretnom vozilu ili skupu vozila prilikom selidbe;

16) od/do terminala za kombinovani prevoz (od graničnog prelaza ili od mesta odredišta do najbližeg terminala za kombinovani prevoz, odnosno od terminala za kombinovani prevoz do mesta odredišta ili graničnog prelaza);

17) za sopstvene potrebe;

18) za vanredne prevoze;

19) nenatovarenog novonabavljenog teretnog vozila ili skupa vozila;

20) teretnim vozilom ili skupom vozila posebno namenjenim i prilagođenim za prevoz putničkih automobila, svežeg voća, povrća i drugog tereta u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora.

Pri obavljanju prevoza iz stava 1. ovog člana u teretnom vozilu ili skupu vozila mora se nalaziti dokumentacija koja potvrđuje da se radi o prevozu za koji nije potrebna dozvola.

Strani prevoznik može bez dozvole, pod uslovom reciprociteta obavljati i druge vrste prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju ako je tako predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorima i međunarodnopravnim aktima za njihovo izvršavanje.

IV RASPODELA STRANIH DOZVOLA DOMAĆIM PREVOZNICIMA

Godišnji plan raspodele

Član 30

Raspodelu godišnjih kontingenata stranih dozvola, vrši Ministarstvo na osnovu godišnjeg plana raspodele dozvola (u daljem tekstu: plan raspodele).

Plan raspodele utvrđuje se na osnovu posebnih kriterijuma i sastoji se od opšteg i posebnog dela.

Opšti deo plana raspodele sadrži osnovne podatke o godišnjim kontigentima dozvola kao i podatke od značaja za utvrđivanje posebnog dela plana raspodele.

Posebni deo plana raspodele utvrđuje se za svakog domaćeg prevoznika koji poseduje licencu za prevoz iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona (u daljem tekstu: pojedinačni plan).

Podnošenje zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana

Član 31

Domaći prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi Ministarstvu zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana za narednu godinu.

Ministarstvo utvrđuje pojedinačan plan na osnovu podnetog zahteva i stavlja na uvid domaćem prevozniku, na odgovarajući način.

Domaći prevoznik, u roku od sedam dana od dana stavljanja na uvid pojedinačnog plana može da daje primedbe Ministarstvu na podatke na osnovu kojih je utvrđen pojedinačni plan.

U roku od sedam dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo razmatra primedbe i utvrđuje pojedinačni plan raspodele najkasnije do 25. decembra tekuće godine.

Revizija pojedinačnog plana vrši se najmanje dva puta u toku godine.

Ako se zahtev ne podnese u roku iz stava 1. ovog člana Ministarstvo neće utvrditi pojedinačni plan, a zahtev će odbaciti kao neblagovremen.

U slučaju iz stava 6. ovog člana domaći prevoznik može ponovo podneti zahtev za utvrđivanje plana raspodele prilikom revizije ili prilikom utvrđivanja plana raspodele naredne godine.

Kritičan i nekritičan kontingent dozvola

Član 32

Na osnovu podnetih zahteva za utvrđivanje plana raspodele i stepena iskorišćenosti dozvola u određenom vremenskom periodu određuje se kritičan i nekritičan kontingent dozvola.

Kritičan kontingent dozvola je kontingent za koji se, na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom periodu, utvrdi da je broj razmenjenih dozvola manji od potreba domaćih prevoznika.

Nekritičan kontingent dozvola je kontingent za koji se, na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom periodu, utvrdi da broj razmenjenih dozvola odgovara potrebama domaćih prevoznika.

Uslovi za preuzimanje dozvola iz pojedinačnog plana

Član 33

Domaći prevoznik može preuzeti dozvole iz utvrđenog pojedinačnog plana, ako:

1) ima važeću licencu iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2) ima pravo na zahtevane dozvole utvrđene planom raspodele za tekuću godinu i

3) dostavi dokaz o uplati republičke administrativne takse za dodelu dozvola.

Preuzimanje dozvola

Član 34

Na osnovu zahteva domaćeg prevoznika za preuzimanjem dozvola iz pojedinačnog plana, Ministarstvo donosi rešenje o dodeli dozvola.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Evidencija o dozvolama

Član 35

Domaći prevoznik dužan je da dodeljene dozvole iz člana 34. stav 1. ovog zakona vrati Ministarstvu.

Ministarstvo vodi evidenciju o dodeljenim i vraćenim pojedinačnim, vremenskim i multilateralnim dozvolama, listovima iz dnevnika putovanja vremenskih i multilateralnih dozvola, odnosno obavljenim prevozima evidentiranim u listovima iz dnevnika putovanja vremenskih i multilateralnih dozvola, kao i o voznim kartama na osnovu kojih je obavljen kombinovani prevoz.

Podzakonski akti

Član 36

Vlada propisuje način utvrđivanja i podatke koje sadrži Opšti deo plana raspodele, posebne kriterijume za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele, način utvrđivanja pojedinačnog plana raspodele, sadržinu i obrazac zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana i revizije iz člana 31. ovog zakona, način utvrđivanja kritičnosti kontingenta dozvola iz člana 32. ovog zakona, postupak i način preuzimanja dozvola iz čl. 33. i 34. ovog zakona, postupak i način vođenja evidencija o dozvolama iz člana 35. ovog zakona, rokove za vraćanje pojedinačnih, vremenskih i multilateralnih dozvola, način stavljanja na uvid domaćim prevoznicima podataka koje sadrži Opšti deo plana raspodele, kao i podatke koje sadrži pojedinačni plan raspodele.

V NAČIN OBAVLJANJA PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

1. Posebne odredbe o domaćem prevozniku

Obavljanje prevoza i isprave koje se moraju nalaziti u teretnom vozilu ili skupu vozila

Član 37

Pri obavljanju javnog prevoza tereta u teretnom vozilu domaćeg prevoznika mora da se nalazi original izvoda licence za prevoz, ako je to predviđeno ovim zakonom, kao i odgovarajuće isprave na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet vozača (lična karta, pasoš i sl.) i licenca vozača.

Teretnim vozilom ili skupom vozila kojim domaći prevoznik obavlja javni prevoz tereta može upravljati samo vozač koji je radno angažovan kod tog domaćeg prevoznika u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju u teretnom vozilu mora da se nalazi dokaz da je vozač radno angažovan u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, odnosno original potvrde za vozača koji nije državljanin Republike Srbije iz člana 23. ovog zakona.

Pri obavljanju prevoza tereta u teretnom vozilu, koje domaći prevoznik koristi na osnovu ugovora o zakupu, mora da se nalazi original ugovora o zakupu ili overena fotokopija ugovora o zakupu, sa prevodom na engleski, francuski, ruski ili nemački jezik u slučaju kada se teretno vozilo ili skup vozila koristi za obavljanje prevoza tereta u međunarodnom saobraćaju u skladu sa licencom za prevoz iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Pri obavljanju prevoza tereta u domaćem drumskom saobraćaju u teretnom vozilu domaćeg prevoznika mora da se nalazi dokument sa podacima o teretu koji se prevozi (original tovarnog lista ili otpremnice), popunjen i overen od strane prevoznika i pošiljaoca.

Pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u teretnom vozilu domaćeg prevoznika mora da se nalazi original CMR, popunjen i overen od strane prevoznika i pošiljaoca.

Pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju u teretnom vozilu pored dokumentacije iz člana 3. stav 22. ovog zakona mora se nalaziti popunjen i overen original CMR i odgovarajuća dozvola iz člana 24. stav 1. ovog zakona.

Pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju teretno vozilo mora biti propisno obeleženo u skladu sa članom 3. st. 6. i 7, odnosno članom 13. st. 5, 6. i 7. ovog zakona.

2. Posebne odredbe o stranom prevozniku

Obavljanje prevoza

Član 38

Strani prevoznik može obavljati javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju na osnovu licence za prevoz, odnosno izvoda licence za prevoz kad je to predviđeno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima.

Strani prevoznik koji obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, mora posedovati dozvolu shodno međunarodnom ugovoru i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, odnosno razmenjenom kontingentu pojedinačnih, vremenskih ili multilateralnih dozvola.

Strani prevoznik koji obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju vučnim i priključnim vozilom registrovanim u različitim državama, mora posedovati dozvolu za vučno vozilo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Dozvolu sa pratećom dokumentacijom potrebno je, pre otpočinjanja prevoza, ispravno, uredno i čitko popuniti.

Strani prevoznik može obavljati prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju teretnim vozilom ili skupom vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu, pod uslovom da:

1) je teretno vozilo ili skup vozila registrovano u skladu sa propisima države registracije teretnog vozila ili skupa vozila;

2) se ugovor o zakupu odnosi samo na zakup teretnog vozila ili skupa vozila bez vozača;

3) teretno vozilo ili skup vozila koristi zakupac za vreme trajanja ugovora o zakupu;

4) teretnim vozilom ili skupom vozila upravlja vozač radno angažovan kod zakupca ili zakupac lično.

Strani prevoznik ne može obavljati javni prevoz tereta teretnim vozilom ili skupom vozila koja su registrovana radi odvoza.

Strani prevoznik može obavljati prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, u skladu sa dozvolom, teretnim vozilom ili skupom vozila koje ispunjava uslove utvrđene propisima kojima su uređeni bezbednost saobraćaja na putevima, tehnički uslovi u pogledu buke i emisije zagađivača, kao i tehničko-eksploatacioni uslovi u pogledu bezbednosti.

Strani prevoznik čije je teretno vozilo ili skup vozila registrovano na teritoriji države sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor, odnosno sa kojom je zaključen međunarodni ugovor a nisu razmenjene dozvole, može obavljati prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju na osnovu posebne dozvole.

Dozvola iz stava 8. ovog člana omogućava jednokratno obavljanje bilateralnog ili tranzitnog prevoza tereta.

Zahtev za izdavanje posebne dozvole strani prevoznik podnosi Ministarstvu preko domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika najmanje pet dana pre dolaska teretnog vozila ili skupa vozila na granični prelaz.

Dozvolu iz stava 8. ovog člana izdaje carinski organ uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Ministar propisuje obrasce pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola.

Isprave koje se moraju nalaziti u teretnom vozilu ili skupu vozila

Član 39

Pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika mora da se nalazi:

1) licenca za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz kada je njihovo posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora;

2) licenca vozača kada je njeno posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora;

3) original ugovora o radnom angažovanju zaključen između vozača koji upravlja vozilom i stranog prevoznika koji obavlja prevoz, odnosno overena fotokopija tog ugovora, sa prevodom na engleski, francuski, ruski ili nemački jezik kada je njegovo posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora;

4) potvrda za vozača kada je njeno posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora;

5) original ugovora o zakupu, odnosno overena fotokopija, sa prevodom na engleski, francuski, ruski ili nemački jezik, ako strani prevoznik koristi teretno vozilo ili skup vozila na osnovu ugovora o zakupu;

6) original CMR, popunjen i overen od strane prevoznika i pošiljaoca;

7) original važeće odgovarajuće dozvole u koju su ispravno, uredno i čitko uneti podaci koje sadrži propisani obrazac dozvole (upisani podaci usaglašeni sa prevoznom, carinskom i drugom dokumentacijom).

Podaci iz stava 1. tačka 7) ovog člana ne mogu se precrtavati, brisati ili ispravljati.

Smatra se da strani prevoznik koji obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju nema dozvolu u teretnom vozilu ili skupu vozila, ako nema odgovarajuću dozvolu ili ako dozvola nije popunjena i overena na način propisan ovim zakonom.

VI MERE U SLUČAJU VANREDNE SITUACIJE

Član 40

U vanrednoj situaciji, Vlada može odrediti mere kojima se obezbeđuje funkcionisanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju u nastalim okolnostima i kojih su dužni da se pridržavaju domaći prevoznici.

Vanrednom situacijom u smislu stava 1. ovog člana smatra se poremećaj u funkcionisanju privrede na duži rok, a koji za posledicu ima preveliku ponudu ili tražnju prevoznih usluga na domaćem tržištu prevoza tereta čime je ugroženo poslovanje domaćih prevoznika u prevozu tereta u drumskom saobraćaju ili privrednih društava, odnosno preduzetnika koji izvoze svoje proizvode, uz uslov da kratkoročne i dugoročne prognoze situacije u ovoj privrednoj delatnosti ne pokazuju mogućnost značajnijeg i trajnog poboljšanja.

Mere iz stava 1. ovog člana mogu trajati najviše šest meseci sa mogućnošću jednomesečnog produženja.

U slučaju nastupanja situacije iz stava 1. ovog člana Vlada će, kao povremeno radno telo, obrazovati Krizni odbor sastavljen od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za privredu, finansije i predstavnika domaćih prevoznika, sa zadatkom da predloži Vladi mere za rešavanje krize na domaćem tržištu usluga prevoza tereta.

U slučaju nejednakog tretmana domaćeg prevoznika u stranoj državi u odnosu na tretman prevoznika iz te države u Republici Srbiji, Vlada može doneti odgovarajuće odluke u cilju obezbeđivanja reciprociteta u obavljanju međunarodnog prevoza tereta sa drugim državama.

VII NADLEŽNOST CARINSKIH ORGANA

Ovlašćenja carinskog organa

Član 41

Carinski organ ovlašćen je da na graničnom prelazu, odnosno drugom mestu na kome se obavlja carinski nadzor, proverava da li strani prevoznik ima isprave propisane članom 39. stav 1. tač. 5), 6) i 7) ovog zakona i međunarodnim ugovorima.

Carinski organ je ovlašćen da na original važeće isprave iz člana 39. stav 1. tačka 7) ovog zakona stavi identifikacioni broj carinskog službenika, otisak službenog pečata nadležne carinarnice odnosno carinskog referata, datum i vreme kad je carinski službenik pregledao dozvolu.

Carinski organ vodi evidenciju o obavljenim prevozima domaćih i stranih prevoznika.

U slučaju da strani prevoznik na graničnom prelazu, na zahtev carinskog organa, ne da na uvid original važeće dozvole ili original druge odgovarajuće isprave, odnosno da na uvid nevažeću dozvolu, carinski organ će stranom prevozniku privremeno oduzeti isprave, zabraniti dalje kretanje na teritoriji Republike Srbije i o tome obavestiti Ministarstvo.

U slučaju da strani prevoznik na drugom mestu na kome se obavlja carinski nadzor, na zahtev carinskog organa, ne da na uvid original važeće dozvole ili original druge odgovarajuće isprave, odnosno da na uvid nevažeću dozvolu, carinski organ će stranom prevozniku privremeno oduzeti isprave, naložiti istovaranje tereta, zabraniće dalje kretanje i o tome obavestiti Ministarstvo.

Carinski organ, u skladu sa svojim ovlašćenjima, postupa po odlukama Ministarstva u pogledu zabrane obavljanja prevoza na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju da carinski organ na graničnom prelazu, odnosno na drugom mestu na kome obavlja carinski nadzor utvrdi da domaći prevoznik, odnosno domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe prilikom izlaska iz države, nema odgovarajući izvod licence prevoznika, odnosno druge isprave propisane ovim zakonom, zabraniće izlazak iz države i o tome obavestiti Ministarstvo.

Podzakonski akti i izveštaji

Član 42

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje slučajeve pod kojima nadležni carinski organ izdaje posebnu dozvolu iz člana 38. stav 8. ovog zakona bez pojedinačne saglasnosti Ministarstva.

Ministar, u saglasnosti sa ministrom nadležnim za poslove finansija, propisuje sadržinu i način vođenja evidencije o obavljenim prevozima domaćih i stranih prevoznika.

Nadležni carinski organ razmenjuje sa Ministarstvom do desetog u mesecu za prethodni mesec potrebne podatke o obavljenim prevozima domaćih i stranih prevoznika i izveštaj o vrsti i broju izdatih posebnih dozvola.

VIII INSPEKCIJSKI NADZOR

1. Pojam, prava, dužnosti i ovlašćenja inspektora

Pojam inspekcijskog nadzora. Inspektor

Član 43

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona i međunarodnih ugovora i drugih međunarodnopravnih akata koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora vrši Ministarstvo preko republičkog inspektora za drumski saobraćaj (u daljem tekstu: Inspektor).

Inspekcijski nadzor se vrši nad propisanom dokumentacijom domaćeg i stranog prevoznika, korisnika prevoza, domaćeg i stranog privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica (u daljem tekstu: nadzirani subjekat).

Nadzor nad obavljanjem prevoza tereta u drumskom saobraćaju, inspektor vrši u stvarnom i stalnom sedištu i drugim poslovnim prostorijama prevoznika, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, lica odgovornog za prevoz, prostorijama fizičkog lica, prostorijama pošiljaoca ili primaoca kao i pri obavljanju prevoza tereta.

Na pitanja inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koja nisu posebno uređena ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, primenjuje se zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Prava i dužnosti inspektora

Član 44

Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1) vrši kontrolu neprekidnog ispunjavanja uslova za izdavanje licence za prevoz iz člana 7. ovog zakona;

2) vrši kontrolu uvidom u dokumenta prevoznika (licencu za prevoz, izvod licence za prevoz, sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz i drugih odgovarajućih isprava);

3) utvrđuje identitet posade teretnog vozila ili skupa vozila uvidom u dokumenta vozača (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) i vrši kontrolu licence vozača, ugovora o radnom angažovanju vozača, potvrde za vozača iz člana 23. ovog zakona i drugih odgovarajućih isprava;

4) pregleda i vrši kontrolu propisane dokumentacije za teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta (saobraćajnu dozvolu, ugovor o finansijskom lizingu ili zakupu teretnog vozila ili skupa vozila, potvrdu o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja i drugu dokumentaciju za teretno vozilo ili skup vozila kojima se obavlja prevoz);

5) pregleda i vrši kontrolu propisane dokumentacije u vezi sa javnim prevozom tereta (dozvolu, tovarni list, CMR, otpremnicu, tranzitni dokument i drugu dokumentaciju);

6) pregleda i vrši kontrolu otpremnice, tovarnog lista i drugih dokumenata u vezi sa obavljanjem prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju;

7) vodi evidenciju o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama u skladu sa odredbama ovog zakona i međunarodnih ugovora i drugih međunarodnopravnih akata koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora i dostavlja izveštaje Ministarstvu.

Ministar propisuje način vođenja evidencije iz stava 1. tačka 7) ovog člana.

Sadržina evidencije iz stava 2. ovog člana sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje je izvršilo prekršaj kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja inspektora

Član 45

U vršenju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prevoza tereta u drumskom saobraćaju Inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) izda prekršajni nalog za prekršaje ustanovljene ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu ovog zakona;

2) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje ustanovljene ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu ovog zakona;

3) podnese prijavu za privredni prestup ustanovljen ovim zakonom ili krivičnu prijavu;

4) donese privremeno rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence ako je domaći prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda iz člana 8. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona;

5) podnese zahtev Ministarstvu za odlučivanje u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremenog rešenja iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

Član 46

U vršenju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prevoza tereta u drumskom saobraćaju Inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) naloži domaćem prevozniku, domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu da u određenom roku otkloni uočene nezakonitosti u radu u pogledu:

(1) prevoza tereta za sopstvene potrebe suprotno članu 3. st. 6, 7. i 8. ovog zakona,

(2) prevoza tereta teretnim vozilom ili skupom vozila koje nije obeleženo u skladu sa članom 13. st. 5, 6. i 7. ovog zakona,

(3) prevoza tereta teretnim vozilom ili skupom vozila za koje je izdat izvod licence za prevoz ali se isti ne nalazi u vozilu;

2) naloži prevozniku, privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, licu odgovornom za prevoz, fizičkom licu ili vozaču dostavljanje podataka potrebnih za vođenje upravnog, prekršajnog, krivičnog postupka ili privrednog prestupa;

3) isključi teretno vozilo ili skup vozila, kojim se obavlja javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju, ako se u teretnom vozilu ne nalazi izvod licence za prevoz, odnosno kojim prevoz u drumskom saobraćaju obavlja protivno odredbama ovog zakona ili međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja teretnog ili skupa vozila istog prevoznika, u trajanju od deset dana;

3a) isključi teretno vozilo domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika, odnosno teretno vozilo stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica kojim se prevoz tereta za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama ovog zakona, odnosno protivno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja teretnog ili skupa vozila istog prevoznika, u trajanju od deset dana;

4) donese privremeno rešenje o oduzimanju licence za prevoz ili izvoda licence za prevoz, ako se koristi licenca za prevoz kojoj je istekla važnost, odnosno izdata je drugom prevozniku i podnese zahtev Ministarstvu za donošenje rešenja o oduzimanju licence za prevoz ili izvoda licence za prevoz domaćem prevozniku na čije ime je izdata licenca za prevoz ili izvod licence za prevoz;

5) donese privremeno rešenje o oduzimanju dozvole iz člana 38. stav 2. ovog zakona izdate stranom prevozniku, ako osnovano posumnja u njenu verodostojnost ili utvrdi da dozvola ne odgovara službenoj evidenciji Ministarstva ili ako strani prevoznik ne obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u skladu sa odredbama ovog zakona, međunarodnog ugovora i drugih međunarodnopravnih akata koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora ili uslovima navedenim u dozvoli i dostavi ih Ministarstvu radi donošenja rešenja; u tom slučaju dužan je da teretno vozilo ili skup vozila sprovede do najbliže carinske ispostave, naredi parkiranje vozila na prostoru određenom za te svrhe do okončanja postupka; nakon plaćanja kazne, odnosno okončanja postupka uputi strano teretno vozilo ili skup vozila na granični prelaz radi izlaska iz države;

6) zabrani stranom prevozniku dalje obavljanje započetog prevoza, ako u teretnom vozilu ili skupu vozila nema original važeće dozvole za prevoz za koji je propisano da se obavlja u režimu dozvola ili nema original druge odgovarajuće isprave (odgovarajuću licencu za prevoz, izvod licence za prevoz, potvrdu o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja itd.), odnosno obavlja prevoz suprotno uslovima navedenim u dozvoli, pri čemu je dužan da teretno vozilo ili skup vozila sprovede do najbliže carinske ispostave, naredi parkiranje vozila na prostoru određenom za te svrhe do okončanja postupka i dostavljanja odgovarajuće isprave; nakon plaćanja kazne, odnosno okončanja postupka uputi strano teretno vozilo ili skup vozila na granični prelaz radi izlaska iz države;

7) donese privremeno rešenje o oduzimanju dozvole dodeljene domaćem prevozniku ako dozvola ne odgovara evidenciji iz člana 35. ovog zakona i podnese zahtev Ministarstvu za donošenje rešenja o oduzimanju dozvole.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence za prevoz iz stava 1. tačka 4) i dozvole iz stava 1. tač. 5) i 7) ovog člana, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremenog rešenja o oduzimanju licence za prevoz, izvoda licence za prevoz ili dozvole.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Inspektor je dužan da bez odlaganja o preduzetoj meri iz stava 1. tač. 3) i 3a) ovog člana obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Službena legitimacija, službena značka i službeno odelo inspektora

Član 47

Inspektor je dužan da, u vršenju inspekcijskog nadzora, ima službenu legitimaciju i službenu značku.

Ministar propisuje izgled službene značke.

Službena legitimacija inspektora iz stava 1. ovog člana uređuje se zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova, nosi službeno odelo.

Ministar propisuje izgled i korišćenje službenog odela.

2. Ostale odredbe o inspekcijskom nadzoru

Zaustavljanje i pregled vozila

Član 48

Inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora, ima pravo da na putevima vrši kontrolu teretnih vozila ili skupa vozila, osim vozila Vojske Srbije i vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Za davanje znakova kojima se naređuje zaustavljanje, inspektor može upotrebljavati stop tablicu.

Stop tablica mora biti presvučena reflektujućom materijom ili izrađena na način da se može osvetliti sopstvenim izvorom svetlosti, koji emituje svetlost crvene boje.

Stop tablica presvučena reflektujućom materijom ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova tablice je žute boje, sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm.

Stop tablica sa sopstvenim izvorom svetlosti ima oblik kruga prečnika najmanje 18 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova je žute boje, oko koje je crvena ivica širine najmanje 3 cm, čije su površine od reflektujuće materije. Osnova druge strane je bele boje prečnika najmanje 10 cm oko koje je crvena ivica širine najmanje 3 cm sa reflektujućom materijom. U ovu osnovu je ugrađeno svetleće telo koje može da emituje postojano, odnosno trepćuće svetlo crvene boje.

Na osnovi stop tablice koju koristi inspektor ispisan je tekst: “STOP INSPEKCIJA”.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor može službeno vozilo zaustaviti i parkirati na mestu gde vrši inspekcijski nadzor, ukoliko time ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Obaveze nadziranog subjekta

Član 49

Nadzirani subjekat dužan je da inspektoru omogući neometano vršenje inspekcijskog nadzora i da bez odlaganja omogući uvid u zahtevanu dokumentaciju i podatke, kao i nesmetan pristup objektima ili osoblju koji su u vezi sa obavljanjem delatnosti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Nadzirani subjekat dužan je da postupi po nalogu za inspekcijski nadzor i izvrši naložene inspekcijske mere.

Lice odgovorno za prevoz u nadziranom subjektu dužno je da, u roku od 24 časa od časa kada je protekao rok za otklanjanje nezakonitosti, pismeno obavesti inspektora da li su nezakonitosti otklonjene.

Obaveze vozača

Član 50

Vozač je dužan da zaustavi vozilo na bezbednom mestu koje odredi inspektor.

Lice koje ima vozilo u vlasništvu ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, na osnovu ugovora o zakupu ili upravlja vozilom može da prisustvuje inspekcijskom pregledu.

Zabrana korišćenja vozila koje je isključeno iz saobraćaja

Član 51

Zabranjeno je koristiti vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja, za vreme trajanja isključenja.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome je u vršenju poslova inspekcijskog nadzora inspektor isključio vozilo kojim se obavlja prevoz tereta u međunarodnom ili domaćem drumskom saobraćaju suprotno odredbama ovog zakona, dužan je da na mestu parkiranja koje mu je određeno, obezbedi vozilo i plati troškove parkiranja teretnog vozila ili skupa vozila.

Inspektor može da dozvoli prekršiocu da sam odredi mesto gde će vozilo biti parkirano dok traje ta zabrana. Vozilo mora biti, dok traje zabrana, na tom mestu i ne sme se pomerati. O eventualnoj promeni lokacije vozila prekršilac mora dobiti odobrenje inspektora.

Poveravanje poslova inspekcijskog nadzora

Član 52

Poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi grada Beograda vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju, osim prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda.

Ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju na teritoriji te jedinice lokalne samouprave ima prava, dužnosti i ovlašćenja iz čl. 44, 45. i 46. ovog zakona.

Poverava se autonomnoj pokrajini vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji autonomne pokrajine, osim prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Ovlašćeno lice autonomne pokrajine u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prevoza iz stava 3. ovog člana ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 44, 45. i 46. ovog zakona.

Pravo na žalbu

Član 53

Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja ovlašćenog lica opštinske, odnosno gradske uprave, uprave grada Beograda ili autonomne pokrajine može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba izjavljena protiv rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana odlaže izvršenje rešenja, osim kada se radi o preduzimanju hitnih mera.

Zabrana pristupa na teritoriju Republike Srbije

Član 54

Inspektor je dužan da Ministarstvu podnese zahtev za donošenje rešenja o zabrani pristupa na teritoriju Republike Srbije u trajanju od tri meseca do godinu dana ako utvrdi da je stranom prevozniku u periodu od godinu dana više od pet puta izrečena inspekcijska mera zabrane daljeg prevoženja tereta zbog prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

O donetom rešenju iz stava 1. ovog člana Ministarstvo obaveštava nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sedište stranog prevoznika, organ granične policije i carinski organ.

IX SARADNJA I OBAVEŠTAVANJE

Saradnja sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država

Član 55

Ako organ nadležan za poslove saobraćaja države na čijoj teritoriji je domaći prevoznik obavljao prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u suprotnosti sa međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija u oblasti prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, obavesti Ministarstvo o učinjenim povredama, Ministarstvo može preduzeti sledeće administrativne mere:

1) opomena;

2) opomena da će biti obustavljena dodela određene vrste pojedinačnih dozvola iz kontingenta pojedinačnih dozvola za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda u periodu od jednog do tri meseca ili da će biti oduzeta vremenska dozvola za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda na period od jednog do tri meseca;

3) obustavljanje dodele određene vrste pojedinačnih dozvola iz kontingenta pojedinačnih dozvola za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda u periodu od jednog do tri meseca;

4) oduzimanje vremenske dozvole za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda na period od jednog do tri meseca.

Ministarstvo donosi rešenje o administrativnim merama iz stava 1. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi.

Ministarstvo, u cilju primene propisa kojima se uređuje prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o licencama za prevoz, sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti, potvrdama za vozače, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

Obaveštavanje organa nadležnih za poslove saobraćaja drugih država

Član 56

Ministarstvo će, u skladu sa međunarodnim ugovorom, obavestiti nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sedište odnosno prebivalište stranog prevoznika, odnosno na čijoj teritoriji je registrovano vozilo o povredama ovog zakona i o preduzetim merama iz člana 46. stav 1. tač. 5) i 6) i člana 54. ovog zakona.

Saradnja sa privrednim komorama i reprezentativnim udruženjima prevoznika

Član 57

U procesu donošenja odluka iz svoje nadležnosti koje utiču na obavljanje prevoza tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju Ministarstvo će sarađivati sa privrednim komorama i reprezentativnim udruženjima poslodavaca – prevoznika.

X KAZNENE ODREDBE

Član 58

Novčanom kaznom od 400.000 do 800.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) obavlja kabotažu bez dozvole za kabotažu (član 4. stav 1);

2) obavlja kabotažu unutar teritorije Republike Srbije priključnim vozilom koje je u vlasništvu stranog lica i nije registrovano u Republici Srbiji (član 4. st. 8. i 9);

3) obavlja ili je obavio javni prevoz tereta, a nema licencu za prevoz (član 6. stav 1);

4) obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju bez licence za prevoz, odnosno izvoda licence za prevoz kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima (član 38. stav 1);

5) obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju bez dozvole izdate shodno međunarodnom ugovoru i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, odnosno razmenjenom kontingentu pojedinačnih, vremenskih ili multilateralnih dozvola (član 38. stav 2).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice, odnosno lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Za privredni prestup iz stava 1. tačka 2) ovog člana može se odgovornom licu, odnosno licu odgovornom za prevoz izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih dužnosti.

Član 59

Novčanom kaznom od 80.000 do 300.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj ako:

1) obavlja kabotažu bez dozvole za kabotažu (član 4. stav 1);

2) obavlja kabotažu unutar teritorije Republike Srbije priključnim vozilom koje je u vlasništvu stranog lica i nije registrovano u Republici Srbiji (član 4. st. 8. i 9);

3) obavlja ili je obavio javni prevoz tereta, a nema licencu za prevoz (član 6. stav 1);

4) obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju bez licence za prevoz, odnosno izvoda licence za prevoz kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima (član 38. stav 1);

5) obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju bez dozvole izdate shodno međunarodnom ugovoru i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, odnosno razmenjenom kontingentu pojedinačnih, vremenskih ili multilateralnih dozvola (član 38. stav 2).

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 60

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe suprotno odredbama člana 3. stav 3. tačka 5) ovog zakona;

2) izvod licence za prevoz prenese drugom prevozniku (član 16. stav 1);

3) dozvolu prenese drugom prevozniku (član 24. stav 2);

4) teretnim vozilom ili skupom vozila kojim domaći prevoznik obavlja javni prevoz tereta upravlja vozač koji nije radno angažovan kod tog domaćeg prevoznika u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (član 37. stav 2);

5) obavlja javni prevoz tereta teretnim vozilom ili skupom vozila suprotno članu 38. stav 6. ovog zakona;

6) obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju suprotno odredbama člana 38. stav 7. ovog zakona;

7) postupi suprotno odredbi člana 49. st. 1. i 2. ovog zakona;

8) za vreme trajanja isključenja koristi vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 51. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara i lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno u drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 40.000 do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 61

Novčanom kaznom od 150.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) bez odgovarajuće licence za prevoz obavlja javni prevoz tereta teretnim vozilom ili skupom vozila suprotno odredbi člana 6. stav 5. tačka 5) ovog zakona;

2) prevoznik ne obavesti pismenim putem Ministarstvo kada je licenca za prevoz, odnosno izvod licence izgubljen, ukraden ili uništen (član 18. stav 2);

3) u teretnom vozilu ili skupu vozila domaćeg prevoznika u domaćem drumskom saobraćaju se ne nalazi dokument sa podacima o teretu koji se prevozi (original tovarnog lista ili otpremnice) (član 37. stav 5);

4) u teretnom vozilu ili skupu vozila domaćeg prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju se ne nalazi popunjen i overen original CMR-a (član 37. stav 6);

5) u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, se ne nalazi popunjen i overen CMR (član 39. stav 1. tačka 6).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom od 40.000 do 150.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 30.000 do 80.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 62

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) ne vodi dnevnik putovanja u skladu sa članom 27. stav 2. i članom 28. stav 3. ovog zakona;

2) prilikom obavljanja javnog prevoza tereta u teretnom vozilu domaćeg prevoznika se ne nalazi original izvoda licence za prevoz (član 37. stav 1);

3) u teretnom vozilu domaćeg prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju, se ne nalazi licenca vozača (član 37. stav 1);

4) pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju kod vozača se ne nalazi dokaz o radnom angažovanju vozača u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje odnosno original potvrde za vozača koji nije državljanin Republike Srbije (član 37. stav 3);

5) obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom koje nije propisno obeleženo u skladu sa odredbom člana 3. st. 6. i 7. ovog zakona (član 37. stav 8);

6) obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom koje nije propisno obeleženo u skladu sa odredbom člana 13. st. 5, 6. i 7. ovog zakona (član 37. stav 8);

7) u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, se ne nalazi licenca za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz kada je njihovo posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora (član 39. stav 1. tačka 1);

8) u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, se ne nalazi licenca vozača kada je njeno posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima (član 39. stav 1. tačka 2);

9) pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju kod vozača se ne nalazi original ugovora o radnom angažovanju vozača, odnosno overena fotokopija ugovora o radnom angažovanju (član 39. stav 1. tačka 3);

10) u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, se ne nalazi potvrda za vozača kada je njeno posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima (član 39. stav 1. tačka 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 63

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) se na bočnim vratima, odnosno bočnim stranama kabine teretnog vozila nalazi poslovno ime i natpis “Prevoz za sopstvene potrebe” ispisano slovima visine manje od tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno ne razlikuje od osnovne boje vozila, suprotno članu 3. stav 6. ovog zakona;

2) su na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila stavljeni drugi natpisi, suprotno članu 3. stav 7. ovog zakona;

3) su na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila ili skupa vozila stavljeni natpisi, suprotno članu 13. st. 5. i 6. ovog zakona;

4) se na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, nalazi ispisano poslovno ime slovima visine manje od pet centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno ne razlikuje od osnovne boje vozila, suprotno članu 13. stav 7. ovog zakona;

5) lice odgovorno za prevoz u nadziranom subjektu ne obavesti inspektora o otklanjanju nezakonitosti u skladu sa odredbom člana 49. stav 3. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje propisa za izvršavanje ovog zakona

Član 64

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja zakona

Član 65

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i “Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 18/10) i Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11), osim odredaba o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i pružanju staničnih usluga i kaznenih odredaba koje se odnose na prevoz putnika u drumskom saobraćaju i pružanje staničnih usluga.

Primena propisa donetih na osnovu zakona koji prestaju da važe

Član 66

Propisi doneti na osnovu Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji se odnose na prevoz tereta u drumskom saobraćaju, osim propisa kojima se uređuje prevoz putnika primenjuju se do donošenja podzakonskih propisa na osnovu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa njegovim odredbama.

Važenje pojedinačnih pravnih akata

Član 67

Pojedinačni pravni akti izdati do dana početka primene ovog zakona, važe do isteka roka na koji su izdati.

Pojedinačni pravni akti koji su izdati bez roka važenja, prestaju da važe istekom roka od godinu dana od dana početka primene ovog zakona.

Primena ovog zakona na započete postupke

Član 68

Na postupke koji nisu okončani do dana početka primene ovog zakona, primenjivaće se odredbe zakona po kojem su započeti.

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 69

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona.

Stupanje na snagu zakona

Član 70

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim odredaba člana 3. st. 3-10, čl. 4, 5, 29, člana 37. st. 2-7, čl. 38-40, člana 41. st. 1, 2, 4, 5. i 6, člana 52, odredaba o inspekcijskom nadzoru koje se odnose na navedene članove i kaznenih odredaba koje se odnose na povrede navedenih članova, koje se primenjuju danom stupanja na snagu ovog zakona.

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2018)

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Pogledajte naš sajt na engleskom jeziku OVDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *