uredba

Šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo?

(„Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15 i 44/18 – dr. zakon)

Član 1.
Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon), smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

 

Član 2.
Pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz dobara obveznika PDV čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.

Obveznik PDV koji ispuni jedan od kriterijuma iz stava 1. ovog člana, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje narednog finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Član 3.
Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

Utvrđivanje pretežnog prometa dobara u inostranstvo obveznik PDV iz stava 1. ovog člana vrši za svaki poreski period tekuće godine.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana utvrđuje vrednost izvršenog izvoza dobara i vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za tekuću kalendarsku godinu, a koje vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 3a
Brisan („Službeni glasnik RS“, broj 21/15).

Član 4.
Obveznik PDV iz člana 2. stav 2. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podneo finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo*, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznik PDV iz člana 3. stav 1. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period u kojem je ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV 1 – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo*, koji čini sastavni deo ove uredbe.

* Deo Obrasca u kojem se ustanovljava obaveza upotrebe pečata prestaje da važi 1. 10. 2018. godine, danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/2018).

Član 5.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

ODREDBA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO KOJA NIJE UŠLA U PREČIŠĆEN TEKST („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 27/05)

Član 6.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

ODREDBA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO KOJA NIJE UŠLA U PREČIŠĆEN TEKST („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 21/15)

Član 6.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Više možete pročitati u Zakonu o porezu na dodatu vrednost.

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *