Brisanje iz Registra udruženja se vrši bez sprovedenog postupka likvidacije ili stečaja samo usled:

statusnih promena,
skraćenog postupka likvidacije.

Skraćeni postupak likvidacije udruženja/saveza udruženja

Postupak upisa skraćenog postupka likvidacije udruženja/saveza udruženja, pokreće se podnošenjem registracione prijave za brisanje udruženja/saveza udruženja iz Registra udruženja, koju podnosi zastupnik udruženja ili lice koje on ovlasti i propisane dokumentacije. Smisao ovog postupka je da se dostavljanjem uredne dokumentacije udruženje/savez udruženja briše iz Registra bez sprovedenog postupka likvidacije (objave odluke, proteka roka od 30 dana itd).

Uz uredno popunjenu registracionu prijavu za brisanje iz Registra udruženja po skraćenom postupku likvidacije podnosi se:

odluka Skupštine udruženja o prestanku rada udruženja,
pisana izjava većine članova Skupštine udruženja da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima – ova izjava mora da sadrži lična imena i prebivalište odnosno naziv i sedište članova Skupštine koji su je potpisali i svi potpisi moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa,
dokaz o uplati naknade (visine naknada),
dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr, 23/2003 – ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019).
Napomena:

Dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su:

uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj: 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013. godine i
uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.
Brisanje iz Registra po sprovedenom postupku likvidacije

Postupak brisanja udruženja/saveza udruženja po sprovedenom postupku likvidacije pokreće se podnošenjem registracione prijave za brisanje iz Registra udruženja i to od strane likvidacionog upravnika i propisane dokumentacije.

Prijava može da se podnese tek po isteku roka od 30 dana od dana objave odluke o prestanku udruženja likvidacijom u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz uredno popunjenu registracionu prijavu za brisanje iz Registra udruženja podnosi se:

fotokopija oglasa iz Službenog glasnika RS – radi utvrđivanja proteka roka od 30 dana od dana objave oglasa,
izveštaj likvidacionog upravnika o toku likvidacije,
izjava likvidacionog upravnika da je imovina podeljena u skladu sa zakonom i statutom,
dokaz o uplati naknade (visine naknada),
dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr, 23/2003 – ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019).
Napomena:

Dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su:

uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj: 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013. godine i
uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.
Napomena:

Kako je Zakonom o udruženjima propisana shodna primena odredbi zakona kojim se reguliše likvidacija privrednog društva na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, to izveštaj likvidacionog upravnika treba posebno da sadrži sledeće:

da li je u postupku likvidacije bilo prijava potraživanja od strane poverilaca. Svojim potpisom na izveštaju likvidacioni upravnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da na dan sačinjavanja izveštaja nije bilo neizmirenih potraživanja, odnosno dugovanja
kome će, po brisanju udruženja iz Registra, ostati poslovne knjige i dokumentacija udruženja na čuvanje u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Brisanje iz Registra po sprovedenom postupku stečaja

Postupak brisanja udruženja/saveza udruženja po sprovedenom postupku stečaja pokreće se podnošenjem registracione prijave za brisanje iz Registra udruženja i to od strane stečajnog upravnika i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu registracionu prijavu za brisanje iz Registra udruženja podnosi se:

pravosnažno rešenje o zaključenju stečajnog postupka – u originalu ili overenoj fotokopiji,
dokaz o uplati naknade (visine naknada).
Podnosilac prijave je likvidacioni/stečajni upravnik udruženja ili lice koje on ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na stranici Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

novu registracionu prijavu za upis podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, pozove se na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni utvrđene nedostatke,
podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem,
plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga:

ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi;
ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije;
ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

ZABRANA RADA

Zabrana rada udruženja/saveza udruženja

O zabrani rada udruženja/saveza udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima odlučuje Ustavni sud.

Ustavni sud može zabraniti rada udruženja i ako se udruženje učlani u međunarodnu organizaciju ili udruženje čiji su ciljevi shodno ovom Zakonu zabranjeni, odnosno ako se učlani u tajnu ili paravojnu međunarodnu organizaciju ili udruženje.

Odluka o zabrani može se zasnivati na radnjama članova udruženja ako postoji veza između tih radnji i delovanja udruženja ili njegovih ciljeva, ako se radnje zasnivaju na organizovanoj volji članova i ako se prma okolnostima slučaja može smatrati da je udruženje tolerisalo radnje svojih članova.

Zabrana rada saveza odnosi se i na ona udruženja u njegovom članstvu koja su izričito bil obuhvaćena postupkom zabrane.

Postupak za zabranu rada udruženja/saveza udruženja pokreće se na predlog Vlade, Republičkog javnog tužioca, ministarstva nadležnog za poslove uprave, ministarstva nadležnog za oblast u kojoj se ostvaruju ciljevi udruženja ili registratora.

Upis zabeleške o pokretanju postupka za zabranu rada registrovanog udruženja/saveza udruženja

Upis zabeleške pokretanja postupka za zabranu rada udruženja/saveza udruženja u Registar pokreće se podnošenjem prijave za upis promene (zabeleške) i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu upisa zabeleške u Registar podnosi se:

predlog nadležnog organa za zabranu rada u originalu ili overenoj fotokopiji,
dokaz o uplati naknade (visine naknada).
Upis zabeleške Odluke Ustavnog suda kojom je zabranjen rad registrovanom udruženju/ savezu udruženja

Upis zabeleške Odluke Ustavnog suda kojom je zabranjen rad registrovanom udruženju/savezu udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis zabeleške i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu upisa zabeleške u Registar podnosi se:

Odluka ustavnog suda o zabrani rada udruženja/saveza udruženja u originalu ili overenoj fotokopiji
dokaz o uplati naknade (visine naknada).
Napomena: Udruženje/savez udruženja kojem je Odlukom Ustavnog suda zabranjen rad briše se iz Registra po sprovedenom postupku likvidacije ili stečaja.

Prekid postupka upisa u Registar

Registrator može podneti predlog za zabranu rada udruženja koje je podnelo prijavu za upis u Registar, ako oceni da se radi o tajnom ili paravojnom udruženju/savezu udruženja odnosno o udruženju/savezu udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

U tom slučaju registrator zaključkom prekida postupak upisa u Registar i Ustavnom sudu podnosi predlog za zabranu rada udruženja.

Po prijemu odluke Ustavnog suda registrator će, u zavisno od sadržine odluke:

rešenjem odbaciti prijavu – ako je udruženju/savezu udruženja izrečena zabrana rada ili
nastaviti sa postupkom upisa – ako je odbijen predlog za zabranu rada udruženja/saveza udruženja.

Više možete pročitati u Zakonu o privrednim društvima.

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *