Prestanak rada preduzeća

Brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po četiri osnova:

nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
nakon zaključenja stečajnog postupka,
usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva,
usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra.
Ukoliko se privredno društvo briše nakon sprovedenog postupka likvidacije, stečaja ili statusne promene ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta. Obveznici dostavljanja vanrednih finansijskih izveštaja u slučaju brisanja su i ogranci stranog pravnog lica.

Likvidacija se sprovodi kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza (način prestanka solventnog privrednog društva).

Pokreće se odlukom ortaka, komplementara, skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili skupštine akcionara.

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Oglas se objavljuje u trajanju od 90 dana na internet strani Registra privrednih subjekata, a poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa, odakle proizilazi da se prijava za brisanje društva nakon okončanja postupka likvidacije može podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa (tj. dana donošenja rešenja Registatora o registraciji pokretanja postupka likvidacije), uz važnu napomenu da se prijava brisanja ne može podneti ako prethodno nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona (v. registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja).

Pored objave oglasa o pokretanju likvidacije koja ima za cilj da nepoznati poverioci budu obavešteni o ovom postupku, likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja likvidacije.

Likvidacioni upravnik se imenuje odlukom o pokretanju likvidacije i njegovim imenovanjem svim zastupnicima prestaje pravo da zastupaju društvo. Ako likvidacioni upravnik odlukom ne bude imenovan, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici i registruju se po službenoj dužnosti.

Društvo može imenovati više likvidacionih upravnika koji društvo zastupaju zajedno, ako odlukom nije određeno da zastupaju samostalno.

Za likvidacionog upravnika može biti imenovano bilo koje fizičko ili pravno lice (uključujući tu i članove i/ili zastupnike društva).

Ako društvo, u toku trajanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije i tokom roka za prijavu potraživanja, promeni adresu sedišta ili adresu za prijem pošte, rok od 90 dana ponovo počinje da teče od dana registracije te promene.

STEČAJ

Stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014) stekli su se uslovi da se registracija podataka o privrednim subjektima nad kojima je pokrenut postupak stečaja vrši po službenoj dužnosti.

U skladu sa navedenim, registracija:

pokretanja stečaja
promena podataka u toku stečaja
brisanja privrednog subjekta usled okončanja stečaja
vrši se po službenoj dužnosti i to na osnovu rešenja koja Registru dostavlja nadležni Privredni sud, odnosno za stečajne upravnike poverenike Agencije za privatizaciju ili Agencije za osiguranje depozita na osnovu punomoćja koja ove agencije dostavljaju APR.

U slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica i obustave postupka stečaja, obaveza registracije promene podataka o privrednom subjektu po ovom osnovu ostaje na kupcu stečajnog dužnika, odnosno prijavu treba da podnese zakonski zastupnik prodatog pravnog lica, u skladu sa uputstvom koje možete pročitati u nastavku.

Obustava stečaja usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica

U stečajnom postupku može doći i do obustave stečajnog postupka kao posledice prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica koja za posledicu nema brisanje, već sprovođenje promene podataka o stečajnom dužniku u Registru.

Ukoliko se u postupku stečaja stečajni dužnik proda kao pravno lice, tada se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika obustavlja, a nastavlja se prema stečajnoj masi. Nakon obustave stečajnog postupka, privredni subjekt koji je bio predmet prodaje u stečajnom postupku zadržava svoj pravni subjektivitet, a dolazi do promene osnivača, tj. vlasnika pravnog lica, tako što se kupac stečajnog dužnika upisuje u Registar Agencije za privredne registre kao njegov član (osim kod akcionarskih društava, s obzirom da se promena akcionara ne registruje u Registru privrednih subjekata već u Centralnom registru hartija od vrednosti).

Pri tome, registrovani podaci o kapitalu se brišu, a kao nova vrednost nenovčanog uloga člana (kupca stečajnog dužnika), odnosno osnovnog nenovčanog kapitala društva, registruje se iznos plaćene kupoprodajne cene.
Ako bi na ovaj način registrovana vrednost osnovnog kapitala bila manja od vrednosti minimalnog osnovnog kapitala, vrednost osnovnog kapitala registruje se na vrednost minimalnog osnovnog kapitala koja je propisana za to društvo, a kupac je dužan da u osnovni kapital društva uplati nedostajući iznos do visine minimalnog osnovnog kapitala u roku od šest meseci od dana obustavljanja postupka stečaja.

Istovremeno, novi član društva bira zakonske zastupnike i druge organe društva.

Prijavu za registraciju promene podataka u ovom slučaju ovlašćen je da podnese novi zastupnik društva – ne i stečajni upravnik (najčešće su to sledeće promene: poslovno ime, pravna forma, organi, članovi društva, obustava stečaja, pa se u skladu sa tim i prilažu odgovarajući dodaci prijave). Uz prijavu za registraciju obustave stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica prilažu se:

pravnosnažno rešenje o obustavi stečajnog postupka, (osim ako je obustava stečajnog postupka već prethodno registrovana po službenoj dužnosti),
ugovor o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica,
dokaz o identitetu novog člana/članova,
odgovarajuće odluke skupštine odnosno drugog organa društva o promeni/imenovanju organa društva ili promeni drugih statusnih podataka,
izmene osnivačkog akta i prečišćeni tekst (ako se menja pravna forma) i/ili statut (ako je reč o akcionarskom društvu),
dokaz o uplati naknade (visina naknade) – imajte u vidu da se za registraciju osnivačkog akta odnosno statuta plaća posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.
Važna napomena:

Prilikom promene pravne forme usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, ne primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima kojima je predviđena obavezna objava predloga odluke o promeni pravne forme, odnosno ovaj slučaj predstavlja izuzetak u kom se promena pravne forme može registrovati u “jednom koraku”.

Izuzetak od ovog pravila je situacija kada je obustavljen stečajni postupak usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, a stečajni dužnik je akcionarsko društvo, kada se na promenu pravne forme primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima kojima je predviđena obavezna objava predloga odluke o promeni pravne forme, tako da:

podnosilac prijave (zakonski zastupnik imenovan odlukom kupca iz ugovora o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica) podnosi zahtev za obustavu stečajnog postupka, promenu zakonskog zastupnika i zahtev za objavu nacrta odluke o promeni pravne forme. Uz registracionu prijavu dostavlja se: pravnosnažno rešenje o obustavi stečaja, overen ugovor o kupoprodaji stečajnog dužnika, odluka o imenovanju direktora koju donosi kupac stečajnog dužnika, predlog odluke o promeni pravne forme.
nakon dobijanja dokumenta iz CRHoV o ispisu akcija (u „drugom koraku“) stranka podnosi registracionu prijavu promene pravne forme, poslovnog imena, organa (po potrebi), članova, prijavu za registraciju i objavu osnivačkog akta, a uz prijavu se dostavlja: odluka o promeni pravne forme, overen osnivački akt i dokument CRHoV o ispisu akcija iz Centralnog registra.

Više možete pročitati u Zakonu o privrednim društvima.

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *