Rok za predaju finansijskih izveštaja za 2022.-u godinu je 31. mart 2023.-e godine izuzev za obveznike revizije. Za njih je rok do 30.juna.

Mikro privredna duštva, zadruge i ustanove dužni su da od ove godine uz redovni godišnji finansijski izveštaj dostavljaju Napomene uz taj izveštaj.

Mikro druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije, fondacije i zadužbine, udruženja, sportska udruženja, komore i sl.) i mikro preduzetnici, uz obrasce redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, ne treba da prilažu bilo kakva dokumenta, osim u izuzetnim situacijama, kao što je, npr., u pitanju slučaj kada su neažurni podaci o pravnom licu u evidenciji obveznika, ukoliko je zakonski zastupnik ograničen supotpisom.

VII FINANSIJSKI IZVEŠTAJI, GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU, NEFINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE I IZVEŠTAJI O PLAĆANJIMA AUTORITETIMA VLASTI

Redovan godišnji finansijski izveštaj

Član 29

Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zavisno pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čije matično pravno lice sa sedištem u inostranstvu ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, može, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Komisije za hartije od vrednosti za pravna lica iz njene nadležnosti, da sastavlja i objavljuje redovan godišnji finansijski izveštaj sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske. Zavisno pravno lice je u obavezi da primenjuje poslovnu godinu različitu od kalendarske u kontinuitetu, a najmanje pet godina od početka primene poslovne godine koja je različita od kalendarske.

U postupku odlučivanja ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Komisije za hartije od vrednosti iz stava 2. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ukoliko ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Izuzetak predviđen stavom 2. ovog člana ne mogu koristiti banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, platne institucije i institucije elektronskog novca nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije.

Redovan godišnji finansijski izveštaj velikih pravnih lica, srednjih pravnih lica, pravnih lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javnih društava, odnosno društava koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine obuhvata:

1) Bilans stanja,

2) Bilans uspeha,

3) Izveštaj o ostalom rezultatu,

4) Izveštaj o promenama na kapitalu,

5) Izveštaj o tokovima gotovine i

6) Napomene uz finansijske izveštaje.

Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica i preduzetnika, osim pravnih lica iz st. 5. i 7. ovog člana, obuhvata:

1) Bilans stanja,

2) Bilans uspeha i

3) Napomene uz finansijske izveštaje.

Redovan godišnji finansijski izveštaj preduzetnika i drugih pravnih lica iz člana 2. tačka 2) ovog zakona razvrstanih kao mikro pravno lice obuhvata:

1) Bilans stanja i

2) Bilans uspeha.

Pravna lica čije je poslovanje uređeno drugim propisima na osnovu kojih je organ, odnosno organizacija nadležna za obavljanje nadzora nad njihovim poslovanjem propisala sadržaj i strukturu godišnjih finansijskih izveštaja, dužna su da sastavljaju godišnje finansijske izveštaje saglasno ovom zakonu i tim propisima.

Pravno lice je dužno da sastavi vanredne finansijske izveštaje u slučajevima predviđenim ovim zakonom. Vanredni finansijski izveštaj obuhvata:

1) Bilans stanja i

2) Bilans uspeha.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, ukoliko privredni subjekt ne preda finansijske izveštaje zaprećena je kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup za pravno lice i za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 150.000 dinara.

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *