Sindikat može za druge sindikalne organizacije koje su njegovi članovi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje bez upisivanja u registar pružalaca računovodstvenih usluga o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje Broj: 011-00-00873/2022-16 dana 27. 10. 2022.

Obratili ste se Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtevom kojim tražite tumačenje
propisa o računovodstvu u pogledu odgovora na sledeća pitanja:
1) Da li se sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica (razvrstane u kategoriju mikro pravnih lica),
smatraju povezanim pravnim licima sa Sindikatom AB Srbije, odnosno Beograda, imajući u vidu da su
članovi pomenutog Sindikata?
2) Da li za obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova i sastavljanje finansijskih izveštaja za sindikat
AB Beograda mogu biti angažovana lica po ugovoru, ili iz penzije i da li mogu obavljati ove poslove za
sindikalne organizacije (članove istog Sindikata)?
Imajući u vidu sadržinu dostavljenog zahteva, na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi („Službeni
glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon), iz nadležnosti propisa o
računovodstvu, Ministarstvo daje sledeće mišljenje:

Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon),
uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija
računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga,
Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim
izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o
poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i
nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor
nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu koji nam je dostavljen, između ostalog, navedeno je da su sindikalne
organizacije sa svojstvom pravnog lica registrovane u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i
socijalna pitanja, sa pripadnošću Sindikatu AB Srbije (u konkretnom slučaju Beograda) i da deluju na
osnovu Statuta Sindikata, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje iz istog proizilaze.
Odredbama člana 2. tačka 2) Zakona propisano je da se drugim pravnim licima smatraju pravna lica čije
se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini
ostvarenim prihodima na tržištu ili po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti
(političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine,
udruženja, komore, crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa
propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu
učlanjenja).
Odredbama člana 2. tačka 26) Zakona propisano je da su povezana pravna lica bilo koja dva ili više
pravnih lica u okviru grupe.
Pravno lice povezano udelom je ono pravno lice u kome drugo pravno lice ima udeo i nad čijom
operativnom i finansijskom politikom to drugo pravno lice vrši značajan uticaj. Smatra se da neko pravno
lice vrši značajan uticaj nad drugim pravnim licem ako ima 20 ili više procenata glasačkih prava
akcionara ili članova u tom drugom pravnom licu, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno
(član 2. tačka 27 Zakona)).
Odredbama člana 15. Zakona propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje
školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i
sastavljanje finansijskih izveštaja.
Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik može
poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, pravnom licu ili preduzetniku, koji je upisan u Registar
pružalaca računovodstvenih usluga. Izuzetno, povezana pravna lica mogu poveriti vođenje poslovnih
knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja svom povezanom pravnom licu (član 16. st. 1. i 2. Zakona).
Imajući u vidu sve navedeno, u nastavku su odgovori na gore postavljena pitanja:
1) S obzirom da su, prema navodima iz zahteva, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica
registrovane u Ministarstvu, sa pripadnošću Sindikatu AB Srbije (u konkretnom slučaju Beograda) i da
deluju na osnovu Statuta Sindikata, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje iz istog
proizilaze, mišljenja smo da se te sindikalne organizacije mogu smatrati povezanim pravnim licima sa
pomenutim Sindikatom. Samim tim, mišljenja smo takođe da nema smetnji da Sindikat AB Beograda
organizuje vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za sindikalne organizacije koje su
članovi ovog Sindikata, ali navedene poslove ne može obavljati drugim pravnim licima, odnosno
preduzetnicima koji imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u smislu
Zakona.
2) Ponovo ukazujemo da je saglasno Zakonu propisano da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim
aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje
poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Samim tim, mišljenja smo da u konkretnom slučaju
Sindikat AB Beograda ima obavezu da internim aktima propiše koje uslove mora ispunjavati lice
angažovano na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, uključujući i vrstu
njegovog angažovanja (npr. ugovor o radu, angažman lica iz penzije i dr.).

Ukoliko su Vam potrebna naše usluge, pošaljite zahtev u formularu ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *