Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini.

Predmet konkursa

Predmet konkursa su bespovratna sredstva je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta. Za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 6.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 1, odnosno 10.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 2, bez uračunatog PDV-a i zavisnih troškova nabavke.

Oprema jesu mašine. Odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, direktno uključena u proces proizvodnje razmenljivih dobara, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina koji moraju biti kupljeni sa mašinom od istog dobavljača i iskazani na istoj profakturi.

Oprema za kontrolu kvaliteta i merna oprema smatraju se opremom.

Opremom se ne smatraju transportna i manipulativna sredstva (kombi, kamion, viljuškar, telehender, kran, utovarivač, bageri, kranovi, buldožeri i sl.), kao ni računarska oprema (softver i hardver), sem kao integrisani deo proizvodne mašine.

Oprema koja je predmet Konkursa mora da bude nova, nabavljena od kredibilnog dobavljača2 (proizvođač, distributer) koji nije povezano lice sa podnosiocem. Oprema domaćeg dobavljača mora se nabaviti direktno od proizvođača, sem u slučaju ekskluzivnog distributera.

Kome se dodeljuju bespovratna sredstva

Pravo na bespovratna sredstva po Konkursu imaju privredna društva koja:

-Imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

-Koja u trenutku objave Konkursa imaju registrovanu pretežnu delatnost ili registrovan ogranak za obavljanje delatnosti iz sektora C – Prerađivačka industrija, OSIM:

12 Proizvodnja duvanskih proizvoda.
18.1 Štampanje i štamparske usluge.
18.2 Umnožavanje snimljenih zapisa.
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte.
20.51 Proizvodnja eksploziva.
20.60 Proizvodnja veštačkih vlakana
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
25.40 Proizvodnja oružja i municije
30.40 Proizvodnja borbenih vojnih aviona
33.1 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

-U 2021. godini nisu ostvarila poslovne prihode veće od 4 milijarde dinara4.

-U Finansijskim izveštajima za 2021. godinu nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja).

-Na dan 31.12.2022. godine imaju najmanje 10 i najviše 250 zaposlenih (ukupan broj zaposlenih).

-Tokom 2021. i 2022. godine nisu bila u blokadi.

-Nad kojima nije pokrenut postupak stečaja. U skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija.

-Čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak.

-Nisu osuđivana za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti.

-Nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda.

-Kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom poslednjih 12 meseci od dana objave Konkursa.

-Kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu.

-Nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Takođe:

-Sa kojima nije bio jednostrano raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza.

-Protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

-Za nabavku opreme koja je predmet Konkursa obezbedila najmanje 25% sredstava iz finansijskih izvora koja ne sadrže državnu pomoć.

-Nabavljaju opremu koja je predmet Konkursa od kredibilnog dobavljača.

-Imaju obezbeđen slobodan proizvodni prostor i sve uslove za stavljanje u funkciju opreme koja se nabavlja, na adresi sedišta ili registrovanog ogranka.

i drugi. Detaljnije..

Podnosilac prijave je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Rok za podnošenje prijava za bespovratna sredstva je 13.4.2023. godine.

Tax International doo pruža usluge izrade biznis plana. Pošaljite nam zahtev za ponudu ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *