Obveznici PDV-a utvrđuju poresku obavezu u poreskoj prijavi PPPDV. Od ove godine, postoji obaveza dostavljanja dodatne dokumentacije u SEF.

Članom 4. Zakona o elektronskom fakturisanju bliže je uređena obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura.

Ovu obavezu ima poreski dužnik:
1. obveznik PDV i
2. lice koje nije obveznik PDV – subjekt javnog sektora i dobrovoljni korisnik SEF.
U zbirnu evidenciju u sef unosi se PDV:

-Za promet bez naknade izvršen pravnom licu ili preduzetniku, za koji nije izdata e-faktura.
-Promet na malo koji se ne evidentira na kasi.
-Vezan za promet izvršen stranom licu u našoj republici.
-Po osnovu manjka i rashoda dobara.
-Koji se privremeno obračunava pri prometu koji je oslobođen PDV-a.

U pojedinačnu evidenciju u sef unosi se PDV za promet sa naknadom ili primljen avans u poslovnom odnosu sa pravnim licem ili preduzetnikom za koji nije izdata e-faktura.

Više o e-fakturama ovde.

Poreski dužnik, u skladu sa članom 10. ZOPDV je:

1) Obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.

2) (brisana).

3) Primalac dobara i usluga, ako strano lice nije obveznik PDV u Republici, nezavisno od toga da li u Republici ima stalnu poslovnu jedinicu i da li je ta stalna poslovna jedinica obveznik PDV u Republici.

4) Lice koje u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun iskaže PDV, a da za to nije imalo obavezu u skladu sa ovim zakonom.

5) Lice koje uvozi dobro.

6) (brisana).

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik je primalac:

1) Dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika.

2) Dobra, obveznik PDV, za promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata. Uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV. U slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV u skladu sa ovim zakonom.

3) Dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV. Ako je vrednost prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV.

4) Električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, obveznik PDV koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje, za promet električne energije i prirodnog gasa izvršen od strane drugog obveznika.

5) Primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet izvršen od strane drugog obveznika PDV. i to kod prometa:

(1) Hipotekovane nepokretnosti kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom.

(2) Predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima.

(3) Dobara ili usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom.

6) Sticalac imovine ili dela imovine čiji je prenos izvršen u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona. A posle čijeg prenosa su prestali uslovi iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Za promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, koji se vrši između obveznika PDV. Pravila za određivanje poreskog dužnika iz stava 2. ovog člana primenjuju se isključivo ako je taj promet izvršen između obveznika PDV evidentiranih za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana. Kada strano lice vrši promet dobara i usluga u Republici licu koje nije obveznik PDV. Osim licu iz člana 9. stav 1. ovog zakona. Naknadu za taj promet dobara i usluga u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDV, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV koji naplaćuje naknadu.

Ministar bliže uređuje šta se smatra sekundarnim sirovinama, uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama i dobrima. Kao i uslugama iz oblasti građevinarstva iz stava 2. tač. 1) i 3) ovog člana.

U prilogu je link do video uputstva za zbirnu evidenciju PDV-a

https://youtu.be/4ITY84Xlas8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *