osnivanje preduzetnika

Od 1. januara 2018. godine je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem. Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem važe odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na naziv preduzetnika, sedište, delatnost, prekid obavljanja delatnosti itd.

Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem potrebno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis). Sertifikat izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji. Više o sertfikatima ovde.

Takođe Vam je potreban čitač elektronskih kartica i NEXU aplikacija za elektronsko potpisivanje. Ovu besplatnu aplikaciju je dizajnirala Agencija za privredne registre.

eRegistracija osnivanja preduzetnika se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Prvo kreirajte nalog na Portalu eID.gov.rs.
Platite taksu platnom karticom.

Ako uz registraciju prilažete i saglasnost, uverenje ili dozvolu nadležnog organa, ovaj dokument se prilaže u elektronskom obliku i treba biti snabdeven e-potpisom ovlašćenog lica izdavaoca saglasnosti, uverenja, odnosno dozvole.

Ako se uz elektronsku prijavu prilaže saglasnost, uverenje, dozvola nadležnog organa, ovlašćenje za prokuristu ili drugi dokument koji je izvorno nastao u papirnoj formi, digitalizaciju tog dokumenta , odnosno konvertovanje u formu elektronskog dokumenta radi advokat (uz uslov da je taj advokat istovremeno podnosilac same prijave) ili notar svojim elektronskim potpisom kojim garantuje da je imao originalan dokument.

Podnosilac tokom registracije unosi slova Č, Ć, Ž, Š i Đ (npr. RODIĆ).

Podaci se registruju isključivo onako kako ih je unelo lice koje je podnosilac.

E-prijavu može podneti fizičko lice koje će biti preduzetnik ili lice koje ima punomoćje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji koje je izdao budući preduzetnik (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući preduzetnik, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. U prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg preduzetnika njegovim elektronskim potpisom).

Registrator će proveraviti da li su ispunjeni uslovi za registraciju (da li je zauzet ili dostupan naziv, poslovno ime, da li je uneta dobra šifra delatnosti i drugo) nakon podnošenja e-registracione prijave. Rešenje o osnivanju ćete dobiti na imejl adresu.

Više o samoj proceduri možete pročitati na sajtu Agencije za privredne registre – link ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *