ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost uređuje prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog računa, kao i obavljanjem platnih transakcija preko tog računa.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravna lica primenjuju se i na ogranke stranih privrednih društava koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava. Pravna lica i preduzetnici su dužni da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga koji, u skladu sa
zakonom kojim se uređuju platne usluge, može da vodi tekući račun (banka, odnosno Uprava za trezor), da vode novčana sredstva na tom računu i vrše platne transakcije preko tog računa.

Pravna lica i preduzetnici su dužni da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate na svoj tekući račun. Uplatu su dužni da izvrše u roku od sedam radnih dana.

Novčanom kaznom u izsnosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne otvori tekući račun kod pružaoca platnih usluga koji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju
platne usluge, može da vodi tekući račun ili ne vodi sredstva na tom računu ili ne vrši platne transakcije
preko tog računa, u skladu sa ovim zakonom (član 2. stav 1);

2) ako dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu ne uplati na svoj tekući račun u roku od sedam
radnih dana (član 3. stav 1);

3) ako su njegovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, a novčane obaveze
izmiruje suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 5. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i preduzetnik – novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

 

Izvor: Paragraf.

Nadzor nad primenom odredabi iz ovog zakona kod pravnih lica i kod preduzetnika vrši Ministarstvo finansija – Poreska uprava.

 

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge, pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *