tax international

Jedan od najaktuelnijih propisa koji uređuju poslovanje privrednih subjekata u Srbiji je svakako ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022).

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Predmet – zakon o elektronskom fakturisanju

 

Član 1.
Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.
Odredbe ovog zakona ne odnose se na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Značenje pojedinih pojmova
Član 2.
Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) “transakcija” je transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez naknade
između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između
subjekta javnog sektora i subjekta privatnog sektora, koja se odnosi na isporuku dobara,
odnosno pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje;
2) “subjekt javnog sektora” je entitet koji pripada sektoru države, u smislu
zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i javno preduzeće, u smislu zakona kojim
se uređuje pravni položaj javnih preduzeća, nezavisno od toga da li je u obuhvatu
sektora države;
3) “subjekt privatnog sektora” je obveznik poreza na dodatu vrednost, osim
subjekta javnog sektora;
4) “dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura” je obveznik poreza na
prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana
i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona koji uređuje porez na dobit
pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, koji se u skladu sa ovim
zakonom prijavio za korišćenje sistema elektronskih faktura;
5) “elektronska faktura” je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom,
svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se
izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i
primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu
elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura;
6) “centralni informacioni posrednik” je nadležna jedinica, u okviru
ministarstva nadležnog za poslove finansija, koja vodi registar informacionih
posrednika, upravlja sistemom elektronskih faktura i odgovorna je za njegovo
funkcionisanje;
7) “informacioni posrednik” je pravno lice koga, posle dobijene saglasnosti
ministarstva nadležnog za poslove finansija, subjekt javnog sektora može u skladu sa
ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja i primanja
elektronskih faktura i prateće dokumentacije, a subjekt privatnog sektora i
dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura može u skladu sa ugovorom
angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja
elektronskih faktura i prateće dokumentacije;
8) “sistem elektronskih faktura” je informatičko-tehnološko rešenje kojim
upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem,
evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura;
9) “sistem za upravljanje fakturama” je sistem za upravljanje poslovnim
procesima, odnosno poslovnim procesima verifikacije faktura od strane subjekta
javnog sektora sa više nivoa saglasnosti, a koji ne poseduju svoj sistem ili deo sistema
za upravljanje fakturama;
10) “izdavalac elektronske fakture” je subjekt privatnog sektora i dobrovoljni
korisnik sistema elektronskih faktura, koji neposredno izdaje, šalje i čuva
elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime
informacioni posrednik u skladu sa ugovorom izdaje, šalje i čuva preko sistema
elektronskih faktura elektronsku fakturu, kao i subjekt javnog sektora, koji
neposredno izdaje, šalje i čuva elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih
faktura, odnosno u čije ime informacioni posrednik u skladu sa ugovorom izdaje i
šalje elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura;
11) “primalac elektronske fakture” je subjekt javnog sektora, subjekt privatnog
sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, koji prima elektronsku
fakturu preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime informacioni
posrednik u skladu sa ugovorom prima elektronsku fakturu, preko sistema
elektronskih faktura;
12) “evropski standard elektronskog fakturisanja” je standard donet od strane
Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) na osnovu naloga Evropske komisije;
13) “srpski standard elektronskog fakturisanja” predstavlja standard donet od
strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji.
Obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se
uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog
sektora, prijavljuje se za korišćenje sistema elektronskih faktura pre podnošenja
zahteva za isplatu subjektu javnog sektora.
Na Narodnu banku Srbije shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se
primenjuju na subjekta javnog sektora, a na dobrovoljnog korisnika sistema
elektronskih faktura odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog
sektora.
Obaveza izdavanja elektronske fakture
Član 3.
Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:
1) subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
2) subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora ,
uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora;
3) subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
4) subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija , uključujući i sve
zahteve za isplatu;
5) poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa
kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima
privatnog i javnog sektora.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji
za:
1) promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji
uređuje fiskalizaciju;
2) ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih
okvirnih sporazuma;
3) nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku
bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga ,
uključujući i zahtev za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne
aspekte izuzetog od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke;
4) isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u
energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;
5) promet dobara i usluga bez naknade;
6) transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u
skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
7) zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se
isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na
osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.
Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost
Član 4.
Obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u
sistemu elektronskih faktura ima poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje
porez na dodatu vrednost, koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, kao i lice koje
nije obveznik poreza na dodatu vrednost – subjekt javnog sektora i dobrovoljni
korisnik sistema elektronskih faktura, osim:
1) obveznika poreza na dodatu vrednost za promet dobara i usluga koje je izvršio,
uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji izdaje elektronsku fakturu u skladu
sa ovim zakonom;
2) poreskog dužnika za uvoz dobara.
Za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom kojim
se uređuje fiskalizacija, koji vrši obveznik poreza na dodatu vrednost, postoji
obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih
faktura iz stava 1. ovog člana isključivo ako za taj promet, uključujući i primljeni
avans, ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se
uređuje fiskalizacija.
Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se zbirno,
za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu na dodatu
vrednost, posebno po poreskim stopama, osim ako ovim zakonom nije drukčije
propisano.
Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se
pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i
obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:
1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara
i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;
2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod
od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i
obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit
pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno
pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu
vrednost.
Ako je za transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u
skladu sa ovim zakonom izdata elektronska faktura, ne postoji obaveza evidentiranja
obračuna poreza na dodatu vrednost.
Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u ime
lica iz st. 1. i 2. ovog člana može se ugovorom preneti informacionom posredniku.
Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu
elektronskih faktura vrši se za poreski period u roku za podnošenje poreske prijave,
u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.
Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način i
postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu
elektronskih faktura.
Sistem elektronskih faktura
Član 5.
Sistem elektronskih faktura obavezno koriste subjekt javnog sektora i subjekt
privatnog sektora u skladu sa čl. 3. i 4. ovog zakona.
Subjekt javnog sektora pristupa i koristi sistem elektronskih faktura za
izdavanje, slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura.
Sistem elektronskih faktura koristi i subjekt javnog sektora koji je ugovorna
strana u okvirnom sporazumu kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom
perioda važenja okvirnog sporazuma u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke, za
prijem, čuvanje i uvid u postupanje sa elektronskim fakturama izdatim prilikom
izvršenja ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma.
Subjekt privatnog sektora pristupa i koristi sistem elektronskih faktura za
izdavanje, slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura, neposredno ili preko
informacionog posrednika.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, dobrovoljni korisnik sistema elektronskih
faktura može pristupiti i koristiti sistem elektronskih faktura za izdavanje, slanje,
prijem i čuvanje elektronskih faktura, neposredno ili preko informacionog
posrednika.
Dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura može da se prijavi za
korišćenje sistema elektronskih faktura pristupanjem sistemu elektronskih faktura
na način propisan ovim zakonom.
U slučaju iz stava 6. ovog člana, dobrovoljni korisnik sistema elektronskih
faktura je u obavezi da koristi sistem elektronskih faktura u tekućoj i narednoj
kalendarskoj godini.
Korišćenje podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura
dozvoljeno je u skladu sa zakonom.
Lista korisnika sistema elektronskih faktura je javna lista koja sadrži
poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora
i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura koji imaju obavezu da prime i
čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom, kao i jedinstvene brojeve
korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika
javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom
informaciono-komunikacionih tehnologija.
Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju način
pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura, kao i korišćenja podataka u
smislu st. 3. i 8. ovog člana.

II. ELEKTRONSKA FAKTURA

Standardi elektronskog fakturisanja
Član 6.
Elektronska faktura u smislu ovog zakona izdaje se i prima u skladu sa srpskim
standardom elektronskog fakturisanja.
Sistem elektronskih faktura omogućava neposredan prijem elektronskih
faktura izdatih u skladu sa evropskim standardom elektronskog fakturisanja po
osnovu transakcije u kojoj se kao izdavalac elektronske fakture javlja strano lice, a
kao primalac elektronske fakture subjekt javnog sektora, a svim primaocima
elektronskih faktura omogućava prijem elektronskih faktura preko informacionog
posrednika, u skladu sa ugovorom.
Usklađenost elektronske fakture sa srpskim standardom elektronskog
fakturisanja iz stava 1. ovog člana podrazumeva da elektronska faktura sadrži osnovne
elemente iz člana 7. ovog zakona, kao i da je u skladu sa formatom i drugim elementima
srpskog standarda elektronskog fakturisanja.
Usklađenost elektronske fakture sa evropskim standardom elektronskog
fakturisanja iz stava 2. ovog člana podrazumeva da elektronska faktura sadrži osnovne
elemente evropskog standarda elektronskog fakturisanja, kao i da je u skladu sa
formatom kao i drugim elementima evropskog standarda elektronskog fakturisanja.
Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način primene
standarda elektronskog fakturisanja.
Osnovni elementi elektronske fakture
Član 7.
Elektronska faktura uobičajeno sadrži:
1) naziv, adresu, poreski identifikacioni broj i matični broj izdavaoca
elektronske fakture;
2) poslovni račun izdavaoca elektronske fakture;
3) naziv, adresu i poreski identifikacioni broj i matični broj primaoca
elektronske fakture;
4) poslovni račun primaoca elektronske fakture;
5) redni broj i datum izdavanja elektronske fakture;
6) datum isporuke dobara, odnosno pružanja usluga ili avansne uplate;
7) iznos avansnih plaćanja;
8) instrukcije za plaćanje;
9) podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu usluga;
10) iznos osnovice poreza na dodatu vrednost;
11) poresku stopu poreza na dodatu vrednost;
12) iznos poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu;
13) ukupan iznos elektronske fakture;
14) napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost na
osnovu koje nije obračunat porez na dodatu vrednost;
15) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.
Ovaj zakon ne utiče na primenu odredaba zakona kojim se uređuju obračunavanje
i plaćanje poreza na dodatu vrednost i podzakonskih akata usvojenih na osnovu tog
zakona, kao ni na primenu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo u delu
odredaba kojim se uređuje računovodstvena isprava.
Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuju minimalni
sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem, slučajevi u
kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajevi u
kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa
kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, kao i forma i način dostave
prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura.
Elektronska faktura kao verodostojna isprava
Član 8.
Elektronska faktura, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak izvršenja,
predstavlja verodostojnu ispravu, ako je od strane izdavaoca elektronske fakture ili
informacionog posrednika u njegovo ime poslata primaocu elektronske fakture preko
sistema elektronskih faktura.

III. POSTUPANjE SA ELEKTRONSKIM FAKTURAMA

Izdavanje i prijem elektronske fakture
Član 9.
Izdavalac elektronske fakture dužan je da izda elektronsku fakturu u skladu
sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja.
Primalac elektronske fakture dužan je da primi elektronsku fakturu izdatu
u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja.
Primalac elektronske fakture koji je subjekt javnog sektora, dužan je da
neposredno primi i elektronsku fakturu izdatu u skladu sa evropskim standardom
elektronskog fakturisanja po osnovu transakcije u kojoj se kao izdavalac javlja strano
lice , po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova u sistemu elektronskih faktura.
Poslovi iz st. 1-3. ovog člana koji se odnose na subjekte javnog sektora i subjekte
privatnog sektora mogu se ugovorom poveriti informacionom posredniku.
Aktom ministra nadležnog za poslove finansija uređuju se način i postupak
registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura.
Prihvatanje i odbijanje elektronske fakture
Član 10.
Primalac elektronske fakture proverava poslatu elektronsku fakturu
pristupom sistemu elektronskih faktura neposredno ili preko informacionog
posrednika i prihvata je ili odbija u roku od petnaest dana od dana prijema
elektronske fakture.
Ako primalac elektronske fakture koji je subjekt javnog sektora ne prihvati
ili ne odbije elektronsku fakturu izdatu od strane izdavaoca elektronske fakture,
neposredno ili preko informacionog posrednika, elektronska faktura se po isteku
roka iz stava 1. ovog člana smatra prihvaćenom.
Ako primalac elektronske fakture koji je subjekt privatnog sektora ne
prihvati ili ne odbije izdatu elektronsku fakturu, neposredno ili preko
informacionog posrednika, primalac će, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, biti
ponovo obavešten da je elektronska faktura izdata.
Ako primalac elektronske fakture iz stava 3. ovog člana ne prihvati ili ne
odbije elektronsku fakturu u roku od pet dana od dana dobijanja ponovnog obaveštenja
da je elektronska faktura izdata, elektronska faktura, po isteku ovog roka, smatra se
odbijenom.
Elektronska faktura koja je odbijena može se naknadno prihvatiti.
Elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku izdavanja u skladu sa
ovim zakonom.
Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko postoji privremeni prekid u radu
sistema elektronskih faktura, elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku
ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.
Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuje postupanje u
slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura.
Sistem za upravljanje fakturama
Član 11.
Republički organ nadležan za projektovanje, usklađivanje, razvoj i
funkcionisanje sistema elektronske uprave uspostavlja i upravlja sistemom za
upravljanje fakturama.
Subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti, a koji ne poseduje svoj
sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama, kod poslovnih procesa verifikacije
elektronske fakture, može da primi elektronske fakture korišćenjem sistema za
upravljanje fakturama.
Aktom Vlade bliže se uređuju način i uslovi korišćenja sistema za upravljanje
fakturama.
Centralni informacioni posrednik
Član 12.
Centralni informacioni posrednik upravlja sistemom elektronskih faktura
i odgovoran je za njegovo funkcionisanje.
Centralni informacioni posrednik vodi Registar informacionih posrednika
koji su dobili saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.
Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuje način
postupanja Centralnog informacionog posrednika u obavljanju poslova iz st. 1. i 2.
ovog člana.
Informacioni posrednik
Član 13.
Za obavljanje poslova informacionog posrednika potrebna je saglasnost
ministarstva nadležnog za poslove finansija.
Ministarstvo nadležno za poslove finansija može oduzeti saglasnost iz stava
1. ovog člana.
Aktom Vlade bliže se uređuju postupak i uslovi za davanje i oduzimanje
saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.
Rešenje ministarstva nadležnog za poslove finansija kojim se daje ili oduzima
saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika je konačno danom
donošenja i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Subjekt javnog sektora poslove u vezi sa izdavanjem, slanjem i primanjem
elektronskih faktura može da poveri informacionom posredniku koji poseduje
saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.
Subjekt privatnog sektora poslove u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i
čuvanjem elektronskih faktura može da poveri informacionom posredniku koji
poseduje saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.
Obveznik elektronskog evidentiranja iz člana 4. ovog zakona, može da poveri
informacionom posredniku i izvršenje posebne obaveze elektronskog evidentiranja.
Odnos između izdavaoca elektronske fakture ili primaoca elektronske
fakture, sa jedne strane, i informacionog posrednika, sa druge strane, uređuje se
ugovorom.
Ugovorom između izdavaoca elektronske fakture i informacionog posrednika
ne može se predvideti odgovornost informacionog posrednika za sadržinu
elektronske fakture i prateće dokumentacije.
Informacioni posrednik je odgovoran ako svojim pružanjem usluge izdavanja,
evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronske fakture i prateće
dokumentacije ugrozi bezbednost i funkcionisanje sistema elektronskih faktura.
Zaštita podataka
Član 14.
Informacioni posrednik, centralni informacioni posrednik i subjekti
ovlašćeni da pristupaju sistemu elektronskih faktura dužni su da obrađuju podatke
o ličnosti samo u svrhu određenu ovim zakonom i štite ih u skladu sa zakonom kojim
se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Centralni informacioni posrednik i informacioni posrednik dužni su da
preduzimaju mere zaštite od bezbednosnih rizika u skladu sa zakonom kojim se uređuje
informaciona bezbednost.
Čuvanje elektronskih faktura
Član 15.
Elektronska faktura izdata ili primljena od strane subjekta javnog sektora
čuva se trajno u sistemu elektronskih faktura.
Elektronska faktura izdata i primljena od strane subjekta privatnog sektora
čuva se u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je izdata elektronska faktura.
Elektronska faktura izdata i primljena od strane subjekta privatnog sektora
čuva se u sistemu elektronskih faktura ili u sistemu informacionog posrednika, koji
je angažovan za poslove čuvanja od strane subjekta privatnog sektora.
U slučaju sprovedenog postupka stečaja, likvidacije ili prinudne likvidacije
nad informacionim posrednikom, elektronske fakture koje je informacioni
posrednik čuvao u ime subjekata privatnog sektora prenose se Centralnom
informacionom posredniku.
Verodostojnost porekla i integritet sadržine elektronske fakture obezbeđuje
se od njenog izdavanja do isteka roka do kojeg postoji obaveza njenog čuvanja.
Verodostojnost porekla i integritet sadržine elektronske fakture obezbeđuju
se izdavanjem u formatu propisanim ovim zakonom, kao i čuvanjem u formatu pogodnom
za elektronsko čuvanje dokumenta.
Subjekt privatnog sektora koji je izdao, odnosno primio elektronsku fakturu
može odštampati elektronsku fakturu u jednom ili više primeraka do isteka roka za
obavezno čuvanje elektronskih faktura iz stava 2. ovog člana, na način koji obezbeđuje
verodostojnost porekla i integritet sadržine odštampane fakture.
Faktura u papirnom obliku iz stava 7. ovog člana smatra se autentičnom i posle
isteka roka za obavezno čuvanje elektronskih faktura iz stava 2. ovog člana.
Aktom Vlade bliže se uređuju uslovi i način čuvanja elektronskih faktura,
način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom
obliku, kao i uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva
nadležnog organa.

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Vršenje i obaveze prilikom vršenja inspekcijskog nadzora
Član 16.
Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za
poslove finansija.
Na pitanja inspekcijskog nadzora primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje
inspekcijski nadzor.
Član 17.
Izdavalac elektronske fakture, primalac elektronske fakture, centralni
informacioni posrednik i informacioni posrednik dužni su da u cilju nesmetanog
vršenja inspekcijskog nadzora i prikupljanja podataka od značaja za vršenje
inspekcijskog nadzora nad određenim subjektom nadzora omoguće licu koje vrši
inspekcijski nadzor, uvid u podatke o poslovanju, poslovnu dokumentaciju, prateću
tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa obavezama propisanim zakonom.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj
pravno lice – subjekt privatnog sektora, odnosno javno preduzeće ako:
1) povredi obavezu izdavanja elektronske fakture ( član 3. stav 1);
1a) ne evidentira porez na dodatu vrednost elektronski u skladu sa ovim
zakonom ( član 4. st. 1, 2, 3, 4. i 7);
2) koristi podatke koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura u svrhe koje
nisu propisane zakonom ( član 5. stav 7);
3) ne primi elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom ( član 9. st. 2. i 3).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik – subjekt privatnog
sektora novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kazniće se odgovorno lice pravnog lica –
subjekta privatnog sektora, odnosno javnog preduzeća, novčanom kaznom od 50.000 do
150.000 dinara.
Član 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj
informacioni posrednik koji pružanjem usluga izdavanja, evidentiranja, obrade,
slanja, primanja ili čuvanja elektronske fakture i prateće dokumentacije ugrozi
bezbednost i funkcionisanje sistema elektronskih faktura ( član 13. stav 10).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice informacionog
posrednika novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.
Član 20.
Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj
pravno lice – subjekt privatnog sektora ako ne čuva elektronsku fakturu u skladu sa
ovim zakonom ( član 15 ).
Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kazniće se odgovorno lice pravnog lica –
subjekta privatnog sektora novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik – subjekt privatnog
sektora – novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.
Član 21.
Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj
izdavalac elektronske fakture, primalac elektronske fakture i informacioni
posrednik ako ne omoguće licu koje vrši inspekcijski nadzor, u cilju nesmetanog
vršenja inspekcijskog nadzora i prikupljanja podataka od značaja za vršenje
inspekcijskog nadzora nad određenim subjektom nadzora, uvid u podatke o poslovanju,
poslovnu dokumentaciju, prateću tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa obavezama
propisanim članom 17. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kazniće se odgovorno lice pravnog lica –
subjekta privatnog sektora novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik – subjekt privatnog
sektora – novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa
Član 22.
Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od šest meseci od
stupanja na snagu ovog zakona.
Prestanak važenja odredaba drugih zakona
Član 23.
Odredbe člana 2. tačka 9), člana 4a st. 1-4, člana 4b , člana 4v st. 1, 2. i 4, člana
4g i člana 12. st. 6-9. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim
transakcijama (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17 i 91/19) i člana 8. st.
1. i 3. Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u
komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, broj 91/19) prestaju da važe 30.
aprila 2022. godine.
Odredbe člana 8. stav 2. Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima
izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”,
broj 91/19) i člana 9. stav 3. i člana 64. stav 3. Zakona o računovodstvu (“Službeni
glasnik RS”, broj 73/19) prestaju da važe danom stupanja na snagu ovog zakona.
Početak primene
Član 24.
Sistem elektronskih faktura može da koristi subjekt javnog sektora i subjekt
privatnog sektora po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.
Obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u
skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu
javnog sektora, primenjuju se od 1. maja 2022. godine.
Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog
sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
Obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun poreza na
dodatu vrednost u smislu člana 4. ovog zakona, primenjuje se od 1. maja 2022. godine.
Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog
sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuju se od 1. maja 2022. godine.
Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu
od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta
privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronske
fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuju se od 1. januara
2023. godine.
Obaveza elektronskog evidentiranja u vezi sa transakcijama iz člana 4. ovog
zakona, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora, primenjuje
se od 1. januara 2023. godine.
Stupanje na snagu
Član 25.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom
glasniku Republike Srbije”.

Zakon o elektronskom fakturisanju – ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
(“Sl. glasnik RS”, br. 138/22)
Član 10.
Podzakonski akt iz člana 6. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Član 11.
Odredba člana 6. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. juna 2023. godine za
elektronske fakture koje se evidentiraju u centralni registar faktura u skladu sa
zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim
transakcijama.

 

 

Tax International pruža knjigovodstvene usluge, usluge računovodstva, poresko savetovanje, obavlja registraciju u APRu, pruža Vam mogućnost besplatnog konsaltinga u trajanju od 15 minuta u kojem se upoznajemo i osmišljavamo paket usluga za Vaš preduzeće, radnju, udruženje, klub, sindikat, organizaciju. Konsultacije zakažite OVDE ili nas kontaktirajte putem KONTAKT FORME.

 

Radimo u programima Akord i Minimax koji su dostupni na webu, online i omogućavaju nam povezivanje sa klijentima iz cele Srbije u realnom vremenu. Bez nepotrebnih troškova putovanja. Štedimo vreme i vama i nama. Klijenti su obavešteni o zakonskim i administrativnim promenama putem newslettera, a povremeno objavljujemo i besplatne elektronske knjige – ebook.

 

Pratite nas na društvenim mrežama:

Youtube

Instagram

LinkedIn

Tiktok

Facebook

Hvala na pažnji!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *