tax international kome ne treba kasa

Kome treba, a kome ne treba kasa?

Uz konstante promene propisa, izazov je ostati priseban i kada samo pomislite da ste nesto zapamtili, stize i nova promena. Aktuelnu uredbu na koga se trenutno ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko nekkadašnje fiskalne kase, a danas elektronskog fiskalnog uređaja, navodimo u nastavku.

UREDBA
O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA
(“Sl. glasnik RS”, br. 32/2021, 117/2021, 51/2022 i 141/2022)
Član 1

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 4. stav. 2. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije;

2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.);

3) pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Član 3

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 54/10), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

1)

49.31

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

2)

49.32

Taksi prevoz;

3)

51.10

Vazdušni prevoz putnika;

4)

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
– puteva, mostova i tunela;
– parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;

5)

53.10

Poštanske aktivnosti javnog servisa;

6)

61

Telekomunikacije;

7)

64

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

8)

65

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

9)

66

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

10)

69.10

Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

11)

75.00

Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

12)

84.30

Obavezno socijalno osiguranje;

13)

85

Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;

14)

86

Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15)

87

Socijalna zaštita sa smeštajem;

16)

88

Socijalna zaštita bez smeštaja;

17)

92

Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima;

18)

94.91

Delatnost verskih organizacija.

Član 4

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim sledećih komunalnih delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

– poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (“Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:

– pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela i nosača.

Član 4a

Obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Član 5

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14) prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

(“Sl. glasnik RS”, br. 117/2021)

Član 6

Obveznici fiskalizacije koji nisu, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (“Službeni glasnik RS”, broj 32/21) i ovom uredbom, oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni su da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

(“Sl. glasnik RS”, br. 51/2022)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

(“Sl. glasnik RS”, br. 141/2022)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


Naš savet je da se za specifičnosti obavljanja svoje delatnosti obratite svom dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja jer su oni najbolje informisani.

Tax International izrađuje projekte, biznis planove, pruža knjigovodstvene usluge, usluge računovodstva, poresko savetovanje, obavlja registraciju u APRu, pruža Vam mogućnost besplatnog konsaltinga u trajanju od 15 minuta u kojem se upoznajemo i osmišljavamo paket usluga za Vaš preduzeće, radnju, udruženje, klub, sindikat, organizaciju. Konsultacije zakažite OVDE ili nas kontaktirajte putem KONTAKT FORME.

Pratite nas na društvenim mrežama:

Youtube

Instagram

LinkedIn

Tiktok

Facebook