Šta su transferne cene?

Transferne cene predstavljaju cene koje su nastale u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima. – Član 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL).

Transferne cene proističu iz bilo koje transakcije sredstvima ili stvaranjem obaveza između povezanih lica, a koje se iskazuju u poreskom bilansu. U poreskom bilansu se i utvrđuje njihov moguć uticaj na visinu oporezive dobiti. Dakle, obveznik je u dužnosti da ove cene posebno iskaže u svom poreskom bilansu.

Uz poreski bilans, obveznik je u dužnosti da priloži dokumentaciju u okviru koje je na proprisan način posebno iskazao vrednost transakcija sa povezanim licima. I vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tražištu da se nije radilo o povezanim licima. Takozvani princip “Van dohvata ruke”.

Koji su to propisi regulišu transferne cene?

  1. Smernice OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za preduzeća koja posluju sa domaćim i stranim povezanim licima.
  2. Zakon o porezu na dobit pravnih lica.
  3. Pravilnik o transfernim cenama.
  4. Pravilnik o kamatnim stopama.
  5. Pravilnik o poreskom bilansu.

Ko su povezana lica?

Povezanim licem smatra se fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Član 59. stav 3 ZPDPL – U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.

Članom 59. stav 4. ZPDPL -Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja.

U skladu sa članom 59. stav 5. ZPDPL. – Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu na način predviđen ustavovima 3. i 4. ovog zakona.

 

Princip “Van dohvata ruke” i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Član 9″povezana preduzeća”

Ako:

a) Preduzeće države ugovornice učestvuje neposredno ili posredno u rukovođenju, kontroli ili kapital preduzeća druge države ugovornice.

Ili

b) Ista lica učestvuju neposredno ili posredno u rukovođenju, kontroli ili kapitalu preduzeća jedne države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice. A u oba slučaja uslovi koji su uspostavljeni ili nametnuti između dva preduzeća u njihovim komercijalnim ili finansijskim odnosima koji se razlikuju od onih koji bi postojali između nezavisnih preduzeća. Tada sva ona dobit koja bi, u odsustvu pomenutih uslova, bila ostvarena od strane jednog preduzeća, ali zbog tih uslova nije ostvarena, može biti uključena u dobit tog preduzeća i shodno oporezovana.

Član 11. UOIDO

Ovaj član sa većinom zemalja navodi sledeće.

Ako iznos kamate, zbog posebnog odnosa između platioca kamate i stvarnog vlasnika ili između njih i trećeg lica, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca kamate istvarnog vlasnika, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju, višak plaćenog iznosa oporezuje se saglasno zakonima svake države ugovornice. A, imajući u vidu ostale odredbe ovog ugovora.

Za potrebe prikazivanja vrednosti transakcije sa povezanim licem po transfernoj ceni i njene vrednosti po ceni po principu “van dohvata ruke” dozvoljena je, primena objedinjenog pristupa za veći broj pojedinačnih transakcija. Odnosno razloženog pristupa u slučaju složenih transakcija. Gde je jednom transakcijom obuhvaćen veći broj pojedinačnih transakcija.

U slučaju da se obveznikova transferna cena po osnovu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem razlikuje od cenete transakcije utvrđene primenom principa “van dohvata ruke”, on je dužan da u poresku osnovicu uključi iznos pozitivne razlike između prihoda po osnovu transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa i prihoda po osnovu te transakcije po transfernoj ceni. Ili iznos pozitivne razlike između rashoda po osnovu transakcije po transfernoj ceni i rashoda poosnovu transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa.

Izveštaj o transfernim cenama

Obveznik je u dužnosti da ove cene posebno iskaže u svom poreskom bilansu.

Obveznik je u dužnosti da priloži dokumentaciju. Dokumentaciju u okviru koje i na način koji propiše ministar finansija, posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima. (Princip “van dohvata ruke”)

Izveštaj treba da sadrži:

1) Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik.

2) Analizu delatnosti.

3) Funkcionalnu analizu.

4) Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu “van dohva taruke”.

5) Zaključak.

6) Dodatne priloge.

Koje su kazne za nepodnošenje izveštaja?

Privredni subjekt koji je imao poslovne odnose sa povezanim licima u obavezi je da dostavi izveštaj o transfernim cenama.

Ukoliko ne dostavi izveštaj ili ga dostavi u nepotpunom obliku, nadležni organ će poreskom obvezniku izdati opomenu i naložiti mu dostavljanje ili dopunu u roku od 30 do 90 dana od dana dostavljanja opomene.

Ukoliko pravno lice ne priloži ili ne dopuni dokumentaciju o transfernim cenama u roku koji mu je dostavljen opomenom, isto lice biće kažnjeno novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara. Preduzetnik će za ovaj privredni prestup biti kažnjen novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Više pročitajte u pravilniku.

Svakodnevno pravite nove objave na linku.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *