travel tax international subvencije

Poreska olakšica iz čl. 15v ZPDG / čl. 15a ZDOSO za novonastanjena lica

Novonastanjeni obveznik je osoba koja:

  1. u poslednjih dvadeset i četiri meseca pre zaključenja ugovora sa kvalifikovanim poslodavcem nije većinski boravila u Republici, ili
  2. u trenutku zaključenja ugovora sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od četrdeset godina i u poslednjih dvanaest meseci pretežno je boravila van Republike radi obrazovanja ili stručnog usavršavanja.

Olakšica podrazumeva smanjenje osnovice za obračun plate, kao i osnovice doprinosa za zaposlene i poslodavce za 70%. Plata se umanjuje za neoporezivi iznos, a zatim dodatno za 70%. Nakon umanjenja, iznos osnovice doprinosa ne može biti niži od najniže mesečne osnovice doprinosa, niti viši od najviše mesečne osnovice doprinosa. Nije predviđeno dodatno plaćanje doprinosa iz budžeta Republike, što znači da prava iz obaveznog socijalnog osiguranja lice ostvaruje na osnovu osnovice na koju su zaista plaćeni doprinosi, a ne prema ostvarenoj zaradi. Poslodavac ima pravo da koristi olakšicu i prilikom isplate naknade zarade za bolovanje do trideset dana.

Za bolovanje preko trideset dana, kao i za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, nisu propisane posebne šifre jer poslodavac za vreme trajanja bolovanja koje se refundira, odnosno odsustva koje se isplaćuje na teret republičkog budžeta, ne ostvaruje pravo na olakšice za pomenuta lica.

 

Prema članu 15v stav 7 Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), pravo na umanjenje poreske osnovice ima novonastali obveznik koji istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku nakon zasnivanja radnog odnosa nastanjuje se na teritoriji Republike i ispunjava uslov da se smatra njenim poreskim rezidentom na osnovu centra poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike, kao i njenim poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Republika primenjuje sa drugim državama.

Radi preciziranja navedenog uslova, članom 6 Pravilnika propisano je da novonastali obveznik koji zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem tom poslodavcu dostavlja:

  1. Dokaz o sopstvenom pravu svojine ili pravu svojine članova njegove porodice na nepokretnostima za stanovanje ili zakupu nepokretnosti za stanovanje na teritoriji Republike.
  2. Pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da se u periodu od sto osamdeset tri dana pre zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem do isteka sto osamdeset tri dana po zaključenju tog ugovora nastanio na teritoriji Republike zajedno sa supružnikom i zajedničkom maloletnom decom, sa namerom da na teritoriji Republike boravi sto osamdeset tri ili više dana u bilo kom periodu od dvanaest meseci nakon zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v ZPDG.
  3. Uverenje o prebivalištu odnosno boravištu u Republici za lice koje je državljanin Republike, izdato od nadležnog organa u Republici.
  4. Dokaz o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Republike za lice koje je strani državljanin, kao i takav dokaz za supružnika i zajedničku maloletnu decu, izdato od nadležnog organa u Republici za period tokom ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v ZPDG.

Tax International doo pruža usluge poreskog konsaltinga.

Konsultacije možete da zakažete OVDE ili nas kontaktirajte putem naše KONTAKT FORME.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Naš Youtube kanal: Youtube

Naša Instagram stranica: Instagram

Naša LinkedIn stranica: LinkedIn

Naš TikTok: Tiktok

Naša Facebook stranica: Facebook

Hvala Vam na pažnji!

Za još informacija posetite nas i na našem stranom sajtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *