tax international mia rodic
Razvojna agencija Srbije poziva privredna društvada se uključe u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija.
Javni poziv je objavljen 05. decembra 2023. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 04. marta 2024. godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave u trenutku podnošenja prijave upisan u odgovarajući registar privrednih društava, kao i da je registrovan u APR najkasnije do 1. januara 2020. godine;
 2. da je učešće kapitala u javnoj svojini Podnosioca prijave ispod propisanog praga značajnog učešća u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, osim ukoliko efekat učešća u Programu rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 7. da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave ima uspostavljenu saradnju sa MNK ili Dobavljačem MNK ili da je Podnosilac prijave u postupku evaluacije za izbor kvalifikovanog dobavljača od strane MNK;
 2. da se Podnosilac prijave u okviru pretežne delatnosti bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenata, sistema i podsistema za proizvode koji pripadaju Podržanim lancima vrednosti ili da poseduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati proizvodnju direktnih ili indirektnih materijala, komponenata, sistema i podsistema za proizvode koji pripadaju Podržanim lancima vrednosti.

Kadrovski kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2022. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara;
 2. da je udeo prihoda Podnosioca prijave od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje (a koji se posmatra za svrhu ovog Programa kao zbir pozicija AOP 1002 – Prihod od prodaje robe i AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga) bude veći ili jednak 50% u 2022. godini;
 3. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 (Investiciona nekretnina) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.12.2022. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 dinara;
 4. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, nije otvoren stečajni postupak, nije pokrenut postupak reorganizacije ili nije pokrenut postupak likvidacije.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva se mogu se dodeliti za realizaciju mera intervencija pod kojima se podrazumeva podrška za ulaganje u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu i konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi.

Korisnik može ostvariti pravo na jednu ili više mera intervencije u skladu sa potrebama poslovanja, dostavljenim Pismom preporuke MNK/Pismom preporuke Dobavljača MNK, kao i ostvarenim bodovima nakon okončanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

Ulaganje u materijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u materijalnu imovinu podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 1. Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi (uključujući, ali neograničavajući se na industrijske robote, proizvodne trake, CNC mašine, mašine za pakovanje i slično) u funkciji izrade delova i poluproizvoda koji će se isporučivati MNK ili Dobavljaču MNK, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 14.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina, međufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda koji se isporučuju MNK ili Dobavljaču MNK, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora u skladu sa zahtevom MNK  koji će biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda za MNK ili Dobavljača MNK.

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 5.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 15.000.000,00 RSD.

 1. Unapređenje prostornog kapaciteta, pod kojim se podrazumeva adaptacija i izgradnja  proizvodnih hala u cilju ispunjenja industrijskih standarda specifičnih za Podržane lanace vrednosti u smislu ovog Programa, ili  zahteva čiji je cilj povećanje produktivnosti i energetske efikasnosti.

Refundacija do  40% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 10.000.000,00 RSD.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u nematerijalnu imovinu podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 1. Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifičnih za Podržane lance vrednosti (kao što su IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), kao i sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.).

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Uvođenje softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 7.000.000,00 RSD.

 1. Troškovi izrade prototipa ili probne serije proizvoda koji se isporučuje MNK, a pod čime se podrazumevaju troškovi konstrukcije i dizajna proizvoda, testiranje i ispitivanje probnog modela, odnosno proizvoda.

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000 RSD.

 1. Pokrivanje troškova terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika).

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD po jednoj sprovedenoj dijagnostici.

 1. Pokrivanje troškova godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora.

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 300.000,00 RSD.

 1. Naknada troškova plaćanja premije osiguranja, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri NBS, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja.

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

Konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi

Pod ovom merom intervencije podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 1. Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u Podržanim Lancima vrednosti, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći  od 3.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, a koja uključuje ali ne ograničava se na: korporativno upravljanje, strateško i operativno planiranje, upoznavanje sa pricipima poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za unapređenje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture i korišćenje automatizovanih alata za karijerno vođenje zaposlenih i selekciju prilikom zapošljavanja.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za uključivanje tj. uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima, što može podrazumevati: zaštitu životne sredine, prava radnika, zdravlje i bezbednost na radu, poštovanje ljudskih prava, korporativno upravljanje (strukture i procese kojima se privredna društva usmeravaju i kontrolišu) i s tim u vezi ulogu, sastav i raznolikost upravljačkih tela, etičko ponašanje (npr. borba protiv korupcije i podmićivanja), upravljanje rizicima, transparentnost i objavljivanje (npr. objavljivanje nefinansijskih informacija).

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog Programa (uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće standarde: IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN/VDA 6.3, kao i drugi pojedinačni standarda specifične za Podržane lance vrednosti).

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, elaborata radi smanjenja zagađenja životne sredine, usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti u cilju sprovođenja dekarbonizacije i smanjenja industrijskih emisija.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za planiranje uvođenja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvođenju softverskih rešenja.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 

Tax International doo pruža usluge izrade konkursne dokumentacije. Cena zavisi od iznosa za koji se aplicira, a za ovaj projekat minimalna cena usluge je 150.000 din+pdv.

Konsultacije možete da zakažete OVDE ili nas kontaktirajte putem naše KONTAKT FORME.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Naš Youtube kanal: Youtube

Naša Instagram stranica: Instagram

Naša LinkedIn stranica: LinkedIn

Naš TikTok: Tiktok

Naša Facebook stranica: Facebook

Hvala Vam na pažnji!

Za još informacija posetite nas i na našem stranom sajtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *