Pravilnik o odobravanju privremenog boravka je objavljen u službenom glasniku br. 6/2024

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuju bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka, izgled zahteva za odobrenje privremenog boravka i izgled obrasca dozvole za privremeni boravak.

Član 2

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka (u daljem tekstu: zahtev), u skladu sa zakonom, podnosi se nadležnom organu na propisanom obrascu, odnosno elektronskim putem, popunjavanjem onlajn forme zahteva na Portalu za strance.

Član 3

Dokazi koji se dostavljaju, a koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije ili koji nisu sačinjeni i na srpskom jeziku, dostavljaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog prevodioca.

Ako se zahtev podnosi elektronskim putem na Portalu za strance, dokazi se prilažu u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta.

Prilikom podnošenja zahteva stranac prilaže i fotografiju u boji, veličine 35 x 45 mm.

Član 4

Adresa boravišta koja se navodi na zahtevu, podrazumeva adresu na teritoriji Republike Srbije na kojoj stranac ima prijavljeno boravište i živi.

Za zahtev koji se podnosi elektronskim putem iz inostranstva, dokazivanje adrese boravišta se vrši prilaganjem ugovora o zakupu nepokretnosti, odnosno izjave o nameravanoj adresi stanovanja, u skladu sa zakonom.

Adresa stanovanja koja se navodi prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka odnosi se na adresu na teritoriji Republike Srbije gde stranac živi i koja je poslednja evidentirana u dozvoli za privremeni boravak koja je prethodno izdata.

Član 5

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje tokom planiranog boravka u Republici Srbiji smatra se:

1) potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);

2) ugovor o radu ili drugi ugovor u skladu sa propisima o radu;

3) dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;

4) dokaz o stipendiranju;

5) dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

6) potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke, u visini minimalne zarade koja je propisana u Republici Srbiji za godinu u kojoj se podnosi zahtev;

7) pisana garancija pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji ili overena garancija fizičkog lica da će snositi troškove izdržavanja stranca tokom trajanja boravka, sa dokazom da davalac garancije poseduje sredstva, kojim se ima smatrati dokumentacija propisana u tač. 1)-6) ovog člana.

Član 6

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija ima zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju smatra se evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju.

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija nema zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, smatra se: polisa zdravstvenog osiguranja stranca; dokaz o stipendiranju; dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti; pisana garancija pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji ili overena garancija fizičkog lica da će pokriti napred navedene troškove, sa dokazom da davalac garancije poseduje sredstva, kao i važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Član 7

Zahtev podnosi stranac po nekom od osnova za odobrenje privremenog boravka, u skladu sa odredbama člana 40. i člana 46. stav 2. Zakona o strancima (“Službeni glasnik RS”, br. 24/18, 31/19 i 62/23 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 8

Ako stranac podnese zahtev po osnovu posebnog oblika zapošljavanja, odnosno po osnovu:

1) obavljanja poslova akreditovanog stranog novinara;

2) volontiranja;

3) eksperta na realizaciji projekta u saradnji sa državnim organima RS;

4) realizacije audiovizuelnog dela (stranac koji je angažovan na realizaciji audio-vizuelnog dela, odnosno kao član autorske i glumačke ekipe koja na teritoriji Republike Srbije proizvodi audio ili vizuelno delo) i

5) obavljanja sezonskih poslova,

prilaže dokaze iz člana 43. stav 1. tač. 1), 1a), 3), 5) i 6) Zakona.

Kao dokaz o opravdanosti zahteva, u skladu sa zakonom, prilaže se:

1) za osnov iz stava 1. tačka 1) ovog člana – akreditacija ministarstva nadležnog za poslove informisanja;

2) za osnov iz stava 1. tačka 2) ovog člana:

(1) ugovor o volontiranju;

(2) akt državnog organa o upisu organizatora volontiranja u propisanu evidenciju organizatora volontiranja, odnosno potvrda o podacima iz evidencije organizatora volontiranja, koji nisu stariji od šest meseci i

(3) program volontiranja, a ako je organizator volontiranja privredno društvo ili javno preduzeće i saglasnost nadležnog organa na taj program,

3) za osnov iz stava 1. tačka 3) ovog člana – dopis nadležnog državnog organa, jedinice lokalne samouprave ili druge organizacije ili udruženja o potrebi angažovanja stranog državljanina, njegovoj funkciji i vremenskom periodu trajanja angažovanja,

4) za osnov iz stava 1. tačka 4) ovog člana:

(1) ugovor o poslovnoj saradnji zaključen između domaćeg i stranog privrednog subjekta;

(2) potvrda izdata od strane privrednog subjekta iz Republike Srbije i

(3) potvrda o angažovanju stranca, izdata od strane stranog privrednog subjekta, sa vremenskim periodom angažovanja,

5) za osnov iz stava 1. tačka 5) ovog člana – ponuda za obavljanje sezonskih poslova i to isključivo u delatnostima koje su propisane zakonom kojim je uređeno pojednostavljeno radno angažovanje na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (u daljem tekstu: ponuda).

Ponuda naročito sadrži:

(1) podatke o poslodavcu, i to: naziv, sedište, matični broj, šifru delatnosti;

(2) podatke o sezonskom poslu, i to: opis posla, mesto rada, očekivano trajanje radnog angažovanja i

(3) podatke o uslovima rada i smeštaja, i to: visinu naknade za rad, bez poreza i doprinosa, trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena, uslove smeštaja i ishrane, u skladu sa zakonom i opštim aktom poslodavca.

Privremeni boravak po osnovu obavljanja sezonskih poslova može se odobriti na vremenski period i način kako je propisano odredbama zakona kojim je uređeno pojednostavljeno radno angažovanje na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Uz dokaze iz stava 2. tač. 2), 4) i 5) ovog člana, za dokazivanje opravdanosti zahteva razmatra se i izvod o registraciji poslodavca u Republici Srbiji.

Član 9

Ako stranac podnese zahtev po osnovu školovanja, prilaže dokaze iz člana 43. i člana 47. st. 2. i 3. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže potvrdu o upisu u osnovnu ili srednju školu verifikovanu od strane ministarstva nadležnog za poslove prosvete.

Ako stranac podnese zahtev po osnovu učenja srpskog jezika, kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže potvrdu o pohađanju kursa srpskog jezika sa navedenim početkom kursa i periodom trajanja.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, kao dokaz o opravdanosti zahteva razmatra se i potvrda da je obrazovna ustanova verifikovana u Republici Srbiji, odnosno izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji kod kojeg pohađa časove srpskog jezika.

Stranac iz stava 2. ovog člana prilaže i dokaze o nameri školovanja u Republici Srbiji (dokaz o pokrenutom postupku priznavanja strane školske isprave, dokaz o uplati propisane rate školarine, dopis obrazovne ustanove i sl.).

Član 10

Ako stranac podnese zahtev po osnovu studiranja, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže potvrdu o upisu na visokoškolsku obrazovnu ustanovu akreditovanu od strane Ministarstva prosvete, sa navedenim trajanjem studijskog programa.

Kod podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka po osnovu studiranja, kao dokaz o opravdanosti zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se uverenje o pohađanju studijskog programa, sa naznačenom godinom upisa i trajanjem studija.

Član 11

Ako stranac podnese zahtev po osnovu učestvovanja u programu međunarodne razmene učenika, prilaže dokaze iz člana 43. i člana 49. stav 2. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže potvrdu o učestvovanju u međunarodnom programu razmene učenika, izdatu od strane verifikovane osnovne ili srednje škole, sa navedenim vremenskim trajanjem programa.

Član 12

Ako stranac podnese zahtev po osnovu učestvovanja u programima međunarodne razmene studenata, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže potvrdu o učestvovanju u međunarodnom programu razmene studenata, izdatu od strane nadležne institucije, sa navedenim vremenskim trajanjem programa.

Član 13

Ako stranac podnese zahtev po osnovu naučno istraživačkog rada, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilažu se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji akreditovane naučnoistraživačke organizacije u Republici Srbiji kod koje stranac obavlja naučnoistraživački rad;

2) ugovor zaključen sa naučnoistraživačkom organizacijom o obavljanju naučnoistraživačkog rada i sprovođenja istraživačkih aktivnosti i

3) uverenje ustanove, odnosno pravnog lica kod kojeg stranac obavlja naučnoistraživački rad, sa datumom početka i periodom trajanja istraživačkog rada.

Član 14

Ako stranac podnese zahtev po osnovu drugih naučno-obrazovnih aktivnosti, odnosno po osnovu:

1) realizovanja naučnih aktivnosti;

2) neformalnog obrazovanja, odnosno pohađanja obuke ili kursa za sticanje novog zanimanja ili profesije (npr. obuka za pilote, akademija za obuke iz oblasti IT i sl.), i

3) sportskog usavršavanja mlađih kategorija sportista, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona.

Kao dokaz o opravdanosti zahteva, u skladu sa zakonom, prilaže se:

1) za osnov iz stava 1. tačka 1) ovog člana – zaključen ugovor o obavljanju naučne aktivnosti, odnosno uverenje, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih naučnih aktivnosti;

2) za osnov iz stava 1. tačka 2) ovog člana – zaključen ugovor o sprovođenju obuke radi obrazovanja i sticanja novog zanimanja i profesije, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih obrazovnih aktivnosti i

3) za osnov iz stava 1. tačka 3) ovog člana – zaključen ugovor o sportskom usavršavanju i pohađanju sportske škole, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih aktivnosti.

Kao dokaz o opravdanosti zahteva, razmatra se i izvod o registraciji pravnog lica ili ustanove u Republici Srbiji gde stranac obavlja naučnu aktivnost, odnosno privrednog subjekta koje organizuje programe neformalnog obrazovanja, odnosno privrednog subjekta pružaoca usluge koji sprovodi program sportskog usavršavanja za mlađe sportske kategorije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sporta.

Za odobravanje privremenog boravka maloletnom strancu po osnovu iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana prilažu se saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika, kao i garancija da će odrasla osoba koja živi u Republici Srbiji biti odgovorna za stranca za vreme njegovog boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđenja smeštaja maloletnom strancu, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje.

Ako je odrasla osoba koja daje garanciju za maloletnika strani državljanin, privremeni boravak maloletniku se odobrava na period na koji je odobren privremeni boravak davaocu garancije.

Maloletnom strancu koji ima obavezu da pohađa verifikovanu školu u skladu sa zakonom kojim je regulisano obrazovanje u Republici Srbiji, privremeni boravak se odobrava po osnovu školovanja.

Član 15

Kada zahtev po osnovu spajanja porodice podnese stranac koji je u braku sa:

1) državljaninom Republike Srbije, prilažu se dokazi propisani u članu 43. stav 1. tač. 1), 1a), 3), 5) i 6) Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige venčanih, izdat od strane nadležnih organa Republike Srbije;

2) strancem kome je izdata jedinstvena dozvola ili odobren privremeni boravak iz člana 8. ovog pravilnika, prilažu se dokazi propisani u članu 43. stav 1. tač. 1), 1a), 3), 5) i 6) Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže se dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje gde je bračna zajednica uspostavljena;

3) strancem kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji ili privremeni boravak, osim stranca na odobrenom privremenom boravku iz člana 8. ovog pravilnika, prilažu se dokazi propisani u članu 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže se dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje gde je bračna zajednica uspostavljena.

Kada zahtev po osnovu spajanja porodice podnosi stranac koji je u vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije ili strancem na odobrenom privremenom boravku, prilažu se dokazi iz stava 1. ovog člana, osim dokaza o opravdanosti zahteva. Kao dokaz o opravdanosti zahteva po ovom osnovu, prilaže se dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera i drugi dokazi o postojanju vanbračne zajednice.

Drugim dokazima iz stava 2. ovog člana kojim stranac može dokazivati postojanje vanbračne zajednice smatraju se izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o trajnijoj zajednici života, dokazi o zajedničkoj adresi stanovanja, odnosno izvod iz registra vanbračnih zajednica, ukoliko se isti vodi u zemlji gde je postojala vanbračna zajednica i dr.

Ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dete, kao dokaz o postojanju vanbračne zajednice pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige rođenih za dete.

U slučaju podnošenja zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice za stranca koji se u skladu sa Zakonom izuzetno može smatrati članom uže porodice, prilažu se dokazi iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže se izvod iz matične knjige rođenih i dokaz da podnosilac zahteva zavisi od lica sa kojim traži privremeni boravak i da nema adekvatnu porodičnu brigu i negu u zemlji porekla, odnosno da zbog svog zdravstvenog stanja ne može da podmiruje svoje potrebe.

Član 16

Ako zahtev po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je u Republici Srbiji odobren azil podnese član njegove uže porodice, dostavljaju se dokazi propisani u članu 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, kopija rešenja o odobrenom azilu u Republici Srbiji i kopija lične karte za člana uže porodice po osnovu kog podnosi zahtev za privremeni boravak, kao i drugi dokazi o srodstvu kojima se raspolaže.

Ako podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana ne poseduje putnu ispravu ili drugi dokument zemlje porekla i koji, iz opravdanih razloga (npr. rata u zemlji porekla stranca ili zbog drugih razloga koji nisu zavisili od njega), nije bio u mogućnosti da ih pribavi, ne mora da poseduje dokumenta iz člana 43. Zakona.

Član 17

Ako se podnese zahtev po osnovu spajanja porodice za maloletnika, čiji je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je izdata jedinstvena dozvola ili odobren privremeni boravak iz člana 8. ovog pravilnika, prilažu se dokazi propisani u članu 43. stav 1. tač. 1), 1a), 3), 5) i 6) Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige rođenih za dete.

Ako se podnese zahtev po osnovu spajanja porodice za maloletnika čiji jedan od roditelja ima odobreno stalno nastanjenje ili odobren privremeni boravak, osim stranca na odobrenom privremenom boravku iz člana 8. ovog pravilnika, prilažu se dokazi propisani članom 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige rođenih za dete.

Prilikom podnošenja zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana potrebno je prisustvo oba roditelja, a ukoliko nije moguće obezbediti prisustvo oba roditelja, pored navedenih dokaza, prilaže se i overena saglasnost drugog roditelja.

Izuzetno, ako je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, ne pribavlja se saglasnost drugog roditelja.

Član 18

Ako stranac koji je prethodne četiri godine imao odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, podnese zahtev za samostalni privremeni boravak, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona i dokaze iz čl. 15-17. ovog pravilnika, u skladu sa osnovom po kome je prethodno odobren privremeni boravak.

Ako stranac koji je prethodne tri godine imao odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, podnese zahtev za samostalni privremeni boravak, a član uže porodice sa kojim je ostvarivano pravo na privremeni boravak je preminuo, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže izvod iz matične knjige umrlih za preminulog člana porodice.

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje samostalnog privremenog boravka kao žrtva porodičnog nasilja ili drugih teških okolnosti, kome je odobren privremeni boravak u vremenskom periodu kraćem od četiri godine, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, dokaz da je protiv člana uže porodice pokrenut krivični postupak zbog izvršenja krivičnog dela “nasilje u porodici”, odnosno da je član uže porodice pravnosnažno osuđen za to krivično delo.

Kao dokaz prilikom odlučivanja o zahtevu iz stava 3. ovog člana može se priložiti dokument nadležnog Centra za socijalni rad, kojim se potvrđuje da su tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, u okviru njihove nadležnosti, preduzimane mere radi zaštite stranca od nasilja u porodici, odnosno dokument sigurne kuće kojim se potvrđuje da je tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice podnosilac zahteva smešten u njihovim prostorijama radi pružanja zaštite od člana uže porodice koji je u više navrata prijavljivan policiji, tužilaštvu ili drugim državnim organima zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nasilje u porodici.

Član 19

Ako stranac podnese zahtev po osnovu obavljanja verske službe, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže, u skladu sa zakonom, ugovor o radu ili dopis registrovane crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji, u kome se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

Uz dokaz iz stava 1. ovog člana za dokazivanje opravdanosti zahteva razmatra se i izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji.

Član 20

Ako stranac podnese zahtev po osnovu lečenja, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji i dopis zdravstvene ustanove u kome se navodi mesto lečenja i potreba kontinuiranog lečenja, sa navođenjem vremenskog perioda trajanja lečenja.

U slučaju podnošenja zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu nege, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, dopis ustanove socijalne zaštite i rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji i licenca za rad izdata od strane organa nadležnog za poslove socijalne zaštite.

Član 21

Ako stranac podnese zahtev po osnovu vlasništva nad nepokretnošću, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz lista nepokretnosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odnosno ako nije izvršen upis u katastar nepokretnosti, dokazom o opravdanosti zahteva po osnovu prava svojine nad nepokretnošću može se smatrati i drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad nepokretnošću (overen kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje, rešenje o porezu na imovinu, sudska presuda, dokument o doživotnom pravu stanovanja i sl).

Član 22

Ako stranac podnese zahtev iz humanitarnih razloga zbog porodičnih, kulturnih ili društvenih veza koje ostvaruje sa Republikom Srbijom, a zbog specifičnih okolnosti koje se odnose na njegov prethodni boravak u Republici Srbiji nije bio u mogućnosti da na zakonit način podnese zahtev, prilaže dokaze iz člana 43. Zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje humanitarnog boravka, stranac prilaže jedan ili više dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je u prethodnom periodu u Republici Srbiji završio školu, bio radno angažovan, da u Republici Srbiji ima bliske srodnike po pravoj, odnosno pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva sa kojima održava bliske kontakte, da je zasnovao bračnu zajednicu, da razume i govori srpski jezik, te da zbog navedenih okolnosti postoje osnovani izgledi da se nakon regulisanja boravka u Republici Srbiji potpuno integriše u društveni život.

Specifične okolnosti iz stava 1. ovog člana se mogu odnositi na neposedovanje putne isprave, koju stranac iz opravdanih razloga (npr. rata u zemlji porekla stranca ili zbog drugih razloga koji nisu zavisili od njega) nije bio u mogućnosti da pribavi, na tešku materijalnu situaciju u kojoj se stranac nalazio, a koja nije zavisila od njega, odnosno na to da stranac zbog posebno teških zdravstvenih razloga, životne dobi ili opravdane porodične ili lične situacije nije regulisao svoj boravak u Republici Srbiji.

Opravdanost zahteva za odobrenje humanitarnog boravka za stranca koji sarađuje sa policijom ili pravosudnim organima, a njegovo prisustvo je neophodno u postupku koji se vodi pred tim organima, dokazuje se potvrdom organa o njegovom učešću u tom postupku, koja se pribavlja po službenoj dužnosti.

Zahtev za humanitarni boravak za maloletnog stranca koji je napušten, koji je žrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljskog staranja ili bez pratnje, podnosi socijalni radnik u prisustvu maloletnika.

Član 23

Prilikom odlučivanja o zahtevu za produženje privremenog boravka koji je podnet u skladu sa članom 41. stav 8. Zakona, nadležni organ, pored primene opštih načela kojima se rukovodi prilikom odlučivanja o zahtevu za produženje privremenog boravka, razmatra i dokaze o postojanju opravdanih razloga za neblagovremeno podnošenje zahteva za produženje privremenog boravka, koji se prilažu uz zahtev za produženje privremenog boravka.

Postojanje opravdanih razloga iz stava 1. ovog člana stranac dokazuje dostavljanjem dokumentacije o bolesti, prirodnoj i drugoj elementarnoj nepogodi, nepredviđenim događajima kod stranca i članova njegove uže porodice (teška bolest, smrt i slično), odnosno drugim dokumentom kojim dokazuje osnovanost razloga zbog kojih stranac nije blagovremeno podneo zahtev za produženje privremenog boravka u Republici Srbiji.

Član 24

Ako su uslovi za odobrenje privremenog boravka ispunjeni, stranac je u obavezi da lično pristupi na adresi nadležnog organa, u cilju uzimanja njegovih biometrijskih podataka i izdavanja potvrde o započetom procesu izdavanja dozvole za privremeni boravak u obliku kartice.

Pre uzimanja biometrijskih podataka, policijski službenik proverava identitet stranca na osnovu strane putne isprave koju stranac poseduje, odnosno na osnovu lične karte države čiji je državljanin, a koji u skladu sa važećim propisima, mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa ličnom kartom i utvrđuje da li je plaćena propisana taksa za izdavanje dokumenta u skladu sa propisima kojima je uređen iznos taksi i naknada za izdavanje dozvole za privremeni boravak.

Član 25

Nakon uzetih biometrijskih podataka, stranac vrši uvid u podatke i daje saglasnost da su njegovi lični podaci tačno i ispravno evidentirani, nakon čega se strancu izdaje potvrda o započetom procesu izdavanja kartice dozvole za privremeni boravak, koja se lično uručuje strancu.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži i evidencijski broj stranca.

Član 26

U slučaju kada je važeća dozvola za privremeni boravak oglašena nevažećom, odnosno kada je oštećena, kada fotografija više ne odgovara izgledu stranca, odnosno kada iz drugih razloga prethodno izdata kartica ne može da služi svojoj svrsi, shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika za izdavanje dozvole za privremeni boravak u obliku kartice.

Ukoliko se strancu izdaje nova dozvola za privremeni boravak iz razloga iz stava 1. ovog člana, novu dozvolu za privremeni boravak izdaje nadležni organ na čijoj teritoriji stranac ima prijavljenu adresu stanovanja, sa datumom izdavanja od dana obraćanja za izdavanje nove dozvole za privremeni boravak i rokom važenja do datuma do kada stranac ima odobren privremeni boravak.

U slučaju stava 1. ovog člana novi biometrijski podaci uzimaće se samo u slučaju kada je došlo do promena koje utiču na identifikaciju stranca, a prethodna kartica se nakon izdavanja nove dozvole za privremeni boravak fizički poništava perforiranjem.

Član 27

Obrazac dozvole za privremeni boravak je dvostran (prednja strana i poleđina), pravougaonog oblika, u vidu kartice, formata ID-1, sa ugrađenim čipom, izrađene od višeslojnog polikarbonatnog materijala, sa dominantnim plavim tonovima na prednjoj strani obrasca.

Obrazac je izrađen u skladu sa standardima ISO/IEC 7810, za fizičke karakteristike, ISO/IEC 10373, za testiranje fizičkih karakteristika, ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 i ISO/IEC 7816-4, 7816-6 za međuprocesne elemente podataka, 7816-8 za međuprocesne bezbednosne komande i 7816-9 za upravljačke komande kartice koji se odnose na električna kola i kontakte.

Zaštitni elementi na obrascu dozvole za privremeni boravak su: mikroštampa, OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, guilloche linije, iris štampa, štampa UV bojama, UV niti, kontrolni broj, DOVID (Difrakcioni optički promenljiv element), u skladu sa definisanom tehničkom specifikacijom i Artwork-om odobrenim od strane poručioca i MLI zona.

Član 28

Podaci na obrascu dozvole za privremeni boravak ispisani su na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Obrazac dozvole za privremeni boravak na prednjoj strani u naslovu sadrži naziv “DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK” i sledeće podatke: prezime i ime stranca, datum rođenja (dan, mesec i godina rođenja), pol, državljanstvo, registarski broj dozvole za privremeni boravak, datum do kada važi dokument, osnov boravka, fotografija stranca, slika potpisa vlasnika i napomena.

Dozvola za privremeni boravak sadrži napomenu da li stranac kome je odobren privremeni boravak ima pravo na rad u Republici Srbiji, u skladu sa odredbama zakona kojim je uređeno zapošljavanje stranaca.

Obrazac dozvole za privremeni boravak na poleđini sadrži serijski broj dokumenta, evidencijski broj stranca, državu rođenja, organ izdavanja, datum izdavanja i mašinski čitljivu zonu.

U čip kartice dozvole za privremeni boravak, pored vidljivih podataka, unose se: biometrijski otisak prsta stranca, prostor za mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka, pun naziv osnova za izdavanje dozvole za privremeni boravak, pun naziv državljanstva, podatak da li stranac u skladu sa zakonom ima pravo na rad, podaci o adresi stanovanja i drugi podaci, u skladu sa zakonom.

Ako stranac promeni adresu stanovanja, u skladu sa zakonom, stranac se obraća nadležnom organu na čijoj teritoriji se nalazi nova adresa stanovanja, a podaci o promeni adrese stanovanja i datumu promene adrese stanovanja evidentiraju se i u čipu kartice dozvole za privremeni boravak.

Ako dođe do promene adrese stanovanja ili promene naziva ulice/renumeracije, potrebno je da se stranac obrati nadležnom organu kako bi se navedena izmena podataka evidentirala u čipu, bez izdavanja nove kartice dozvole za privremeni boravak.

Član 29

Obrazac zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka (Obrazac 1), sa prevodom na engleski jezik, štampa se na papiru formata A4, nalazi se u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Obrazac dozvole za privremeni boravak (Obrazac 2) odštampan je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo. Sastavni deo Obrasca 2 je Instrukcija o načinu uzimanja biometrijskih podataka.

Član 30

Stranac kome je odobren privremeni boravak i utisnuta nalepnica u putnu ispravu, odnosno uručeno rešenje o odobrenom privremenom boravku, u skladu sa propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog pravilnika, nastavlja da boravi u Republici Srbiji do isteka roka na koji je odobren privremeni boravak, u skladu sa propisima po kojima je odobren privremeni boravak.

Član 31

Postupci koji su započeti u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se u skladu sa tim propisima.

Član 32

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu (“Službeni glasnik RS”, broj 72/18).

Član 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. februara 2024. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *