Akciza – Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1) Derivati nafte. 2) Biogoriva i biotečnosti. 3) Duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju. 4) Alkoholna pića. 5) Kafa. 6) Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta. 7) Električna energija za krajnju potrošnju.

Zakon o akcizama.