Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: 1) derivati nafte; 2) biogoriva i biotečnosti; 3) duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju; 4) alkoholna pića; 5) kafa; 6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta; 7) električna energija za krajnju potrošnju.

Poreska prijava o obračunu akcize – PP OA

Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine – SZ

Korisničko uputstvo za akcizu PP OA

Obrazac PP OAK (kumulativni – konačni obračun akciza)

PP OAK – Prilog 1 (obračun petnaestodnevnih akontacija akciza – I kvartal)

PP OAK – Prilog 2 (obračun petnaestodnevnih akontacija akciza – II kvartal)

PP OAK – Prilog 3 (obračun petnaestodnevnih akontacija akciza – III kvartal)

PP OAK – Prilog 4 (obračun petnaestodnevnih akontacija akciza – IV kvartal)

Obrazac PP TOA (poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize)

Obrazac PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Obrazac ZAM/CA (Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića)

Obrazac PU (Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe)

Obrazac ZAM-1 (zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja)

Obrazac AM-A

Obrazac AM-A/ZALIHE

Obrazac AM-C

Obrazac AM-C/ZALIHE

Obrazac ZAM/K (Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu)

Obrazac AM-K (Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu za period od ___do ___ 20__. godine)

Obrazac SNA (službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize)

Obrazac LNA (nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda)