Odredbama člana 7. stav 1. Zakona o računovodstvu propisano je da pravna lica i preduzetnici opštim aktom uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost

(“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i rokovi vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom. Član 2 Pravno lice, odnosno preduzetnik, na početku poslovanja, vrši popis imovine i obaveza sa pojedinačno iskazanim

Često se javlja u praksi da komitenti dostave fiskalni isečak, ali ne i račun u kojem su navedeni podaci privrednog subjekta koji upućuje zaposlene na službeni put u inostranstvo. Ukoliko su u fiskalnom isečku ili slipu prikazani iznos i vrsta troška i ako su komitenti dostavili izveštaj o službenom putu

U prilogu je katalog vrste prihoda. Šifre vrste prihoda

Poslodavac ima pravo da plati testiranje zaposlenih na virus covid-19. Ovde razlikujemo dva slučaja: 1. primalac uplate je zdravstvena ustanova ili 2. primalac uplate je zaposleni. Ukoliko je primalac uplate zaposleni, ova isplata ima karakter zarade i podleže dodatnom oporezivanju. Mišljenje Ministarstva finansija 011-00-367/2021-04 od 23.6.2021. Razmotrili smo zahtev koji

Trgovac može doneti odluku da prodaje jedan artikal po različitim cenama. U skladu sa Zakonom o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) mora da obrati pažnju na sledeće: Član 35 Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu na robi odnosno ambalaži, neposredno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *