ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 i 41/2018)

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor. Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja […]

Koje dokumente treba držati u vozilu prevoznika robe

Pri obavljanju javnog prevoza tereta u teretnom vozilu domaćeg prevoznika mora da se nalazi: – original izvoda licence za prevoz; – odgovarajuće isprave na osnovu kojih je mogućeutvrditi identitet vozača (lična karta, pasoš i sl.); – licenca vozača; – dokaz da je vozač radno angažovan u skladu sa propisima kojima […]

Poreski tretman digitalne imovine

Digitalna imovina je virtuelna imovina. Označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi, koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja. Digitalna imovina oporezuje se porezom na kapitalne dobitke. Osnovica se dobija kada od prodajne cene oduzmemo nabavnu cenu digitalne imovine. Poreska […]

Pravo odbitka PDV-a na osnovu kopije računa

Iako postoje nedoumice u praksi, primaoc kopije računa ili skeniranog računa ima pravo odbitka PDV-a. Uz ispunjenje ostalih uslova utvrđenih propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, pravo na prethodni PDV se može ostvariti po osnovu svakog dokumenta koji ispunjava uslove da se smatra PDV računom.   Fiskalni račun […]

Registracija u sistemu elektronskih faktura

Automatska registracija subjekata privatnog sektora će se vršiti u slučaju ukoliko se preko SEF-a zahteva izdavanje elektronske fakture privrednom subjektu koji se prethodno već nije samostalno registrovao. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI […]