Prestanak rada preduzeća

Brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po četiri osnova: nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije, nakon zaključenja stečajnog postupka, usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva, usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra. Ukoliko se privredno društvo briše […]

Uvoz duvanskih proizvoda

Promet duvanskih proizvoda je regulisan Zakonom o duvanu koji je pretrpeo brojne izmene (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 – usklađeni izn., 69/2012 – usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 – usklađeni izn., 64/2013 – usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 – usklađeni izn., 79/2014 – usklađeni izn., 5/2015 – usklađeni izn., […]

Koje dokumente treba držati u vozilu prevoznika robe

Pri obavljanju javnog prevoza tereta u teretnom vozilu domaćeg prevoznika mora da se nalazi: – original izvoda licence za prevoz; – odgovarajuće isprave na osnovu kojih je mogućeutvrditi identitet vozača (lična karta, pasoš i sl.); – licenca vozača; – dokaz da je vozač radno angažovan u skladu sa propisima kojima […]