Ovde su navedene osnovne cene usluga


Izaberi svoj 

paket

Analiza stanja poreskog duga - dvaput mesečno

Finansijsko knjigovodstvo, bez robno-materijalnog i ostalo, uključeno u paket bez doplate

Savetovanje jednom mesečno bez doplate

Povlašćene cene ostalih usluga (poreskih obračuna, izrada završnog računa...)

Garancija

paušal

100

mesečno

KPO

doo, pr i ostalo u 

pdv-u

170

mesečno

knjiženje ulaznih, izlaznih računa i izvoda ukupno do 15 dokumenata


stranci

200

mesečno

knjiženje ulaznih, izlaznih računa i izvoda ukupno do 5 dokumenata

restoran,

proizvodnja

350

mesečno

knjiženje ulaznih, izlaznih računa i izvoda ukupno do 20 dokumenata

 Naredna tabela sadrži detaljne cene usluga u dinarima
– sve cene su date u minimalnom iznosu, a predmet su dogovora
– oznaka ℮ ukazuje da li je uslugu moguće izvršiti u potpunosti ONLAJN – dakle bez dolaska/fizičkog prisustva
– više o svakoj usluzi u futeru ispod tabele:

NAZIV USLUGE cena za klijente redovna cena Jedinica mere / napomena
REDOVNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Preduzetnici na mirovanju (privremeni prekid delatnosti) 6.000 / mesečno
Preduzetnici paušal 11.700 / mesečno
Preduzetnici paušal, ugostiteljstvo 15.000 / po fiskalnom uređaju
Preduzetnici, samo finansijsko, samooporezivanje/LZP 17.000 / mesečno
Preduzetnici, robno, samooporezivanje/LZP 11.700 / po magacinu, mesečno
Preduzetnici, ugostiteljstvo, samooporezivanje/LZP 30.000 / fiskalnom uređaju
DOO, samo finansijsko 15.000 / mesečno
DOO, robno 11.700 / po magacinu, mesečno
DOO, ugostiteljstvo 35.000 / po fiskalnom uređaju
ugostiteljstvo – DPU i šank lista 40.000 / po fiskalnom uređaju plus mesečni iznos
Obveznik sistema PDV +25% na celokupnu mesečnu fakturnu cenu / mesečno
DOO tokom postupka likvidacije ili stečaja 18.000 / mesečno
e Početni likvidacioni finansijski izveštaj 25.000 30.000 po izveštaju
e Završni likvidacioni finansijski izveštaj 25.000 30.000 po izveštaju
e Početni stečajni finansijski izveštaj 25.000 30.000 po izveštaju
e Završni stečajni finansijski izveštaj 25.000 30.000 po izveštaju
e Godišnji finansijski izveštaj u toku likvidacije ili stečaja 25.000 30.000 po izveštaju
Magacin 8.000 / po magacinu mesečno
Vozila 6.000 / po vozilu mesečno
Uvoz (JCI) 3.000 / 100 / po uvozu + broju stavki uvoza
Unos robe na stanje; prijem 2.000 / 100 / po prijemu + broju stavki prijema
Nivelacija 1.000 / 100 / po nivelaciji + broju nivelisanih stavki
Ino fakture, ulazne ili izlazne 1.000 / po fakturi
Podešavanje korisničkog naloga za e-fakture u poslovnom softveru 6.000 12.000 po korisničkom imenu
Registracija faktura u sistem e-faktura 10.000 + 500 15.000 + 1.000 mesečno plus po fakturi
Obračun zarada i drugih ličnih primanja – redovni 1.200 / 1.200 3.600 / 1.200 po obračunu + po radniku
Obračun zarada iz 2 dela (akontacija) 3.600 / 1.200 12.000 / 1.200 po obračunu + po radniku
Obračun po samooporezivanju bilo koje prijave za fizička lica 5.000 10.000 po prijavi
Izrada i slanje elektronskih faktura – putem e-pošte, van SEF sistema e-faktura 500 1.000 komad
Slanje i prijem papirnih faktura 1.000 2.000 po fakturi
VANREDNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje 7.000 12.000 po satu
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – na engleskom jeziku 10.000 20.000 po satu
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – na stranom jeziku 10.000 20.000 po satu, plus trošak prevodioca
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – dodatno prisustvo 3.000 6.000 po osobi
Računovodstveno, pravno, poslovno i poresko savetovanje – sa našim advokatom 18.000 24.000 po satu (uračunat AT)
Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – pisanim putem 7.000 14.000 po postavljenom pitanju
APR – registracija preduzetnika 10.000 – ako postaje klijent 11.000 plus apr takse
APR – osnivanje DOO-a (bez posebnih zahteva van standardnih) 14.000 – ako postaje klijent 15.000 plus apr takse
APR – promene preduzetnik 8.000 11.000 po promeni + apr takse
APR – promene DOO 8.000 11.000 po promeni + apr takse
Otpočinjanje postupka likvidacije DOO – računovodstveni deo 24.000 60.000 po likvidaciji
Otpočinjanje postupka likvidacije DOO – komplet pravni i računovodstveni deo 44.000 100.000 po likvidaciji
Obustava postupka likvidacije DOO 24.000 40.000 po likvidaciji
Okončanje postupka likvidacije DOO 34.000 60.000 po likvidaciji
Predaja izjave o neaktivnosti na APR 7.000 7.000 po godini i potpisu
Ponovljeni/ ispravljeni PDV obračuni zbog kašnjenja dokumentacije ili neblagovremenih i nekompletnih informacija od strane klijenta 8.000 15.000 po prijavi/ispravci
Izmena podataka o zaposlenom u obračunskom delu 2.000 5.000 po zaposlenom i po izmeni
Predaja zahteva i ostale dokumentacije za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta 0 1.000 po zahtevu ako su ispunjeni uslovi
Predaja dokumentacije za refundaciju bolovanja preko 30 dana 3.000 6.000 po mesecu/zaposlenom
Sastavljanje i/ili popunjavanje potvrda o zaposlenju za bilo koju svrhu 2.000 po dokumentu
Evidencija korišćenja godišnjih odmora 4.000 po radniku/godini
Sastavljanje odluka o korišćenju godišnjih odmora 4.000 6.000 po radniku/godini
Priprema statističkih izveštaja 6.000 15.000 po izveštaju/vrsti
Slanje međugodinjih bilansa i ostale dokumentacije za potrebe kredita, lizinga, tendera uz dodatnu dokumentaciju i izveštaje banke i BS i BU 1/2 mesečne cene po slučaju
Izveštavanje NBS-a (DI-1, P-1, DI-2, RN….) 7.000 24.000 po izveštaju
Izveštavanje ostalih državnih agencija (statističke, pokrajinske…) 7.000 24.000 po izveštaju
Slanje vanredne PPDG-1R i PPDG-1S usled promena (privremeno zatvaranje/otvaranje, izmena radnog statusa, umanjenje akontacije itd) 6.000 7.000 po prijavi
Predaja zahteva za povrat subvencije preko portala 2.400 + 1.000 4.400 + 1.000 po prijavi + po radniku
Prisustvovanje popisu klijenata 1/2 mesečne cene 12.000 po magacinu / po satu
Sastavljanje prigovora na zapisnik poreske uprave 1/2 mesečne cene 24.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom – zahtev za preknjižavanje 1.000 3.000 po zahtevu
Vanredni postupci sa poreskom upravom – reprogram za otpis kamate, za otpis duga zbog zastarelosti itd 4.000 8.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom – zahtev za ispravku greške nastale greškom PURS 3.000 6.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom – zahtev za ispravku greške nastale greškom klijenta 2.000 4.000 po dokumentu
Vanredni postupci sa poreskom upravom – zahtev za ispravku greške nastale greškom prethodnog knjigovodstva 3.000 6.000 po dokumentu
Rad sa inspekcijom u toku kancelarijske kontrole 1/3 mesečne cene 12.000 sat / 24.000 dan po kontroli plus troškovi
Rad sa inspekcijom u toku kancelarijske kontrole – izrada nedostajuće dokumentacije 6.000 12.000 po dokumentu plus troškovi
Rad sa inspekcijom u toku terenske kontrole (poreska, finasijska, PDV) 1 mesečne cene 12.000 sat / 24.000 dan po danu
Rad sa tržišnom inspekcijom u toku terenske kontrole 1 mesečne cene 12.000 sat / 24.000 dan po danu
Rad i učešće u postupku kontrole poreske policije 1.000.000 2.000.000 po kontrolisanoj godini
Saradnja sa revizijom 2 mesečne cene po danu 12.000 sat po kontrolisanoj godini
Naručivanje, preuzimanje i tumačenje upita stanja – sintetika 2.000 3.000 po upitu
Naručivanje, preuzimanje i tumačenje upita stanja – analitika 3.000 5.000 po analitičkoj kartici/upitu
Vršenje plaćanja u ime klijenata preko e-bankinga 500 po nalogu
Usluga skeniranja ulaznih računa i prateće dokumentacije 250 600 po strani dokumenta
Obračun akcize 4.000 po obračunu
Ponovljeni/ispravljeni obračuni zarade zbog kašnjenja dokumentacije ili neblagovremenih i nekompletnih informacija od strane klijenta 6.000 10.000 po obračunu
Izrada izveštaja o transfernim cenama – skraćeno 60.000 100.000 po studiji
Izrada izveštaja o transfernim cenama – puna studija 250.000 450.000 po studiji
Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 60 dana) 1 mesečna cena 1 mesečna cena + 100.000 po mesecu + po godini
Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 45 ali kraći od 60 dana) 1,5 mesečna cena 1,5 mesečna cena + 150.000 po mesecu + po godini
Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 30 ali kraći od 45 dana) 2 mesečna cena 2 mesečna cena + 200.000 po mesecu + po godini
Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 15 ali kraći od 30 dana) 2,5 mesečna cena 2,5 mesečna cena + 250.000 po mesecu + po godini
Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 8 ali kraći od 15 dana) 3 mesečna cena 3 mesečna cena + 300.000 po mesecu + po godini
Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje kraći od 8 dana) 4 mesečna cena 4 mesečna cena + 500.000 po mesecu + po godini
Ispravke grešaka iz prethodnog perioda (pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 7 dana po mesecu + 15 dana za izradu mesečna cena po mesecu po obimu posla
Ispravke grešaka iz prethodnog perioda(pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 5 dana po mesecu + 5 dana za izradu 2x mes. cena po mesecu po obimu posla
Ispravke grešaka iz prethodnog perioda(pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 7 dana i kraći 4x mes. cena po mesecu po obimu posla
Hitna izrada bilo kog izveštaja na osnovu dokumenata dostavljenih pre manje od 5 (zakonskih) dana za obradu dokumentacije, sa rokom za izveštaj 5 i više radnih dana 1 H mesečne cene po izveštaju/prijavi
Hitna izrada bilo kog izveštaja na osnovu dokumenata dostavljenih pre manje od 5 (zakonskih) dana za obradu dokumentacije, sa rokom za izveštaj kraći od 5 radnih dana 2 H mesečne cene po izveštaju/prijavi
Slanje IOS obrazaca u ime klijenata na email adrese 1.000 2.500 po obrascu
Podnošenje prijave za porez na prenos apsolutnih prava 6.000 7.000 po prijavi
Predaja prijave za porez na dohodak građana – fizička lica 6.000 15.000 po prijavi
Predaja prijave za porez po odbitku – obveznici (rok 3 dana) 2.400 3.000 po obračunu
USLUGE U SFERI POSLOVANJA
Korišćenje KLAUD sistema za dokumentaciju, po nalogu 0 2.000 mesečno
Korišćenje KLAUD sistema za dokumentaciju, po 1GB prostora 0 5.000 mesečno
Direktna komunikacija sa konkurentnim licima (kupac, dobavljač, radnik…) 6.000 12.000 po satu, min 30 minuta
Usluga ”finansijski direktor” 180.000 300.000 po PIB, plus troškovi
Usluga ”zastupnik supotpisom – direktor” 60.000 100.000 po PIB, plus troškovi
Usluga ”samostalni zastupnik bez supotpisa – direktor” 300.000 800.000 po PIB, plus troškovi
Elektronska Prijava/Odjava/Promena u CROSO-u na osnovu dostavljene dokumentacije 1.500 2.500 po prijavi
Papirna Prijava/Odjava/Promena u CROSO-u na osnovu dostavljene dokumentacije 3.500 6.000 po prijavi
Usluge arhiviranja nepreuzete dokumentacije 2.000 po registratoru/godini
Obuka zaposlenih koji se bave finansijskom operativom kod klijenata 6.000 12.000 po satu
Rešavanje problema u pristupu sertifikatom portalu e-porezi, LPA ili CROSO 2.000 4.000 po slučaju
Usluge tehničke podrške za korišćenje poslovnog softvera 6.000 po satu
Utvrđivanje svojstva osiguranika – priprema dokumentacije i predaja 8.000 12.000 po prijavi
Učešće u sastavljanju Ugovora o radu, Aneksa ugovora, rešenja o prekidu – standardni, po modelu 6.000 12.000 po dokumentu
Učešće u sastavljanju Rešenja o porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta 4.000 10.000 po dokumentu
Učešće u sastavljanju Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora 3.000 6.000 po dokumentu
Učešće u regulisanju radnih dozvola za strance 24.000 40.000 po radniku + takse
Pravilnik o računovodstvu – za Mikro pravno lice 40.000 80.000 po dokumentu
Pravilnik o računovodstvu – za Malo pravno lice 60.000 120.000 po dokumentu
Pravilnik o računovodstvu – za Srednje pravno lice 100.000 200.000 po dokumentu
Pravilnik o radu 30.000 60.000 po dokumentu
Sistematizacija radnih mesta 30.000 60.000 po dokumentu
Pravilnik o reprezentaciji 15.000 30.000 po dokumentu
Pravilnik o korišćenju službenih vozila 15.000 30.000 po dokumentu
Pravilnik i ostalo u vezi zaštite podataka o ličnosti 30.000 60.000 po obvezniku
Sastavljanje dokumentacije vezane za arhiviranje (Pravilnik, Odluke, Arhivska knjiga za prvu godinu) 20.000 60.000 po obvezniku
Vođenje arhivske knjige narednih godina 100.000 godišnje
Sastavljanje Ugovora o zakupu – standardni 5.000 12.000 po dokumentu
Sastavljanje ugovora o poslovnoj saradnji bilo kog tipa – standardni 6.000 12.000 po dokumentu
Sastavljanje ostalih tipova ugovora u standardnoj formi (Cesija, preuzimanje duga, Zajam, Asignacija itd) 5.000 12.000 po dokumentu
Sastavljanje bilo kakvog dopisa/molbe za razna treća lica 6.000 12.000 po dokumentu
Popunjavanje naloga za uplatu/isplatu/prenos van podrazumevanih u ceni 1.000 po nalogu
Učešće u naplati potraživanja 12.000 18.000 po slučaju
Kurirske usluge 3.000 6.000 po lokaciji; plus troškovi
Dnevna/mesečna/godišnja evidencija vezana za tokove otpada uz slanje prijave jednom godišnje 12.000 25.000 po prijavi
Sastavljanje i slanje prijave za eko taksu 5.000 10.000 po prijavi
Sastavljanje i slanje prijave za porez na imovinu 8.000 16.000 po objektu
Sastavljanje i slanje prijave za ostale lokalne komunalne takse 6.000 12.000 po prijavi
Elektronske prijava preko E-poreza koje nemaju veze sa računovodstvom – lokacija, fiskalna kasa, izdvojena poslovna jedinica itd 3.000 6.000 po prijavi
Predaja prijave za stvarne vlasnike u ceni 6.000 po prijavi
Obračun i slanje prijave za posebne tokove otpada a na osnovu datih evidencija 6.000 15.000 po izveštaju
Izveštaj o prodaji duvanskih proizvoda 6.000 15.000 po izveštaju


Bliži opis usluga:

 • usluge koje smo u mogućnosti da pružimo u potpunosti putem interneta, ONLAJN, dakle bez kontakta – sistemski zahtev za elektronsko potpisivanje je posedovanje bilo kakvog desktop/laptop/netbuk uređaja koji ima mogućnost priključenja čitača KES e-potpis kartic; a za razmenu dokumentacije: bilo koji uređaj koji može da pokrene HTML5 veb pretraživač (za Android, IOS i Huavei postoji aplikacija na sistemski podrazumevanom mestu za preuzimanje aplikacija); neophodna internet konekcija; pružanje usluga ONLAJN podrazumeva i telefonski poziv, korišćenje Viber ili Vocap komunikacije.
 • računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje podrazumevaju savetovanje sa jednim licem; svako naredno lice (jmbg ili pib) uvećava iznos za 50%
 • lice koje prevodi, tokom savetovanja, se ne uračunava u broj prisutnih osoba
 • osnivanje doo bez posebnih zahteva podrazumeva popunjavanje zvanične predložene forme željenim podacima; svi dopunski zahtevi podrazumevaju dodatno angažovanje advokata/pravnika
 • promene APR za preduzetnika podrazumevaju samo registracione prijave i praćenje toka predmeta; promene za doo podrazumevaju i učešće u donošenju odluka nadležnog organa društva
 • sve promene kod kojih je naznačen ”pravni deo” (sastavljanje ugovora ili akta) podrazumevaju dodatno angažovanje advokata, advokatske kancelarije ili pravnika
 • likvidacija podrazumeva naknade za vođenje postupka likvidacije, poslove vezane za otpočinjanje i okončanje ili obustavljanje; naplaćuje se odvojeno od cene ostalih usluga
 • usluga “finansijski direktor” podrazumeva preuzimanje kompletne obaveze, prava i odgovornosti funkcije finansijskog direktora; u skladu sa sistematizacijom radnih mesta lica kome se pruža usluga; podrazumevano je i prepuštanje vođenja računovodstvenih poslova trećim licima
 • usluga “zastupnik supotpisom – direktor” podrazumeva proglašenje Tim011 Digital doo za zakonskog zastupnika na APR (u skladu sa pravilima registracije – obavezno je još minimum jedno fizičko lice kao zakonski zastupnik) i proglašenje ograničenja supotpisom
 • usluga ”samostalni zastupnik bez supotpisa – direktor” podrazumeva proglašenje Tim011 Digital doo za zakonskog zastupnika na APR (u skladu sa pravilima registracije – obavezno je još minimum jedno fizičko lice kao zakonski zastupnik) i proglašenje zastupanja bez ograničenja supotpisom; podrazumeva i preuzimanje kompletne obaveze, prava i odgovornosti funkcije generalnog direktora – zakonskog zastupnika bez ograničenja
 • usluga “rad i učešće u postupku kontrole poreske policije” podrazumeva davanje bilo kakve izjave poreskoj policiji (ne inspekciji!) a vezanih za poslovanje klijenta; osim za situacije kada je predmet kontrole poreske policije kupac ili dobavljač klijenta, a istovremeno nije i povezano lice sa klijentom, u smislu člana 36 Zakona o porezu na dohodak građana i/ili člana 59 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a sam klijent nije predmet kontrole poreske policije

preduzetnici na mirovanju u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:

 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

Preduzetnici na mirovanju koji ne plaćaju mesečnu naknadu nemaju pravo na povlašćene cene usluga

preduzetnici paušalci u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:

 • vođenje KPO
 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • slanje mesečnih paušalnih naloga za uplatu poreza
 • korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

preduzetnici na samooporezivanju (sa LZP ili bez) u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:

 • vođenje računovodstvene dokumentacije
 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • prijem i knjiženje ulaznih računa – do 50 komada mesečno
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • obračun i prijava LZP (zarade) preduzetnika
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

doo u osnovnoj mesečnoj ceni ima uračunato:

 • vođenje računovodstvene dokumentacije
 • dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
 • preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
 • prijem i knjiženje ulaznih računa – do 50 komada mesečno
 • povlašćene cene za ostale i dodatne usluge

bliža pojašnjenja

 • doo i preduzetnici koji imaju robno, imaju uračunato sve sa spiska uračunatog, plus jedan magacin, jednu maloprodaju i jednu izveštajnu komunikaciju za jednu fiskalnu kasu
 • preduzetnici i doo u sistemu PDV imaju uračunato sve sa spiska uračunatog, plus dodatno obračun i prijava PDV i POPDV, kao i zahtev za povraćaj PDV
 • uvoz JCI podrzumeva knjiženje uvoza na osnovu JCI
 • prijem podrazumeva unos robe na stanje
 • nivelacija podrazumeva izmenu maloprodajnih cena u magacinu, uz obaveznu propratnu odluku o nivelaciji cena koju donosi ovlašćeno lice
 • ino fakture podrazumevaju ulazne račune na stranom jeziku i/ili izlazne fakture na stranom jeziku; dodavanje opisa unutar stavke na fakturi, na stranom jeziku, se ne smatra uslugom strane fakture.
 • registracija faktura u e-fakture podrazumeva da klijent obezbedi korisnički nalog
 • prijava ili promena na CROSO zahteva urednu dokumentaciju, ispravan ugovor o radu i kopiju očitane lične karte radnika; može zahtevati propratnu dokumentaciju; elektronska zahteva i ispravan KES e-potpis
 • obračuni zarada zahtevaju evidenciju radnog vremena i precizne potrebne podatke o radniku – primaocu ličnog dohotka
 • uslov za arhiviranje dokumentacije je posedovanje akta vezanih za Zakon o arhivskoj građi
 • uslovi za cenu 0 za predaju zahteva za porodiljsko odsustvo ili odsustvo radi nege deteta za ugovorne klijente ili 2.400rsd za klijente bez ugovora je da kompletnu dokumentaciju pribave sami
 • putni troškovi se obračunavaju u iznosima: (iznosi prekopirani iz Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, član 9)
  • za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru;
  • za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;
  • za prevoz sopstvenim vozilom – u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
  • za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;