Get Adobe Flash player

Informacije

DRŽAVNI I DRUGI PRAZNICI ZA 2015. GODINU

1 i 2. januar Nova godina neradni dani
7. januar Božić neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15*, 16. i 17. februar Sretenje - Dan državnosti neradni dani
29. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h)
3, 4, 5, 6. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
10, 11, 12, 13. april Vaskršnji praznici neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
17. jul Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
23. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
23. septembar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h)
11. novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dan
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

Napominjemo da se islamski praznici računaju po lunarnom - mesečevom kalendaru, te je potrebno znati da su moguća odstupanja od proračuna za jedan dan.

KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA I ŠKOLSKIH RASPUSTA

PRAZNICI - neradni dani u 2014. godini

1. i 2. januar 2014. (sreda i četvrtak) - Nova godina

7. januar 2014. (utorak) - Pravoslavni Božić - neradni dan za sve

15. i 16. (17) februar 2014. (subota, nedelja i ponedeljak) - Dan državnosti Srbije1

18. 19. 20. i 21. april 2014. - Katolički Uskrs - neradni dan samo za katoličke vernike

18. 19. 20. i 21. april 2014. - Pravoslavni Uskrs - neradni dani za sve

1. i 2. maj 2014. (četvrtak i petak) - Praznik rada

11. novembar 2014. (utorak) - Dan primirja u I svetskom ratu

25. decembar 2014. (četvrtak) - Katolički Božić - neradni dan samo za katoličke vernike

PRAZNICI u 2014. godini
koji se praznuju radno osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

27. januar 2014. (ponedeljak) - Sveti Sava

22. april 2014. (utorak) - Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u II svetskom ratu

9. maj 2014. (petak) - Dan pobede

28. jun 2014. (subota) - Vidovdan

21. oktobar 2014. (utorak) - Dan sećanja na srpske žrtve u II svetskom ratu

ŠKOLSKI RASPUSTI 2013/2014 godina
za osnovne i srednje škole
(zajedno sa subotama, nedeljama i praznicima)

30. decembar 2013. - 17. januar 2014. - Zimski raspust za osnovne i srednje škole u Srbiji

24. decembar 2013. - 14. januar 2014. - Zimski raspust za osnovne škole u AP Vojvodini

23. decembar 2013. - 14. januar 2014. - Zimski raspust za srednje škole u AP Vojvodini

17. - 23. april 2014. - Prolećni raspust za osnovne i srednje škole u Srbiji

17. - 24. april 2014. - Prolećni raspust za osnovne škole u AP Vojvodini

17. - 23. april 2014. - Prolećni raspust za srednje škole u AP Vojvodini

16. jun - 29. avgust 2014. - Letnji raspust za osnovne škole u Srbiji

23. jun - 29. avgust 2014. - Letnji raspust za srednje škole u Srbiji

14. jun - 31. avgust 2014. - Letnji raspust za osnovne škole u AP Vojvodini

21. jun - 31. avgust 2014. - Letnji raspust za srednje škole u AP Vojvodini

--------------------------------------------------------------------------------

-Član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) - "Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana."

Prednosti i ciljevi pdv-a

• Smanjivanje obima sive ekonomije i podsticanje lojalne konkurencije (demotiviše sivo tržište)
• Podstiče i pojeftinjuje izvoz
• Eliminiše kumulativni efekat poreza na promet usluga što znatno pojeftinjuje proizvodnju i cene dobara (porez na
porez)
• Uspostavljanje prihodno efikasnijeg i pravednijeg poreza na potrošnju
– povećava broj obveznika i proširuje osnovicu, što omogućava smanjenje prosečnog poreskog opterećenja,
– ko posluje sa poreskim obveznikom koji nije u sistemu PDV gubi pravo na povraćaj poreza
• Harmonizacija poreske politike sa standardima evropske unije
• Preduslov učlanjenja u EU

Privredni subjekti

Privredni subjekat je pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost prometa robe ili vršenja usluga na tržištu.

Privredni subjekti su:
-Preduzetnik
-Ortačko društvo
-Komanditno društvo
-Društvo sa ograničenom odgovornošću
-Akcionarsko društvo
-Ostali oblici u skladu sa zakonom

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit

- nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige, oporezivu dobit utvrđuje u skladu sa ovim zakonom i podnosi poreski bilans i poresku prijavu kao i drugi poreski obveznici.

- na teret rashoda se ne priznaju, pored dosadašnjih, ni troškovi prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog postupka i drugih postupaka koji se vode pred nadležnim organom i ugovorne kazne.

- precizirano je da se amortizacija stalnih sredstava razvrstanih u I grupu koja su stečena u toku poreskog perioda utvrđuje primenom proporcionalne metode srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda.

- precizirano je da se izdaci za zdravstvene, kulturne, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene, priznaju kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedena davanja isključivo koriste za obavljanje tih delatnosti.

- izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3,5% od ukupnog prihoda (do sada 1,5%).

- izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu od 5% od ukupnog prihoda, a izdaci za reprezentaciju u iznosu od 0,5% od ukupnog prihoda (do sada zajedno za reklamu, propagandu i reprezentaciju 3%).

- ukoliko se u jednom poreskom periodu izvrši otpis vrednosti potraživanja čija ispravka vrednosti je u ranijem poreskom periodu priznata na teret rashoda, uvećavaju se prihodi u poreskom bilansu u periodu u kojem je izvršen otpis, ako nisu ispunjeni određeni uslovi (između ostalog da postoji dokaz o neuspeloj naplati potraživanja sudskim putem).

- na teret rashoda se priznaju i druga dugoročna rezervisanja u skladu sa zakonom, kao i dugoročna rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva, u visini iskorišćenih iznosa tih rezervisanja u poreskom periodu.

- na teret rashoda se priznaju rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine u poreskom periodu u kome je ta imovina otuđena, odnosno upotrebljena.

- prihodi nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kom su izvršena, ne ulaze u poresku osnovicu u poreskom periodu u kom su iskazani.

- izbrisan je stav o prihodima i rashodima koji zbog fundamentalne greške ili promene računovdstvene politike nisu iskazani u izveštajima u periodu u kojem su nastali (da se ne uključuju u rezultat tekućeg perioda već se ispravljuju u izveštajima za godinu u kojoj su nastale).

- osnov za utvrđivanje kapitalnog dobitka po osnovu prodaje su i investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda.

- preciziran je pojam nabavne cene za svrhu određivanja kapitalnog dobitka (za hartije od vrednosti, udele u kapitalu i prava industrijske svojine).

- na zahtev poreskog obveznika koji je dobio saglasnost ministra finansija, odnosno guvernera NBS, da sastavlja i prikazuje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske, nadležan poreski organ odobrava rešenjem da se poslovna godina i kalendarska razlikuju. Tako odobreni poreski period obveznik je dužan da primenjuje najmanje pet godina.

- ukinuto je pravo na ubrzanu poresku amortizaciju.

- pravo na poreski kredit se ne priznaje za ulaganje u vazduhoplove i plovne objekte koji se ne koriste za obavljanje delatnosti.

- u slučaju otuđenja osnovnih sredstava za koja je priznato pravo na poreski kredit nakon isteka roka od tri godine od dana nabavke, a pre isteka od 10 godina, obveznik nema pravo na dalje korišćenje neiskorišćenog dela poreskog kredita.

- ukinuto je pravo na poreski kredit po osnovu zapošljavanja novih radnika na neodređeno vreme.

- akcionar, odnosno član društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) koji poseduje 50% i više akcija, odnosno udela odgovara neograničeno solidarno za neizmirene poreske obaveze zavisnog društva (do sada važilo samo za akcionare, i to ako poseduju preko 75% akcija).

- iz kaznenih odredbi je brisana tačka o neprijavljivanju poreskom organu otuđenja osnovih sredstava u propisanom roku (ako je korišćen poreski kredit).

Preduzetnik vs privredno društvo

Glavna razlika između preduzetnika i privrednog društva je u tome što preduzetnik za obaveze radnje odgovara svom svojom imovinom, a osnivač d.o.o. do visine unetog udela (zakonski minimum je 500 e). Pravne forme privrednih društava su ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno).

Najčešći oblik organizovanja je društvo sa ograničenom odgovornošću koje može da osnuje i samo jedan član.
Preduzetnik:

prednosti:

neki preduzetnici u zavisnosti od godišnjeg obrta i vrste delatnosti kojom se bave mogu podneti zahtev za paušalno oporezivanje. Rasprostranjeno je mišljenje da paušalni obveznici ne vode poslovne knjige, ali oni takođe moraju imati ažurnu knjigovodstvenu dokumentaciju koja je značajno manjeg obima nego dokumentacija ostalih privrednih subjekata;

povoljan oblik organizacije za privredne subjekte sa manjim obrtom;

članovi uže porodice mogu raditi u preduzetničkoj radnji bez zasnivanja radnog odnosa (roditelji, deca, bračni partner mogu da rade u radnji, a da se za njih ne plaćaju porezi i doprinosi);

niže takse, manje novčane kazne nego kod privrednih društava, manji troškovi knjigovodstva;

mane:

nepovoljno za privredne subjekte sa dobitkom većim od oko 1,5 milion dinara jer se plaćaju dodatni porezi (preduzetnici često nisu svesni obaveze podnošenja poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana);

ukoliko preduzetnik zakasni sa uplatom poreza poreski jemci su svi članovi njegove uže porodice (često se dešava da član porodice preduzetnika želi da putuje pa se zbog neažurnog knjigovodstva utvrđuju poreski dugovi i u momentu kada se zahteva viza, zahtev biva odbijen);

neograničena odgovornost za radnju.

Značajno ozbiljniji oblik organizovanja je PRIVREDNO DRUŠTVO.Ona se dele na društva lica i društva kapitala. Najčešći oblik organizovanja je organizovanje u vrstu društva kapitala društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o.
Društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o.:

prednosti:

povoljno za ozbiljne poslovne ljude koji poseduju viziju širenja biznisa;

bolja evidencija poslovanja i bolji uvid u poslovnu dobit za razliku od preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva;

odgovornost za obaveze preduzeća do visine udela (najčešće 500 e);

dobit preduzeća nije osnovica za godišnji porez na dohodak građana;

mane:

članovi uže porodice osnivača d.o.o. da bi radili u preduzeću moraju zasnovati radni odnos;

veće takse, naknade, novčane kazne i veći troškovi knjigovodstva.

U svakom slučaju preporučujemo osnivanje privrednog društva.

Račun, predračun, faktura, avansni račun

Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa - fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću.

Ako želimo da uplata bude izvršena pre isporuke robe ili pružanja usluge , izdajemo PREDRAČUN, odnosno PROFAKTURU.

Ako želimo da uplata bude izvršena nakon isporuke robe ili pružanja usluge , izdajemo RAČUN, odnosno FAKTURU.

Ukoliko se uplata izvršava u delovima, a roba ili usluge nisu u celosti isporučene kupcu, u obavezi smo da izdamo AVANSNI RAČUN. Knjiženje primljenih avansa uslovljava dodatne knjigovodstvene evidencije.

Upravljanje otpadom

Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom propisan je novi paket mera za sakupljanje, transport, ponovno iskorišćavanje i skladištenje otpada za sve firme.
Za neispunjavanje propisanih obaveza kazne za firmu su i do 3.000.000 dinara, a odgovornim licima sledi desetogodišnja zabrana vršenja dužnosti.

Vaše obaveze su da:
sastavite Plan upravljanja otpadom,
izrađujete obavezne izveštaje i evidencije,
obezbedite dozvole za transport, sakupljanje, skladištenje ili tretman otpada.