Get Adobe Flash player

Promena člana društva

Potrebna dokumentacija:

1) registraciona prijava upisa ili promene člana u ortačkom društvu,
komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovronošću,
2) ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima članova društva ili akt koji je

osnov za prenos udela,
3) dokaz o identitetu člana koji pristupa društvu (za domaće fizičko lice -
fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno
fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog
registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji
vodi Agencija za privredne registre),
4) dokaz o uplati naknade za registraciju.Pored ugovora o prenosu udela, članu društva svojstvo člana može prestati:
- smrću kada je potrebno dostaviti pravosnažno ostavinsko rešenje o
nasleđivanju udela u društvu. U slučaju smrti ortaka udeo se ne nasleđuje, već se
raspoređuje srazmerno na preostale ortake, osim ako je ugovorom o osnivanju
predviđeno da društvo nastavlja da posluje sa naslednicima preminulog ortaka;
- isključenjem člana odlukom skupštine, kada je potrebno dostaviti odluku
skupštine o isključenju člana donetu u skladu sa zakonom;
- isključenjem člana pravosnažnom presudom, kada je potrebno dostaviti
pravosnažnu presudu;
- istupanjem člana na osnovu odluke i istupanju, kada je potrebno dostaviti..;
- brisanjem iz registra (za pravna lica) usled likvidacije ili stečaja kada je
potrebno dostaviti dokaze o pravnom sledbeništvu nad udelom u društvu;
- brisanjem iz registra usled pripajanja drugom privrednom društvu kada je
potrebno dostaviti akte o pravnom sledbeništvu
Svojstvo člana se stiče, odnosno prestaje danom registracije ovog podatka u
skladu sa zakonom o registraciji.
Ukoliko je svojstvo člana društva prestalo po osnovu istupanja člana potrebno
je priložiti dokumentaciju u skladu sa zakonom: kod ortačkog društva i konaditnog
društva potrebno je priložiti dokumentaciju u skladu sa članom 121. i članom 126.
Zakona o privrednim društvima, kod doo-a potrebno je priložiti dokumentaciju
propisanu članom 188., 189. Zakona.