Get Adobe Flash player

Promene u APR-u

Registracija promene podataka o preduzeću u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi

Vršimo registraciju sledećih promena:

- promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja,
kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
- promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru,
predsedniku upravnog odbora, zastupniku, prokuristi;
- promena podataka o ogranku: registrovanje, brisanje i promena podataka o ogranku;
- promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

Registracija promene podataka o radnji u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi

Vršimo registraciju sledećih promena:

- prijava početka obavljanja delatnosti;
- promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi
(ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica);
- promena podataka o ortacima koji pristupaju i / ili istupaju;
- preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju
smrti preduzetnika;
- promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne
delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika
koji obavlja taksi prevoz;
- upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
- upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
- upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
- promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
- upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
- upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.

01.02.2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o privrednim društvima

Promena direktora

Promena vlasnika

Poziv na broj

Uplatni računi

Привредна друштва 840-29770845-52
Предузетници 840-29771845-59
Туризам 840-29772845-66
Стечајне масе 840-29772845-66
Јавна гласила 840-29772845-66
Финансијски лизинг 840-29773845-73
Заложна права 840-29773845-73
Удружења 840-29774845-80
Страна удружења 840-29774845-80
Финансијски извештаји и бонитет 840-29775845-87
Задужбине и фондације, представништва страних задужбина и фондација 840- 29774845- 80
Спортска удружења, друштва и савези у области спорта
840-29774845-80
Судске забране 840-29773845-73
Регистар комора 840-29774845-80
Регистар понуђача 840-29770845-52