Get Adobe Flash player

Zdravstvo, socijalna zaštita

XVII Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita

90. Medicinari

20.90.00 Pomoćni medicinar
20.90.02 Bolničar
20.90.81 Relaksacioni maser
30.90.02 Bolničar - negovatelj
30.90.49 Babica
30.90.81 Maser - kupeljar
40.90.00 Medicinski tehničar
40.90.02 Medicinska sestra
40.90.10 Medicinsko-laboratorijski tehničar
40.90.15 Kozmetičarska sestra
40.90.21 Pedijatrijska sestra
40.90.49 Ginekološko-akušerska sestra
40.90.55 Medicinsko-pedagoška sestra
40.90.67 Sanitarno-ekološka sestra
40.90.82 Fizioterapeutska sestra
40.90.97 Rentgenski (radiološki) tehničar
50.90.04 Medicinska sestra - specijalista u kardiovaskularno-pulmološkoj dijagnostici
50.90.06 Medicinska sestra - specijalista u nefrologiji
50.90.13 Medicinska sestra - specijalista u neurološkoj dijagnostici
50.90.14 Medicinska sestra - specijalista u psihijatriji
50.90.15 Medicinska sestra - specijalista u estetskoj medicini
50.90.19 Medicinska sestra - specijalista u transfuziologiji
50.90.21 Pedijatrijska sestra - specijalista u reanimaciji i intenzivnoj nezi
50.90.31 Medicinska sestra - specijalista instrumentiranja
50.90.38 Medicinska sestra - specijalista gipsanja
50.90.41 Medicinska sestra - specijalista u otorinolaringologiji
50.90.44 Medicinska sestra - specijalista u reanimaciji i intenzivnoj nezi
50.90.47 Medicinska sestra - specijalista u oftalmologiji
50.90.49 Akušerska sestra - specijalista
50.90.73 Medicinska sestra - specijalista u medicini rada
61.90.00 Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar
61.90.02 Medicinska sestra stacionarne zdravstvene zaštite
61.90.10 Viši medicinsko-laboratorijski tehničar
61.90.39 Protetičar - ortotičar
61.90.49 Medicinska sestra ginekološko-akušerske zaštite
61.90.67 Sanitarni ekolog
61.90.68 Medicinski dijetetičar
61.90.71 Medicinska sestra primarne zdravstvene zaštite
61.90.82 Fizioterapeut
61.90.83 Radni terapeut
61.90.94 Operativni tehnolog nuklearne medicine
61.90.97 Operativni medicinski radiolog
62.90.14 Psihijatrijska medicinska sestra - specijalista
62.90.44 Anesteziološka medicinska sestra - specijalista
62.90.47 Oftalmološka medicinska sestra - specijalista
62.90.49 Akušerska medicinska sestra - specijalista
62.90.68 Medicinski dijetetičar - specijalista
62.90.71 Patronažna medicinska sestra - specijalista
71.90.00 Doktor medicine
71.90.01 Lekar opšte medicine
71.90.02 Organizator zdravstvene nege
71.90.67 Sanitarni inspektor
71.90.91 Organizator medicinskog poslovanja
72.90.00 Magistar medicinskih nauka
72.90.01 Specijalista interne medicine
72.90.02 Specijalista pulmologije
72.90.03 Specijalista pneumologije
72.90.04 Specijalista kardiologije
72.90.05 Specijalista gastroenterologije
72.90.06 Specijalista nefrologije
72.90.07 Specijalista endokrinologije i dijabetologije
72.90.08 Specijalista hematologije
72.90.09 Specijalista medicinske citologije
72.90.11 Specijalista infektologije
72.90.12 Specijalista neuropsihijatrije
72.90.13 Specijalista neurologije
72.90.14 Specijalista psihijatrije
72.90.15 Specijalista dermatovenerologije
72.90.16 Specijalista medicinske imunologije i alergologije
72.90.17 Specijalista imunologije
72.90.18 Specijalista medicinske imunologije
72.90.19 Specijalista transfuziologije
72.90.21 Specijalista pedijatrije
72.90.22 Specijalista neonatologije
72.90.23 Specijalista neuropedijatrije
72.90.24 Specijalista dečje psihijatrije
72.90.25 Specijalista fizijatrije razvojnog doba
72.90.26 Specijalista dečje hirurgije
72.90.27 Specijalista perinatologije - akušerstva
72.90.28 Specijalista medicinske genetike
72.90.31 Specijalista opšte hirurgije
72.90.32 Specijalista neurohirurgije
72.90.33 Specijalista kardiovaskularne hirurgije
72.90.34 Specijalista torakalne hirurgije
72.90.35 Specijalista abdominalne hirurgije
72.90.36 Specijalista urologije
72.90.37 Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
72.90.38 Specijalista traumatologije
72.90.39 Specijalista ortopedije
72.90.41 Specijalista otorinolaringologije
72.90.42 Specijalista audiologije
72.90.43 Specijalista fonijatrije
72.90.44 Specijalista anestezije s reanimacijom
72.90.45 Specijalista urgentne medicine
72.90.46 Specijalista onkologije
72.90.47 Specijalista oftalmologije
72.90.48 Specijalista oftalmohirurgije
72.90.49 Specijalista ginekologije i akušerstva
72.90.50 Specijalista kliničke biohemije
72.90.51 Specijalista kliničke fiziologije
72.90.52 Specijalista patološke anatomije
72.90.53 Specijalista sudske medicine
72.90.54 Specijalista sudske psihijatrije
72.90.55 Specijalista zdravstvenog vaspitanja
72.90.56 Specijalista za bolesti zavisnosti
72.90.57 Specijalista socijalne medicine
72.90.58 Specijalista kliničke toksikologije
72.90.59 Specijalista kliničke farmakologije
72.90.61 Specijalista epidemiologije
72.90.62 Specijalista medicinske mikrobiologije
72.90.63 Specijalista kliničke mikologije
72.90.64 Specijalista mikologije
72.90.65 Specijalista virusologije
72.90.66 Specijalista parazitologije
72.90.67 Specijalista higijene i zdravstvene ekologije
72.90.68 Specijalista higijene ishrane s bolesničkom ishranom
72.90.69 Specijalista komunalne higijene s patologijom naselja
72.90.71 Specijalista opšte medicine
72.90.72 Specijalista školske medicine
72.90.73 Specijalista medicine rada
72.90.74 Specijalista sportske medicine
72.90.75 Specijalista vazduhoplovne medicine
72.90.76 Inspektor za vazduhoplovnu medicinu
72.90.77 Specijalista pomorske medicine
72.90.78 Specijalista zdravstvene informatike
72.90.79 Specijalista gerijatrije
72.90.82 Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
72.90.84 Specijalista balneoklimatologije
72.90.85 Specijalista reumatologije
72.90.86 Specijalista psihoterapije
72.90.92 Specijalista radiodijagnostike
72.90.93 Specijalista radiološke zaštite
72.90.94 Specijalista nuklearne medicine
72.90.95 Specijalista medicinske fizike u nuklearnoj medicini
72.90.96 Specijalista medicinski radiohemičar u nuklearnoj medicini
72.90.97 Specijalista radioterapije
80.90.00 Doktor medicinskih nauka
80.90.81 Naučni istraživač medicine
80.90.91 Organizator zdravstvenog poslovnog sistema

91. Stomatolozi

40.91.00 Stomatološki (zubni) tehničar
40.91.01 Stomatološka sestra
40.91.11 Stomatoprotetski laborant
50.91.01 Stomatološka sestra - specijalista
50.91.11 Stomatoprotetski laborant fiksne protetike
50.91.12 Stomatoprotetski laborant mobilne protetike
50.91.13 Ortodontski laborant
61.91.00 Viša stomatološka sestra - viši dentist
61.91.11 Operativni stomatoprotetski tehnolog
71.91.00 Doktor stomatologije
71.91.01 Stomatolog opšte stomatologije
71.91.91 Organizator stomatološkog poslovanja
72.91.00 Magistar nauka - stomatolog
72.91.01 Specijalista opšte stomatologije
72.91.02 Specijalista maksilofacijalne hirurgije
72.91.03 Specijalista bolesti usta i parodontologije
72.91.04 Specijalista socijalne stomatologije
72.91.05 Specijalista bolesti zuba i endodoncije
72.91.06 Specijalista dečje i preventivne stomatologije
72.91.07 Specijalista oralne hirurgije
72.91.08 Specijalista dentalne i oralne patologije s parodontologijom
72.91.11 Specijalista stomatološke protetike
72.91.12 Specijalista ortodoncije
80.91.00 Doktor nauka - stomatolog
80.91.81 Naučni istraživač stomatologije

92. Farmaceuti

10.92.01 Farmaceutski manipulant
20.92.01 Poslužilac farmaceutskih uređaja i mašina
20.92.31 Pomoćnik biohemijsko-zdravstvenog laboranta
30.92.01 Rukovalac farmaceutskih mašina i uređaja
40.92.00 Farmaceutski tehničar
40.92.01 Tehničar farmaceutske proizvodnje
40.92.21 Galensko-magistralni tehničar
40.92.31 Biohemijsko-zdravstveni laborant
40.92.41 Farmaceutski tehničar prometa robe
50.92.21 Galensko-magistralni tehničar - specijalista za proizvodnju
50.92.22 Galensko-magistralni tehničar - specijalista za analitiku i kontrolu
50.92.31 Laboratorijski tehničar - biohemijski smer
50.92.32 Biohemijsko-zdravstveni laborant - specijalista mikrobioloških analiza
50.92.33 Biohemijsko-zdravstveni laborant - specijalista hemato-citoloških analiza
50.92.42 Farmaceutski tehničar - specijalista obrade podataka o lekovima
61.92.00 Viši farmaceut
61.92.01 Farmaceutski operativni tehnolog proizvodnje lekova
61.92.21 Farmaceutski operativni tehnolog
61.92.31 Operativni biohemijsko-zdravstveni analitičar
61.92.51 Farmaceutski sanitarni operativni tehnolog
71.92.00 Diplomirani farmaceut
71.92.01 Farmaceutski tehnolog proizvodnje lekova
71.92.02 Farmaceutski tehnolog primene proizvoda
71.92.03 Farmaceutski tehnolog kontrole kvaliteta
71.92.04 Farmaceutski projektant
71.92.08 Organizator farmaceutske proizvodnje
71.92.31 Medicinski biohemičar
71.92.41 Farmaceut snabdevanja, prometa i nabavke lekova
71.92.91 Organizator farmaceutskog poslovanja
72.92.00 Magistar nauka - farmaceut
72.92.01 Farmaceutski tehnolog proizvodnje lekova - specijalista
72.92.02 Farmaceutski tehnolog primene proizvoda - specijalista
72.92.03 Farmaceutski tehnolog kontrole kvaliteta - specijalista
72.92.05 Farmaceut - specijalista za lekovito bilje
72.92.22 Specijalista kliničke farmacije
72.92.23 Specijalista socijalne farmacije
72.92.31 Farmaceut - specijalista medicinske biohemije
72.92.32 Farmaceut - specijalista kliničke imunohemije
72.92.33 Farmaceut - specijalista kliničke enzimologije
72.92.34 Farmaceut - specijalista laboratorijske endokrinologije
72.92.35 Farmaceut - specijalista laboratorijske hematologije
72.92.36 Farmaceut - specijalista toksikološke hemije
72.92.41 Specijalista farmaceutske informatike
72.92.51 Farmaceut - specijalista sanitarne hemije
72.92.71 Specijalista kozmetologije
72.92.81 Istraživač farmacije
80.92.00 Doktor nauka - farmaceut
80.92.81 Naučni istraživač farmacije

93. Zanimanja socijalne zaštite

20.93.01 Socijalni hranitelj dece
20.93.11 Gerontodomaćin
20.93.21 Pomoćnik negovatelja dece ometene u razvoju
40.93.21 Negovatelj dece bez roditeljskog staranja i dece ometene u razvoju
61.93.00 Viši socijalni radnik
61.93.31 Operativni organizator socijalne zaštite
71.93.00 Diplomirani socijalni radnik
71.93.31 Organizator socijalnog rada
71.93.32 Organizator socijalne zaštite odraslih i starih lica
71.93.33 Organizator zaštite dece i omladine
71.93.34 Organizator resocijalizacije lica sa društveno negativnim ponašanjem
71.93.91 Organizator poslovanja socijalne zaštite
72.93.00 Magistar nauka za socijalnu zaštitu
72.93.31 Specijalista socijalne zaštite braka i porodice
72.93.32 Specijalista socijalne zaštite za organizovanje zajednice
72.93.33 Specijalista socijalne zaštite invalida
80.93.00 Doktor nauka za socijalnu zaštitu
80.93.81 Naučni istraživač socijalne politike