Get Adobe Flash player

Građevinarstvo

IX Geodezija i građevinarstvo

50. Geodeti

20.50.01 Figurant
30.50.11 Rukovalac geodetskih aparata
40.50.00 Geodetski tehničar
40.50.21 Geometar
50.50.00 Geodetski tehničar - specijalista
50.50.21 Geometar specijalista za primenjenu geodeziju
50.50.22 Geometar specijalista za premer i katastar nepokretnosti
50.50.23 Geometar specijalista za komasacije i arondacije

61.50.00 Inženjer geodezije
61.50.21 Geodeta primenjene geodezije
61.50.22 Geodeta premera i katastra nepokretnosti
61.50.23 Geodeta komasacije i arondacije
61.50.24 Geodeta premera i katastra komunalnih objekata
61.50.31 Geodetski operativni analitičar
62.50.31 Geodetski operativni analitičar - specijalista
71.50.00 Diplomirani inženjer geodezije
71.50.21 Geodetski projektant
71.50.22 Geodetski projektant premera i katastra nepokretnosti
71.50.23 Geodetski projektant komasacije
71.50.25 Fotogrametrijski projektant
71.50.26 Projektant geodetske kartografije
71.50.27 Tehnolog primenjene geodezije
71.50.37 Geodetski analitičar
71.50.91 Organizator geodetskog poslovanja
72.50.00 Magistar geodezije
72.50.31 Geodetski analitičar - specijalista
72.50.81 Istraživač geodezije
80.50.00 Doktor geodezije
80.50.81 Naučni istraživač geodezije

51. Arhitekti i urbanisti

40.51.00 Arhitektonski tehničar
40.51.01 Tehničar visokogradnje
50.51.00 Arhitektonski tehničar - specijalista za visokogradnju
50.51.01 Procesni organizator visokogradnje
50.51.02 Procesni organizator tehničke i zvučne izolacije
50.51.03 Procesni organizator industrijalizovane gradnje
50.51.31 Razrađivač urbanističkih projekata
50.51.32 Razrađivač prostornih planova i planova zaštite životne sredine
50.51.33 Maketar
61.51.00 Inženjer visokogradnje
61.51.01 Operativni tehnolog visokogradnje
61.51.31 Urbanistički operativni analitičar
62.51.31 Urbanistički operativni analitičar - specijalista
71.51.00 Diplomirani inženjer arhitekture
71.51.01 Tehnolog visokogradnje
71.51.21 Arhitektonski projektant
71.51.22 Arhitektonski tehnolog konzervacije i revitalizacija objekata
71.51.23 Arhitektonski projektant enterijera i dizajna
71.51.24 Arhitektonsko-urbanistički projektant
71.51.31 Urbanistički analitičar
71.51.32 Arhitektonsko - urbanistički prostorni planer
72.51.00 Magistar arhitekture
72.51.31 Urbanistički analitičar - specijalista
72.51.81 Istraživač urbanizma
80.51.00 Doktor arhitekture
80.51.81 Naučni istraživač urbanizma

52. Građevinari

10.52.01 Građevinarski manipulant
20.52.00 Pomoćni građevinski radnik
20.52.01 Pomoćnik armirača
20.52.02 Pomoćnik betonirca
20.52.03 Pomoćnik tesara
20.52.04 Pomoćnik zidara
20.52.06 Pomoćnik montažera - utezača
20.52.07 Pomoćnik izolatera - asfaltera
20.52.11 Pomoćnik hidrograđevinara
20.52.13 Pomoćnik građevinskog minera
20.52.31 Pomoćni rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
30.52.01 Armirač

30.52.02 Betonirac
30.52.03 Tesar
30.52.04 Zidar
30.52.05 Vatrostalni zidar
30.52.06 Montažer - utezač
30.52.07 Izolater
30.52.08 Asfalter
30.52.09 Kaldrmar
30.52.11 Hidrograđevinar
30.52.12 Bunardžija
30.52.13 Građevinski miner
30.52.21 Izrađivač betonskih prefabrikata
30.52.22 Montažer građevinskih prefabrikovanih konstrukcija
30.52.31 Rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
30.52.41 Građevinski tehnički crtač
30.52.51 Putar
30.52.67 Građevinski laboratorijski pripremač
40.52.00 Građevinski tehničar
40.52.11 Tehničar hidrogradnje
40.52.31 Tehničar građevinske mehanizacije
40.52.52 Građevinski tehničar mehanizovanih pružnih radova
40.52.61 Tehničar građevinskih osnovnih radova
40.52.62 Tehničar niskogradnje
40.52.67 Građevinski laborant
50.52.00 Građevinski tehničar - specijalista
50.52.01 Armirač - specijalista
50.52.02 Betonirac - specijalista
50.52.03 Tesar - specijalista
50.52.04 Zidar - specijalista
50.52.05 Vatrostalni zidar - specijalista
50.52.07 Hidroizolater
50.52.08 Procesni organizator asfaltiranja
50.52.11 Procesni organizator hidrogradnje
50.52.21 Procesni organizator izgradnje i montaže građevinskih prefabrikata
50.52.31 Procesni organizator za građevinsku mehanizaciju
50.52.32 Građevinski tehničar mehanizacije visokogradnje - specijalista
50.52.33 Građevinski tehničar samohodne mehanizacije - specijalista
50.52.34 Procesni organizator za građevinska postrojenja
50.52.62 Procesni organizator niskogradnje
50.52.63 Građevinski tehničar geotehnike i fundiranja - specijalista
50.52.64 Građevinski kalkulant
50.52.67 Građevinski laborant - specijalista
61.52.00 Inženjer građevinarstva
61.52.11 Operativni tehnolog hidrogradnje
61.52.62 Operativni tehnolog niskogradnje
61.52.65 Građevinski operativni analitičar
62.52.65 Građevinski operativni analitičar - specijalista
71.52.00 Diplomirani inženjer građevinarstva
71.52.62 Tehnolog niskogradnje
71.52.63 Tehnolog geotehnike i fundiranja
71.52.64 Građevinski tehnolog konstrukcija
71.52.65 Građevinski analitičar
71.52.66 Tehnolog organizacije gradnje
71.52.71 Građevinski projektant niskogradnje
71.52.72 Građevinski projektant konstrukcija
71.52.73 Građevinski projektant visokogradnje
71.52.74 Građevinski projektant hidrotehničke infrastrukture
71.52.75 Građevinski projektant hidrotehničkih objekata
71.52.76 Građevinski projektant puteva
71.52.77 Građevinski projektant železničkih saobraćajnica
71.52.78 Građevinski projektant melioracija
71.52.79 Građevinski inspektor
71.52.91 Organizator građevinskog poslovanja
72.52.00 Magistar tehničkih nauka za građevinarstvo
72.52.65 Građevinski analitičar - specijalista
72.52.81 Istraživač građevinarstva
80.52.00 Doktor tehničkih nauka za građevinarstvo
80.52.81 Naučni istraživač građevinarstva
80.52.91 Organizator građevinskog poslovnog sistema

53. Zanimanja završnih građevinskih radova

20.53.01 Pomoćnik podopolagača
20.53.02 Pomoćnik građevinskog keramičara
20.53.05 Pomoćnik građevinskog gipsara
20.53.08 Pomoćnik kamenoresca
20.53.09 Pomoćnik zastakljivača
30.53.01 Podopolagač
30.53.02 Građevinski keramičar
30.53.04 Teracer
30.53.05 Građevinski gipsar
30.53.06 Fasader
30.53.07 Pećar
30.53.08 Kamenorezac
30.53.09 Zastakljivač
40.53.10 Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova
50.53.01 Podopolagač - specijalista
50.53.02 Građevinski keramičar - specijalista
50.53.04 Teracer - specijalista
50.53.05 Građevinski gipsar - specijalista
50.53.07 Pećar - specijalista
50.53.08 Kamenorezac - specijalista
50.53.09 Zastakljivač - monter - specijalista
61.53.11 Operativni tehnolog građevinskih instalacija
71.53.91 Organizator poslovanja završnih građevinskih radova