Get Adobe Flash player

Tekstil i koža

VII Tekstilstvo i kožarstvo

39. Tekstilci

10.39.01 Manipulant u tekstilstvu
20.39.00 Pomoćni tekstilni radnik
20.39.01 Premotač tekstilnih vlakana
20.39.21 Pomoćnik prelca20.39.31 Pomoćnik tkača
20.39.32 Ćilimar
20.39.40 Ručni pletač
20.39.41 Pomoćnik pletača
20.39.42 Ručni čipkar
20.39.43 Vezilja
20.39.44 Užar
20.39.45 Štoper tekstila
20.39.46 Popravljač čarapa
20.39.51 Pomoćnik apretera tekstila
20.39.52 Pomoćnik belioca tekstila
20.39.53 Pomoćnik bojadisara tekstila
20.39.54 Pomoćnik štampara tekstila
20.39.55 Pomoćnik čistača tekstila
30.39.00 Tekstilni radnik
30.39.21 Prelac
30.39.31 Tkač
30.39.32 Snovač
30.39.33 Vlaknar
30.39.34 Dorađivač vlaknina
30.39.41 Pletač
30.39.42 Čipkar
30.39.43 Vezeninar
30.39.44 Užar-mrežar
30.39.51 Apreter-dorađivač tekstila
30.39.52 Belilac tekstila
30.39.53 Bojadisar tekstila
30.39.54 Štampar tekstila
30.39.55 Čistač tekstila
40.39.01 Tekstilni tehničar
40.39.21 Tehničar predenja
40.39.32 Tehničar tkanja
40.39.33 Tehničar vlaknina
40.39.41 Tehničar pletenja
40.39.51 Oplemenjivač tekstila
50.39.00 Tekstilni tehničar - specijalista
50.39.21 Prelac - specijalista
50.39.31 Tkač - specijalista
50.39.33 Vlaknar - specijalista
50.39.41 Pletač - specijalista
50.39.51 Oplemenjivač tekstila - specijalista
61.39.00 Inženjer tehnologije tekstilstva
61.39.21 Operativni tehnolog predenja
61.39.31 Operativni tehnolog tkanja
61.39.41 Operativni tehnolog pletenja
61.39.51 Tekstilsko-hemijski operativni tehnolog
62.39.21 Operativni tehnolog predenja - specijalista
62.39.31 Operativni tehnolog tkanja - specijalista
62.39.41 Operativni tehnolog pletenja - specijalista
62.39.51 Tekstilsko-hemijski operativni tehnolog - specijalista
71.39.00 Diplomirani inženjer tehnologije tekstilstva
71.39.21 Tehnolog predenja
71.39.31 Tehnolog tkanja
71.39.41 Tehnolog pletenja
71.39.51 Tekstilsko-hemijski tehnolog
71.39.91 Organizator tekstilskog poslovanja
72.39.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju tekstilstva
72.39.21 Tehnolog predenja - specijalista
72.39.31 Tehnolog tkanja - specijalista
72.39.41 Tehnolog pletenja - specijalista
72.39.51 Tekstilsko-hemijski tehnolog - specijalista
72.39.81 Istraživač tekstilstva
80.39.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju tekstilstva
80.39.81 Naučni istraživač tekstilstva
80.39.91 Organizator tekstilskog poslovnog sistema

40. Proizvođači odeće

10.40.01 Konfekcijski manipulant
20.40.00 Pomoćni konfekcionar
20.40.01 Pomoćnik konfekcionara
20.40.23 Šivač tekstila
20.40.25 Pegler tekstilne konfekcije
20.40.31 Šivač kožne odeće
20.40.32 Šivač krznene odeće
20.40.45 Pomoćnik jorgandžije
30.40.00 Krojač i konfekcionar
30.40.22 Krojač tekstila
30.40.23 Šivač konfekcije
30.40.24 Krojač

30.40.26 Izrađivač narodnih nošnji
30.40.31 Krojač kožne odeće
30.40.32 Krojač krznene odeće
30.40.41 Šeširdžija
30.40.42 Modistkinja
30.40.43 Kapadžija
30.40.44 Kravatar
30.40.45 Jorgandžija
40.40.00 Konfekcijski tehničar
40.40.01 Konfekcionar tekstila
40.40.31 Konfekcionar kožne i krznene odeće
50.40.00 Krojač i konfekcionar - specijalista
50.40.01 Konfekcionar tekstila - specijalista
50.40.02 Modelar konfekcije
50.40.24 Krojač - specijalista
50.40.31 Konfekcionar kožne i krznene odeće - specijalista
50.40.32 Krojač krznene odeće - specijalista
61.40.00 Inženjer tehnologije za proizvodnju odeće
61.40.01 Operativni tehnolog tekstilne konfekcije
61.40.31 Operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije
62.40.01 Operativni tehnolog tekstilne konfekcije - specijalista
62.40.31 Operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije - specijalista
71.40.00 Diplomirani inženjer tehnologije za proizvodnju odeće
71.40.21 Tehnolog tekstilne konfekcije
71.40.31 Tehnolog kožarske konfekcije
71.40.91 Organizator tekstilsko-kožarsko-konfekcijskog poslovanja
72.40.00 Magistar tehničkih nauka za proizvodnju odeće
72.40.21 Tehnolog tekstilne konfekcije - specijalista
72.40.31 Tehnolog kožarske i krznarske konfekcije - specijalista
72.40.81 Istraživač tehnologije konfekcioniranja odeće
80.40.00 Doktor tehničkih nauka za proizvodnju odeće
80.40.81 Naučni istraživač tehnologije konfekcioniranja odeće

41. Kožari i krznari

10.41.01 Kožarsko-krznarski manipulant
20.41.00 Pomoćni obrađivač kože i krzna
20.41.01 Pomoćnik kožara i krznara
30.41.00 Obrađivač kože i krzna
30.41.21 Kožar
30.41.31 Krznar
40.41.00 Kožarsko-krznarski tehničar
40.41.01 Kožarsko-krznarski tehničar - tehnolog
50.41.00 Kožarsko-krznarski tehničar - specijalista
50.41.01 Obrađivač kože i krzna - specijalista
61.41.00 Inženjer tehnologije za kožu i krzno
61.41.01 Kožarsko-krznarski operativni tehnolog
71.41.00 Diplomirani inženjer tehnologije za kožu i krzno
71.41.01 Kožarsko-krznarski tehnolog
71.41.91 Organizator kožarsko-krznarskog poslovanja
72.41.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju kože i krzna
72.41.01 Kožarsko-krznarski tehnolog - specijalista
72.41.81 Istraživač tehnologije kože i krzna
80.41.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju kože i krzna
80.41.81 Naučni istraživač tehnologije kože i krzna
80.41.91 Organizator kožarsko-krznarskog poslovnog sistema

42. Obućari i kožni galanteristi

10.42.01 Manipulant u proizvodnji obuće i kožne galanterije
20.42.00 Pomoćni obućar i kožni galanterista
20.42.23 Pomoćnik izrađivača gornjih delova obuće
20.42.24 Pomoćnik izrađivača donjih delova obuće
20.42.29 Papučar
20.42.31 Pomoćnik izrađivača kožne galanterije
30.42.00 Izrađivač obuće i kožne galanterije
30.42.21 Obućar
30.42.23 Izrađivač gornjih delova obuće
30.42.24 Izrađivač donjih delova obuće
30.42.31 Izrađivač kožne galanterije
30.42.33 Rukavičar
30.42.34 Tašner
30.42.41 Sarač
30.42.42 Opančar
40.42.00 Tehničar za obuću i kožnu galanteriju
40.42.21 Obućarski tehničar
40.42.31 Kožarski galanterista
50.42.21 Obućar - specijalista
50.42.22 Modelar obuće
50.42.31 Kožarski galanterista - specijalista
50.42.32 Modelar kožne galanterije
50.42.41 Sarač - specijalista
61.42.00 Inženjer tehnologije za proizvodnju obuće i kožne galanterije
61.42.01 Operativni tehnolog prerade kože
62.42.01 Operativni tehnolog prerade kože - specijalista
71.42.00 Diplomirani inženjer tehnologije prerade kože
71.42.01 Tehnolog prerade kože
71.42.91 Organizator obućarsko i kožno-galanterijskog poslovanja
72.42.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju prerade kože
72.42.01 Tehnolog prerade kože - specijalista
72.42.81 Istraživač tehnologije prerade kože
80.42.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju prerade kože
80.42.81 Naučni istraživač prerade kože