Pružamo usluge registracije osnivanja i promene podataka o privrednim subjektima u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

Pružamo usluge virtuelne kancelarije.

 

Osnivanje

 

Kreiranje i ocena poslovne ideje

Biznis plan je metodološka obrada poslovne ideje koja pokazuje opravdanost njene realizacije. Služi kao orijentir za poslovanje i predstavlja proveru poslovne ideje “na papiru”. Poželjno je izraditi biznis plan pre započinjanja biznisa. Naš tim će rado za Vas izraditi biznis plan.

ZBOG DOBRE SARADNJE SA VELIKIM BROJEM BANAKA NAŠI KLIJENTI OSTVARUJU POVLASTICE PRILIKOM OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA.

Uloga dobrog računovođe u finansiranju MSP

 

Početak obavljanja delatnosti i realizacija ideje

Da bi otpočeli obavljanje privredne delatnosti neophodna je registracija u državnim organima. Tim agencije “Tax international” doo izrađuje potrebnu dokumentaciju i vrši usluge registracije po veoma povoljnim cenama.

Obezbeđujemo besplatan konsalting u izboru pravne forme.

Okvirne takse za osnivanje preduzeća (doo), osnivač domaće fizičko lice

1.520,00 – Sud – overa akta,
230,00 – Sud – overa OP obrasca (5x),
4.900,00 – APR – prijava,
1.000,00-APR- registracija i objavljivanje osnivačkog akta,
2.140,00 – RZS – matični broj,
1.800,00 – pečat sa kućištem,
+ 100,00 dinara – osnivački ulog, ali to nije trošak jer
se novac odmah po otvaranju računa vraća na račun,

Promene podataka

Vršimo registraciju sledećih promena:

– poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja,
kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
– promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru,
predsedniku upravnog odbora, zastupniku, prokuristi;
– promenu podataka o ogranku: registrovanje, brisanje i promena podataka o ogranku;
– ili promenu kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

Registracija promene podataka o radnji u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi

Registrujemo neke od sledećih promena:

– prijava početka obavljanja delatnosti;
– ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi
(ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica);
– promena podataka o ortacima koji pristupaju i / ili istupaju;
– preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju
smrti preduzetnika;
– naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne
delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika
koji obavlja taksi prevoz;
– upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
– upisi ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
– upise početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
– promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
– upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
– brisanje ili upis zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.

Obavezni elementi Odluke odnosno Ugovora o osnivanju d.o.o.

Firma i sedište.
Firma i sedište osnivača – pravnog lica, odnosno ime adresa i mat.br. osnivača -fizičkog lica.
Delatnost preduzeća.
Iznos osnovnog kapitala i iznos uloga pojedinih članova.
Način i vreme uplate novčanih uloga.

01.02.2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o privrednim društvima

 

Šifrarnik delatnosti
A POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO


01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti
011 Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
0112 Gajenje pirinča
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
0114 Gajenje šećerne trske
0115 Gajenje duvana
0116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
012 Gajenje višegodišnjih biljaka
0121 Gajenje grožđa
0122 Gajenje tropskog i suptropskog voća
0123 Gajenje agruma
0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
0125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
0126 Gajenje uljnih plodova
0127 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
0128 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
0129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
013 Gajenje sadnog materijala
0130 Gajenje sadnog materijala
014 Uzgoj životinja
0141 Uzgoj muznih krava
0142 Uzgoj drugih goveda i bivola
0143 Uzgoj konja i drugih kopitara
0144 Uzgoj kamila i lama
0145 Uzgoj ovaca i koza
0146 Uzgoj svinja
0147 Uzgoj živine
0149 Uzgoj ostalih životinja
015 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
016 Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve
0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
0162 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
0163 Aktivnosti posle žetve
0164 Dorada semena
017 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
0170 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
02 Šumarstvo i seča drveća
021 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
0210 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
022 Seča drveća
0220 Seča drveća
023 Sakupljanje šumskih plodova
0230 Sakupljanje šumskih plodova
024 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
0240 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
03 Ribarstvo i akvakulture
031 Ribolov
0311 Morski ribolov
0312 Slatkovodni ribolov
032 Akvakulture
0321 Morske akvakulture
0322 Slatkovodne akvakulture

B RUDARSTVO


05 Eksploatacija uglja
051 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
0510 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
052 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
0520 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
061 Eksploatacija sirove nafte
0610 Eksploatacija sirove nafte
062 Vađenje prirodnog gasa
0620 Eksploatacija prirodnog gasa
07 Eksploatacija ruda metala
071 Eksploatacija ruda gvožđa
0710 Eksploatacija ruda gvožđa
072 Eksploatacija ostalih ruda metala
0721 Eksploatacija ruda urana i torijuma
0729 Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala
08 Ostalo rudarstvo
081 Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale
0811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
0812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
089 Eksploatacija ostalih ruda i kamena
0891 Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija
0892 Eksploatacija treseta
0893 Eksploatacija natrijum-hlorida
0899 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala
09 Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima
091 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
0910 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
099 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
0990 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA


10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
101 Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa
1011 Prerada i konzervisanje mesa
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina
102 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
1020 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
103 Prerada i konzervisanje voća i povrća
1031 Prerada i konzervisanje krompira
1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
104 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
1041 Proizvodnja ulja i masti
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
105 Proizvodnja mlečnih proizvoda
1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva
1052 Proizvodnja sladoleda
106 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
107 Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
108 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
1081 Proizvodnja šećera
1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
1083 Prerada čaja i kafe
1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
1085 Proizvodnja gotovih jela
1086 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
109 Proizvodnja gotove hrane za životinje
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
11 Proizvodnja pića
110 Proizvodnja pića
1101 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
1102 Proizvodnja vina od grožđa
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
1104 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
1105 Proizvodnja piva
1106 Proizvodnja slada
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda
120 Proizvodnja duvanskih proizvoda
1200 Proizvodnja duvanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
131 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
132 Proizvodnja tkanina
1320 Proizvodnja tkanina
133 Dovršavanje tekstila
1330 Dovršavanje tekstila
139 Proizvodnja ostalog tekstila
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
1393 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće
1396 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
14 Proizvodnja odevnih predmeta
141 Proizvodnja odeće, osim krznene
1411 Proizvodnja kožne odeće
1412 Proizvodnja radne odeće
1413 Proizvodnja ostale odeće
1414 Proizvodnja rublja
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
142 Proizvodnja proizvoda od krzna
1420 Proizvodnja proizvoda od krzna
143 Proizvodnja pletene i kukičane odeće
1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože
151 Štavljenje i dorada kože; proizvodnja putničkih i ručnih torbi i kaiševa; dorada i
bojenje krzna
1511 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
152 Proizvodnja obuće
1520 Proizvodnja obuće
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja
161 Rezanje i obrada drveta
1610 Rezanje i obrada drveta
162 Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame
1621 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
1622 Proizvodnja parketa
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
1624 Proizvodnja drvne ambalaže
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
171 Proizvodnja celuloze, papira i kartona
1711 Proizvodnja vlakana celuloze
1712 Proizvodnja papira i kartona
172 Proizvodnja predmeta od papira i kartona
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
1722 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
1723 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
1724 Proizvodnja tapeta
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
181 Štampanje i štamparske usluge
1811 Štampanje novina
1812 Ostalo štampanje
1813 Usluge pripreme za štampu
1814 Knjigovezačke i srodne usluge
182 Umnožavanje snimljenih zapisa
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte
191 Proizvodnja produkata koksovanja
1910 Proizvodnja produkata koksovanja
192 Proizvodnja derivata nafte
1920 Proizvodnja derivata nafte
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
201 Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih
i sintetičkih masa
2011 Proizvodnja industrijskih gasova
2012 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
2013 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
2017 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
202 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
203 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
204 Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje,
parfema i toaletnih preparata
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
205 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
2051 Proizvodnja eksploziva
2052 Proizvodnja sredstava za lepljenje
2053 Proizvodnja eteričnih ulja
2059 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
206 Proizvodnja veštačkih vlakana
2060 Proizvodnja veštačkih vlakana
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
211 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
2110 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
212 Proizvodnja farmaceutskih preparata
2120 Proizvodnja farmaceutskih preparata
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
221 Proizvodnja proizvoda od gume
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
222 Proizvodnja proizvoda od plastike
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
231 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
2311 Proizvodnja ravnog stakla
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
2313 Proizvodnja šupljeg stakla
2314 Proizvodnja staklenih vlakana
2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
232 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
233 Proizvodnja građevinskih materijala od gline
2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
234 Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda
2341 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
2342 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
2343 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
2344 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
2349 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
235 Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
2351 Proizvodnja cementa
2352 Proizvodnja kreča i gipsa
236 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
2363 Proizvodnja svežeg betona
2364 Proizvodnja maltera
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
237 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
239 Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
24 Proizvodnja osnovnih metala
241 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
2410 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
242 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
243 Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
2431 Hladno valjanje šipki
2432 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
2433 Hladno oblikovanje profila
2434 Hladno vučenje žice
244 Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
2441 Proizvodnja plemenitih metala
2442 Proizvodnja aluminijuma
2443 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
2444 Proizvodnja bakra
2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala
2446 Proizvodnja nuklearnog goriva
245 Livenje metala
2451 Livenje gvožđa
2452 Livenje čelika
2453 Livenje lakih metala
2454 Livenje ostalih obojenih metala
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
251 Proizvodnja metalnih konstrukcija
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
252 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
253 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
254 Proizvodnja oružja i municije
2540 Proizvodnja oružja i municije
255 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
256 Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala
2561 Obrada i prevlačenje metala
2562 Mašinska obrada metala
257 Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene
2571 Proizvodnja sečiva
2572 Proizvodnja brava i okova
2573 Proizvodnja alata
259 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
261 Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča
2611 Proizvodnja elektronskih elemenata
2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
262 Proizvodnja računara i periferne opreme
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme
263 Proizvodnja komunikacione opreme
2630 Proizvodnja komunikacione opreme
264 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
265 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
2652 Proizvodnja satova
266 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
267 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
268 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
2680 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
27 Proizvodnja električne opreme
271 Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju
električne energije
2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje
električnom energijom
272 Proizvodnja baterija i akumulatora
2720 Proizvodnja baterija i akumulatora
273 Proizvodnja žičane i kablovske opreme
2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
2733 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
274 Proizvodnja opreme za osvetljenje
2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje
275 Proizvodnja aparata za domaćinstvo
2751 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
279 Proizvodnja ostale električne opreme
2790 Proizvodnja ostale električne opreme
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme
281 Proizvodnja mašina opšte namene
2811 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila
2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
282 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
2823 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
283 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
284 Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala
2849 Proizvodnja ostalih alatnih mašina
289 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene
2891 Proizvodnja mašina za metalurgiju
2892 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
2894 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože
2895 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
291 Proizvodnja motornih vozila
2910 Proizvodnja motornih vozila
292 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
293 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih
2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
301 Izgradnja brodova i čamaca
3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu
302 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
3020 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
303 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
3030 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
304 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
3040 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
309 Proizvodnja ostalih transportnih sredstava
3091 Proizvodnja motocikala
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
3099 Proizvodnja ostale transportne opreme
31 Proizvodnja nameštaja
310 Proizvodnja nameštaja
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
3103 Proizvodnja madraca
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja
32 Ostale prerađivačke delatnosti
321 Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta
3211 Kovanje novca
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
3213 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
322 Proizvodnja muzičkih instrumenata
3220 Proizvodnja muzičkih instrumenata
323 Proizvodnja sportske opreme
3230 Proizvodnja sportske opreme
324 Proizvodnja igara i igračaka
3240 Proizvodnja igara i igračaka
325 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
329 Ostale prerađivačke delatnosti
3291 Proizvodnja metli i četki
3299 Proizvodnja ostalih predmeta
33 Popravka i montaža mašina i opreme
331 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme
3311 Popravka metalnih proizvoda
3312 Popravka mašina
3313 Popravka elektronske i optičke opreme
3314 Popravka električne opreme
3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca
3316 Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica
3317 Popravka i održavanje druge transportne opreme
3319 Popravka ostale opreme
332 Montaža industrijskih mašina i opreme
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme

D SNABDEVANjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA


35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
351 Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije
3511 Proizvodnja električne energije
3512 Prenos električne energije
3513 Distribucija električne energije
3514 Trgovina električnom energijom
352 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima
3521 Proizvodnja gasa
3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom
3523 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
353 Snabdevanje parom i klimatizacija
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija

E SNABDEVANjE VODOM; UPRAVLjANjE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANjE
PROCESA UKLANjANjA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI


36 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
360 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
37 Uklanjanje otpadnih voda
370 Uklanjanje otpadnih voda
3700 Uklanjanje otpadnih voda
38 Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
381 Skupljanje otpada
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan
3812 Skupljanje opasnog otpada
382 Tretman i odlaganje otpada
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
3822 Tretman i odlaganje opasnog otpada
383 Ponovna upotreba materijala
3831 Demontaža olupina
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
39 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
390 Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
3900 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

F GRAĐEVINARSTVO


41 Izgradnja zgrada
411 Razrada građevinskih projekata
4110 Razrada građevinskih projekata
412 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42 Izgradnja ostalih građevina
421 Izgradnja puteva i železničkih pruga
4211 Izgradnja puteva i autoputeva
4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
4213 Izgradnja mostova i tunela
422 Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
4221 Izgradnja cevovoda
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
429 Izgradnja ostalih građevina
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
43 Specijalizovani građevinski radovi
431 Rušenje i pripremanje gradilišta
4311 Rušenje objekata
4312 Pripremna gradilišta
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
432 Instalacioni radovi u građevinarstvu
4321 Postavljanje električnih instalacija
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
433 Završni građevinsko-zanatski radovi
4331 Malterisanje
4332 Ugradnja stolarije
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334 Bojenje i zastakljivanje
4339 Ostali završni radovi
439 Ostali specifični građevinski radovi
4391 Krovni radovi
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA


45 Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
451 Trgovina motornim vozilima
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
452 Održavanje i popravka motornih vozila
4520 Održavanje i popravka motornih vozila
453 Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
454 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
461 Trgovina na veliko za naknadu
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
462 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4622 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
4623 Trgovina na veliko životinjama
4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
463 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
4634 Trgovina na veliko pićima
4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
464 Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
4641 Trgovina na veliko tekstilom
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
465 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
4651 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
466 Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama
4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
4665 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
467 Ostala specijalizovana trgovina na veliko
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i
priborom za grejanje
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
469 Nespecijalizovana trgovina na veliko
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
471 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i
duvanom
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
472 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim
prodavnicama
4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
473 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
474 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4741 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim
prodavnicama
4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
475 Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za
domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
476 Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
4763 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
477 Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
4773 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
– apotekama
4774 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim
prodavnicama
4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i
hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4779 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
478 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
4781 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
479 Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
4791 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE


49 Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
491 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
4910 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
492 Železnički prevoz tereta
4920 Železnički prevoz tereta
493 Ostali kopneni prevoz putnika
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
4932 Taksi prevoz
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
494 Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
4941 Drumski prevoz tereta
4942 Usluge preseljenja
495 Cevovodni transport
4950 Cevovodni transport
50 Vodeni saobraćaj
501 Pomorski i priobalni prevoz putnika
5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika
502 Pomorski i priobalni prevoz tereta
5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta
503 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
504 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
51 Vazdušni saobraćaj
511 Vazdušni prevoz putnika
5110 Vazdušni prevoz putnika
512 Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj
5121 Vazdušni prevoz tereta
5122 Vasionski saobraćaj
52 Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju
521 Skladištenje
5210 Skladištenje
522 Prateće aktivnosti u saobraćaju
5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
5222 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
5223 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
5224 Manipulacija teretom
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
53 Poštanske aktivnosti
531 Poštanske aktivnosti javnog servisa
5310 Poštanske aktivnosti javnog servisa
532 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
5320 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE


55 Smeštaj
551 Hoteli i sličan smeštaj
5510 Hoteli i sličan smeštaj
552 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
553 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
5530 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
559 Ostali smeštaj
5590 Ostali smeštaj
56 Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
561 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
562 Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
5621 Ketering
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
563 Usluge pripremanja i posluživanja pića
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića

J INFORMISANjE I KOMUNIKACIJE


58 Izdavačke delatnosti
581 Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
5811 Izdavanje knjiga
5812 Izdavanje imenika i adresara
5813 Izdavanje novina
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
5819 Ostala izdavačka delatnost
582 Izdavanje softvera
5821 Izdavanje računarskih igara
5829 Izdavanje ostalih softvera
59 Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje
muzičkih zapisa
591 Kinematografska i televizijska produkcija
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
5912 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i
televizijskog programa
5913 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
5914 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
592 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60 Programske aktivnosti i emitovanje
601 Emitovanje radio-programa
6010 Emitovanje radio-programa
602 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61 Telekomunikacije
611 Kablovske telekomunikacije
6110 Kablovske telekomunikacije
612 Bežične telekomunikacije
6120 Bežične telekomunikacije
613 Satelitske telekomunikacije
6130 Satelitske telekomunikacije
619 Ostale telekomunikacione delatnosti
6190 Ostale telekomunikacione delatnosti
62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
620 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6203 Upravljanje računarskom opremom
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
63 Informacione uslužne delatnosti
631 Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
639 Ostale informacione uslužne delatnosti
6391 Delatnosti novinskih agencija
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute

K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANjA


64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
641 Monetarno posredovanje
6411 Centralna banka
6419 Ostalo monetarno posredovanje
642 Delatnost holding kompanija
6420 Delatnost holding kompanija
643 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
6430 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
649 Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
6491 Finansijski lizing
6492 Ostale usluge kreditiranja
6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
651 Osiguranje
6511 Životno osiguranje
6512 Neživotno osiguranje
652 Reosiguranje
6520 Reosiguranje
653 Penzijski fondovi
6530 Penzijski fondovi
66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
661 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
6611 Finansijske i robne berze
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i
penzijskih fondova
662 Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
6621 Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta
6622 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
6629 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
663 Upravljanje fondovima
6630 Upravljanje fondovima

L POSLOVANjE NEKRETNINAMA


68 Poslovanje nekretninama
681 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
682 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
683 Poslovanje nekretninama za naknadu
6831 Delatnost agencija za nekretnine
6832 Upravljanje nekretninama za naknadu

M STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI


69 Pravni i računovodstveni poslovi
691 Pravni poslovi
6910 Pravni poslovi
692 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
70 Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem
701 Upravljanje ekonomskim subjektom
7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
702 Menadžerski konsultantski poslovi
7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71 Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize
711 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
712 Tehničko ispitivanje i analize
7120 Tehničko ispitivanje i analize
72 Naučno istraživanje i razvoj
721 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
7211 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
722 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
7220 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73 Reklamiranje i istraživanje tržišta
731 Reklamiranje
7311 Delatnost reklamnih agencija
7312 Medijsko predstavljanje
732 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
741 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
7410 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
742 Fotografske usluge
7420 Fotografske usluge
743 Prevođenje i usluge tumača
7430 Prevođenje i usluge tumača
749 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
75 Veterinarske delatnosti
750 Veterinarska delatnost
7500 Veterinarska delatnost

N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI


77 Iznajmljivanje i lizing
771 Iznajmljivanje i lizing motornih vozila
7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona
772 Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
773 Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
7733 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
774 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
7740 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
78 Delatnosti zapošljavanja
781 Delatnost agencija za zapošljavanje
7810 Delatnost agencija za zapošljavanje
782 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
7820 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
783 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79 Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti
791 Delatnost putničkih agencija i tur-operatora
7911 Delatnost putničkih agencija
7912 Delatnost tur-operatora
799 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
80 Zaštitne i istražne delatnosti
801 Delatnost privatnog obezbeđenja
8010 Delatnost privatnog obezbeđenja
802 Usluge sistema obezbeđenja
8020 Usluge sistema obezbeđenja
803 Istražne delatnosti
8030 Istražne delatnosti
81 Usluge održavanja objekata i okoline
811 Usluge održavanja objekata
8110 Usluge održavanja objekata
812 Usluge čišćenja
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada
8122 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
8129 Usluge ostalog čišćenja
813 Usluge uređenja i održavanja okoline
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline
82 Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
821 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
822 Delatnost pozivnih centara
8220 Delatnost pozivnih centara
823 Organizovanje sastanaka i sajmova
8230 Organizovanje sastanaka i sajmova
829 Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
8291 Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
8292 Usluge pakovanja
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

O DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE
84 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
841 Državna uprava, ekonomska i socijalna politika
8411 Delatnost državnih organa
8412 Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i
kulturi i druge
društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
8413 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije
842 Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države
8421 Spoljni poslovi
8422 Poslovi odbrane
8423 Sudske i pravosudne delatnosti
8424 Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti
8425 Delatnost vatrogasnih jedinica
843 Obavezno socijalno osiguranje
8430 Obavezno socijalno osiguranje

P OBRAZOVANjE


85 Obrazovanje
851 Predškolsko obrazovanje
8510 Predškolsko obrazovanje
852 Osnovno obrazovanje
8520 Osnovno obrazovanje
853 Srednje obrazovanje
8531 Srednje opšte obrazovanje
8532 Srednje stručno obrazovanje
854 Visoko obrazovanje
8541 Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko
8542 Visoko obrazovanje
855 Ostalo obrazovanje
8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
8552 Umetničko obrazovanje
8553 Delatnost škola za vozače
8559 Ostalo obrazovanje
856 Pomoćne obrazovne delatnosti
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti

Q ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA


86 Zdravstvene delatnosti
861 Delatnost bolnica
8610 Delatnost bolnica
862 Medicinska i stomatološka praksa
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
869 Ostala zdravstvena zaštita
8690 Ostala zdravstvena zaštita
87 Socijalna zaštita sa smeštajem
871 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
8710 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
872 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju,
duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
8720 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju,
duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
873 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
879 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
8790 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
88 Socijalna zaštita bez smeštaja
881 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
8810 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
889 Ostala socijalna zaštita bez smeštaja
8891 Delatnost dnevne brige o deci
8899 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

R UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA


90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
900 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
9001 Izvođačka umetnost
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
9003 Umetničko stvaralaštvo
9004 Rad umetničkih ustanova
91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti
910 Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika
kulture i ostale kulturne delatnosti
9101 Delatnosti biblioteka i arhiva
9102 Delatnost muzeja galerija i zbirki
9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija,
zgrada i sličnih turističkih spomenika
9104 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti
92 Kockanje i klađenje
920 Kockanje i klađenje
9200 Kockanje i klađenje
93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
931 Sportske delatnosti
9311 Delatnost sportskih objekata
9312 Delatnost sportskih klubova
9313 Delatnost fitnes klubova
9319 Ostale sportske delatnosti
932 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9321 Delatnost zabavnih i tematskih parkova
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI


94 Delatnosti udruženja
941 Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca
9411 Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
9412 Delatnosti strukovnih udruženja
942 Delatnost sindikata
9420 Delatnost sindikata
949 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
9491 Delatnost verskih organizacija
9492 Delatnost političkih organizacija
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
95 Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
951 Popravka računara i komunikacione opreme
9511 Popravka računara i periferne opreme
9512 Popravka komunikacione opreme
952 Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523 Popravka obuće i predmeta od kože
9524 Održavanje i popravka nameštaja
9525 Popravka satova i nakita
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
96 Ostale lične uslužne delatnosti
960 Ostale lične uslužne delatnosti
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9603 Pogrebne i srodne delatnosti
9604 Delatnost nege i održavanja tela
9609 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

T DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST
DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE


97 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
970 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
9700 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
98 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
981 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
9810 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
982 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
9820 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe

U DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA


99 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
990 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
9900 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela