Get Adobe Flash player

Ostali šifrarnici

Šifrarnik faktora otežanog zapošljavanja

FIZIČKO-FIZIOLOŠKI I ZDRAVSTVENI FAKTORI
1. Telesna oštećenja i bolesti
1.1. slepoća
1.2. jaka, nekorigovana slabovidost
1.3. gluvoća
1.4. jaka nagluvost
1.5. govorne mane (jača mucavost)
1.6. oštećenja lokomotornog aparata
1.7. teže hronične bolesti
1.8. ostali zdravstveni faktori
2. Invalidnost
2.1. RVI ratni vojni invalid
2.2. MVI mirnodobski vojni invalid
2.3. IR invalid rada
2.4. OKI ostali kategorisani invalidi kod kojih je invalidnost posledica traumatizma van procesa rada
2.5. CŽR civilna žrtva rata
2.6. KO kategorisana omladina
2.7. ONI ostali nekategorisani invalidi
2.8. VO višestruka oštećenja sa posledicom kombinovanih smetnji
3. PSIHOLOŠKI FAKTORI
3.1. mentalna insuficijencija
3.2. neuroze i psihosomatska stanja
3.3. psihopatije i sociopatije
3.4. psihoze i psihotična stanja
3.5. bolesti zavisnosti
3.6. delinkvencija
3.7. teškoće u radnoj i socijalnoj adaptaciji
3.8. nekomunikativnost i ostali poremećaji u komunikaciji
3.9. sindrom prolongirane nezaposlenosti
4. PRELAZNI FAKTORI
4.1. starost preko 40 godina i opadanje nekih sposobnosti ili funkcija usled starenja
4.2. maloletnost do 18 godina i odsustvo radnog iskustva
4.3. opadanje ili gubljenje znanja usled dugotrajne nezaposlenosti
4.4. nedovoljno ili neodgovarajuće obrazovanje
5. OBJEKTIVNI FAKTORI
5.1 neusklađenost ponude i tražnje zaposlenja

Šifarnik razloga prestanka radnog odnosa

01 izrečena mera prestanka radnog odnosa zbog povrede radnih dužnosti i obaveza
02 pismena izjava zaposlenog da želi da raskine radni odnos (otkaz ugovora o radu)
03 zaključivanje sporazuma s poslodavcem o prestanku radnog odnosa
04 dopunski rad kod drugog poslodavca bez saglasnosti poslodavca kod koga je zaposleni u radnom odnosu sa punim radnim vremenom
05 ako zaposleni ne pokaže potrebna znanja i sposobnosti, a nema radnog mesta na koje može biti raspoređen
06 ako zaposleni ne ostvaruje odgovarajuće rezultate rada, a nema radnog mesta na koje može biti raspoređen
07 ako zaposleni na probnom radu nije postigao odgovarajuće rezultate rada08 pripravnik nije položio stručni ispit
09 neopravdani izostanak s posla 5 radnih dana uzastopno
10 neopravdani izostanak s posla 7 radnih dana s prekidima u roku od 3 meseca
11 ako je u roku od godinu dana utvrđeno da je radni odnos zasnovan suprotno odredbama zakona, odnosno kolektivnog ugovora
12 ako su pri zasnivanju radnog odnosa prećutani ili dati neistiniti podaci značajni za zasnivanje radnog odnosa
13 odbijanje raspoređivanja na drugo radno mesto na koje je zaposleni raspoređen zbog potrebe procesa rada
14 odbijanje raspoređivanja iz jednog u drugo mesto rada, kod istog poslodavca
15 odbijanje raspoređivanja na drugo odgovarajuće radno mesto, pošto je utvrđeno da zaposleni nema sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta na koje je raspoređen
16 odbijanje raspoređivanja na drugo radno mesto, pošto je utvrđeno da zaposleni ne ostvaruje odgovarajuće rezultate rada
17 odbijanje privremenog raspoređivanja, u slučaju sile ili drugih iznenadnih okolnosti, na druge poslove za koje se traži niži stepen stručne spreme
18 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da bude raspoređen na drugo odgovarajuće radno mesto sa punim radnim vremenom, kod istog poslodavca
19 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, kod drugog poslodavca (preuzimanje)
20 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da se radno angažuje na obavljanju poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, odnosno radnoj sposobnosti
21 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da se stručno osposobi, prekvalifikuje ili dokvalifikuje za drugo odgovarajuće radno mesto sa punim radnim vremenom, kod istog ili drugog poslodavca
22 isplaćena jednokratna novčana naknada zaposlenom za čijim je radom prestala potreba
23 isplaćena otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba
24 organizovanje odnosno učešće u štrajku koji nije organizovan u skladu sa Zakonom o štrajku
25 navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja
26 ako je došlo do gubitka radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način
27 ako je zabranjeno vršenje određenih poslova po pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa
28 ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izdržavanja kazne zakona
29 ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere
30 istek rada na određeno vreme u svojstvu pripravnika
31 stečaj preduzeća
32 likvidacija preduzeća
33 prestanak rada poslodavca
34 ako se zaposleni ne vrati na rad u roku od 30 dana od dana povratka sa rada iz inostranstva, vojske, ili po prestanku funkcije
35 istek rada na određeno vreme
36 istek radnog angažovanja nezaposlenog lica
37 zbog premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima
38 zbog zdravstvenog stanja zaposlenog ili članova njegove porodice
39 zbog prestanka rada u inostranstvu
40 zbog prestanka rada ostvarenog po drugom osnovu
41 zbog prestanka rada u stranim i drugim predstavništvima
42 ostali razlozi utvrđeni zakonom ili kolektivnim ugovorom

Šifarnik vrste prava koja ostvaruju nezaposlena lica

01 informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja
02 posredovanje pri zapošljavanju
03 profesionalna orijentacija
04 priprema za zapošljavanje
05 novčana naknada za slučaj nezaposlenosti
06 novčana pomoć za vreme stručnog osposobljavanja
07 novčana pomoć invalidnom licu
08 penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme isplate novčane naknade
09 zdravstveno osiguranje za vreme isplate novčane naknade
10 zdravstvena zaštita nezaposlenih lica koja nisu korisnici novčane naknade
11 naknada troškova prevoza i selidbe
12 privremeni smeštaj i ishrana
13 naknada troškova opštih, sanitarnih i specijalističkih zdravstvenih pregleda i troškova izdavanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za rad
14 sticanje privatizacionih kupona

Šifarnik razloga prestanka korišćenja prava koja ostvaruju nezaposlena lica

01 kada nezaposleno lice zasnuje radni odnos ili ostvari pravo na rad po drugom osnovu
02 kada nezaposleno lice ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu ili ostvari pravo na invalidsku penziju
03 kada nezaposleno lice osnuje preduzeće ili radnju ili počne da se bavi poljoprivredom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem
04 kada se nezaposleno lice ne prijavi na oglas radi zasnivanja radnog odnosa
05 kada nezaposleno lice odbije da prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi određene vrste zanimanja
06 kada nezaposleno lice odbije ponuđeno zaposlenje van njegove stručne spreme u trajanju od 30 dana, a na evidenciji nema lica odgovarajućeg profila
07 kada nezaposleno lice neopravdano odbije, odnosno prekine započetu pripremu za zapošljavanje kojom mu se obezbeđuje zaposlenje
08 kada nezaposleno lice u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima postane potpuno nesposobno za rad
09 kada nezaposleno lice stupi na izdržavanje kazne zatvora, ili bude primljeno u ustanovu radi primene izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere u trajanju dužem od 6 meseci
10 kada se nezaposleno lice neopravdano ne javi, ili se ne odazove na poziv organizacije za zapošljavanje
11 kada se nezaposleno lice samo odjavi sa evidencije organizacije za zapošljavanje
12 u slučaju smrti nezaposlenog lica
13 istekom vremena primanja novčane naknade
14 u drugim slučajevima predviđenim zakonom ili drugim opštim aktom

Šifarnik država

004 Avganistan
031 Azerbejdžan
008 Albanija
012 Alžir
016 Američka Samoa
660 Angvila
024 Angola
020 Andora
010 Antarktik
028 Antigva i Barbuda
032 Argentina
533 Aruba
036 Australija
040 Austrija
050 Bangladeš
052 Barbados
044 Bahami
048 Bahrein
056 Belgija
084 Belize
112 Belorusija
204 Benin
060 Bermudi
068 Bolivija
162 Božićno Ostrvo
070 Bosna i Hercegovina
072 Bocvana
076 Brazil
086 Britanska Teritorija Indijskog Okeana
096 Brunej
074 Buve
100 Bugarska
854 Burkina Faso
108 Burundi
064 Butan
548 Vanuatu
336 Vatikan - Sveta Stolica
826 Velika Britanija
862 Venecuela
704 Vijetnam
876 Volis i Futuna, Ostrva
266 Gabon
270 Gambija
288 Gana
312 Gvadelup
328 Gvajana
320 Gvatemala
324 Gvineja
624 Gvineja Bisao
292 Gibraltar
308 Grenada
304 Grenland
300 Grčka
268 Gruzija
316 Guam
208 Danska
092 Devičanska Ostrva (Britanska)
850 Devičanska Ostrva (SAD)
212 Dominika
214 Dominikanska Republika
818 Egipat
218 Ekvador
226 Ekvatorijalna Gvineja
222 El Salvador
232 Eritreja
233 Estonija
231 Etiopija
180 Zair
894 Zambija
732 Zapadna Sahara
132 Zelenortska Ostrva
716 Zimbabve
376 Izrael
356 Indija
360 Indonezija
368 Irak
364 Iran
372 Irska
352 Island
626 Istočni Timor
380 Italija
388 Jamajka
392 Japan
887 Jemen
051 Jermenija
400 Jordan
891 Jugoslavija
710 Južna Afrika
260 Južna Francuska Teritorija
239 Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva
398 Kazahstan
136 Kajmanska Ostrva
116 Kambodža
120 Kamerun
124 Kanada
634 Katar
404 Kenija
156 Kina
196 Kipar
417 Kirgistan
296 Kiribati
166 Kokosova (Kiling) Ostrva
170 Kolumbija
174 Komori
178 Kongo
410 Koreja
408 Koreja, Demokratska Narodna Republika
188 Kostarika
192 Kuba
414 Kuvajt
184 Kukova Ostrva
418 Laos
426 Lesoto
428 Letonija
422 Liban
430 Liberija
434 Libijska Arapska Džamahirija
440 Litvanija
438 Lihtenštajn
442 Luksemburg
450 Madagaskar
348 Mađarska
175 Majote
446 Makao
807 Makedonija
454 Malavi
462 Maldivi
458 Malezija
466 Mali
470 Malta
504 Maroko
474 Martinik
584 Maršalska Ostrva
478 Mauritanija
480 Mauricijus
583 Mikronezija
484 Meksiko
104 Mjanmar
508 Mozambik
498 Moldavija, Republika
492 Monako
496 Mongolija
500 Monserat
516 Namibija
520 Nauru
276 Nemačka
524 Nepal
562 Niger
566 Nigerija
558 Nikaragva
570 Niue
540 Nova Kaledonija
554 Novi Zeland
578 Norveška
574 Norfolk, Ostrvo
384 Obala Slonovače
512 Oman
586 Pakistan
585 Palau
591 Panama
598 Papua Nova Gvineja
600 Paragvaj
604 Peru
612 Pitkern
616 Poljska
630 Portoriko
620 Portugalija
638 Reinion
646 Ruanda
642 Rumunija
643 Ruska Federacija
840 SAD
882 Samoa
674 San Marino
678 Sao Tome i Principe
682 Saudijska Arabija
748 Svaziland
744 Svalbard i Jan Majen Ostrva
654 Sveta Jelena
580 Severnomarijanska Ostrva
690 Sejšelska Ostrva
686 Senegal
666 Senpjer i Mikelon
670 Sent Vinsent i Grenadini
659 Sent Kits - Nevis
662 Sent Lusija
694 Sijera Leone
702 Singapur
760 Sirijska Arapska Republika
703 Slovačka
705 Slovenija
090 Solomonska Ostrva
706 Somalija
736 Sudan
740 Surinam
764 Tajland
834 Tanzanija
762 Tadžikistan
768 Togo
772 Tokelau
776 Tonga
780 Trinidad i Tobago
798 Tuvalu
788 Tunis
795 Turkmenistan
796 Turks i Kaikos ostrva
792 Turska
800 Uganda
860 Uzbekistan
581 Ujedinjene Države Manjih Udaljenih Ostrva
784 Ujedinjeni Arapski Emirati
804 Ukrajina
858 Urugvaj
234 Farska Ostrva
608 Filipini
246 Finska
242 Fidži
238 Folklandska Ostrva (Malvini)
250 Francuska
254 Francuska Gijana
258 Francuska Polinezija
249 Francuski Metropoliten
332 Haiti
334 Herd i Mekdonald, Ostrva
528 Holandija
530 Holandski Antili
340 Honduras
344 Hongkong
191 Hrvatska
140 Centralnoafrička Republika
148 Čad
203 Češka Republika
152 Čile
262 Džibuti
756 Švajcarska
752 Švedska
724 Španija
144 Šri Lanka