Get Adobe Flash player

Pitanja i odgovori

Ukoliko imate pitanja iz oblasti računovodstva i finansija, pošaljite nam na mail office@taxinternational.biz i potrudićemo se da na ovoj stranici objavimo odgovor u najkraćem roku.

Kako smanjiti PDV (porez na dodatu vrednost ) ?

Pravo na odbitak PDV-a obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:
1) koji je oporeziv PDV;
2) za koji postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

U poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.
Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 - 3. ovog člana.
Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari i poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, pod uslovom da je na naknadu za primljena dobra i usluge obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da primljena dobra i usluge koristi za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana, kao i poreski dužnik iz člana 10. stav 2. ovog zakona, pod uslovom da poseduje račun prethodnog učesnika u prometu u skladu sa ovim zakonom, da je po osnovu avansnog plaćanja, odnosno na naknadu za dobra i usluge obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da će ta dobra i usluge koristiti za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.

Koja dokumentacija je za izradu zdravstvene knjižice novorođenčeta?

Da biste novorođenčetu izradili prvu knjižicu potrebna su vam sledeća dokumenta:
* bebin izvod iz Matične knjige rođenih
* uverenje o prebivalištu deteta
* M obrazac (mi ga izrađujemo za naše klijente, potreban nam je skenirani izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o prebivalištu da bi ga sačinili)
* kopija lične karte roditelja preko koga se dete osigurava
* zahtev za izdavanje markice (uzima se u "Socijalnom").

Koja dokumentacija je potrebna za prijavu radnika u radni odnos?

Ugovor o radu,
fotokopija lične karte,
radna knjižica (original i fotokopija svih popunjenih stranica),
izjava poslodavca ukoliko je prošlo više od tri dana od dana zapošljavanja do dana podnošenja prijave u fond PIO,
ovlašćenje za lice koje podnosi prijavu.

Prestala sam da primam naknadu za porodiljsko odsustvo sa rada jer je preduzetnička ranja u kojoj sam bila zaposlena obrisana iz privrednog registra. Ako me drugi poslodavac prijavi da li ću nastaviti da primam naknadu za porodiljsko odsustvo?

Da.

Dobio sam opomenu za plaćanje poreskog duga. Da li će moj račun biti blokiran?

Račun se ne blokira po izdavanju opomene. Nakon što je izdala opomenu, poreska uprava će Vam uputiti rešenje na osnovu kojeg će račun biti blokiran ukoliko ne izvršite obaveze prema poreskoj upravi.

Koji je redosled namirenja po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

Član 70. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (,,Sl.glasnik RS,, br.80/02 i ...53/10, 101/11) propisuje sledeći redosled namirenja :
1) iznos glavne poreske obaveze;
2) kamata ;
3) troškovi naplate i
4) kazna.

Da li treba nekome da prijavimo isticanje svetleće reklame?

Podnosi se sve isto kao i do sada, ali se ne placa komunalna taksa.
• postaviti reklamu
• slikati reklamu iz blizine
• slikati objekat sa reklamom (iz daleka)
• izmeriti dimenzije reklame
• uzeti kopiju rešenja apr
• otići u ZIG – oko 607 din taksa podnosenje zahteva
• projekat (kod licenciranog preduzeća)
Ako je reklama veća od 2 m2 potrebna je ispunjenost utu uslova. Više informacija u zig-u.

Da li treba nekome da prijavimo isticanje tezge ispred maloprodajnog objekta u Novom Sadu?

Podnosi se zahtev za zauzeće javne površine u gradskoj kući, šalter broj 12 i tu se treba informisati šta je sve neophodno.

Da li zaposleni koji je bio u radnom odnosu na određeno vreme 12 meseci, može ponovo da zasnuje radni odnos na određeno vreme
kod istog poslodavca?

Zaposleni koji je bio u radnom odnosu na određeno vreme, posle isteka roka od 12 meseci može ponovo zasnuje radni odnos na određeno vreme kod istog poslodavca radi obavljanja drugih poslova.
Poslodavac ne može sa istim licem da zaključi novi ugovor na određeno vreme za obavljanje istih poslova, već samo ugovor o radu na neodređeno vreme. Poslodavac može da zaključi novi ugovor na određeno vreme sa istim zaposlenim za obavljanje istih poslova ukoliko je postojao prekid radnog odnosa koji je duži od 30 dana.

Kako izvršiti upis staža zaposlenih u preduzeću?

Nadležnoj filijali Penziono-invalidskog fonda morate podneti sledeću dokumentaciju :
- rekapitulaciju uplaćenih doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje na kojoj su istaknute osnovice plaćanja doprinosa i iznos doprinosa za uplatu ;
- poreske prijave PP OD overene od strane poreske uprave ;
- izvode banke na dan uplate doprinosa za PIO ;
- popunjen obrazac M 4 za svakog zaposlenog.

Da li prebacivanje novca sa jednog na drugi račun jedne preduzetničke radnje čiji osnivač - preduzetnik plaća porez paušalno, ima tretman prihoda?

Nema.

Da li kupovina osnovnih sredstava putem finansijskog lizinga umanjuje dobit preduzeća?

Poreski obveznik - preduzeće koje nabavi sredstvo putem finansijskog lizinga tom kupovinom ne ostvaruje pravo na poreski kredit.

Imamo novčano potraživanje od firme koja je otišla u stečaj. Da li imamo pravo po zaključenju stečajnog postupka na povraćaj PDV-a?

Nemate pravo na povraćaj pdv-a, ali imate pravo da otpišete potraživanje na osnovu sudske odluke o zaključenju stečaja i da umanjite porez na dobit.