Get Adobe Flash player

Promena direktora

Potrebna dokumentacija:
Registraciona prijava upisa odnosno promene direktora
1.) registraciona prijava upisa odnosno promene direktora,
2.) odluka nadležnog organa o imenovanju odnosno razrešenju direktora,
3.) dokaz o uplati propisane naknade.
Ako je direktor koji se upisuje istovremeno i zastupnik društva prilaže se i njegov
potpis overen od nadležnog organa overe .
Registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana izvršnog,
upravnog ili nadzornog odbora
1.) registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana
izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora,
2.) odluka nadležnog organa o imenovanju odnosno razrešenju predsednika i

člana izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora,
3.) dokaz o uplati propisane naknade.
Ako je člana izvršnog ili upravnog odbora koji se upisuje istovremeno i zastupnik društva prilaže se i njegov potpis overen od nadležnog organa overe.
Zakon propisuje da upravljanje društvom može biti organizovano kao
jednodomno ili dvodomno, u zavisnosti kako se odredi osnivačkim aktom.
U slučaju jednodomnog upravljanja, organi društva su: skupština, jedan ili
više direktora, dok su u slučaju dvodomnog upravljanja organi društva: skupština, nadzorni odbor i jedan ili više direktora.
U zavisnosti od toga da li je društvo jednodomno ili dvodomno direktora bira
i razrešava skupština društva, odnosno nadzorni odbor.
Direktor može, prilikom osnivanja, biti imenovan osnivačkim aktom. Mandat
direktora nije ograničen, s tim što se on može ograničiti osnivačkim aktom ipostoji mogućnost njegovog razrešenja odlukom skupštine društva, odnosno
nadzornog odbora.
Direktor zastupa društvo, i u zavisnosti od toga da li je društvo jednodomno
ili dvodomno obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine društva i
nadzornog odbora.
U slučaju dvodomnog upravljanja, društvo ima i nadzorni odbor koji nadzire
rad direktora. Zakonom je propisano da član nadzornog odbora mora da ispunjava
uslove propisane ovim zakonom za direktora akcionarskog društva i ne sme biti
zaposlen u društvu.
Uslovi koji su propisani za direktora akcionarskog društva su: da ne može
biti lice koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava; da ne može biti lice koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora; lice kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.
Predsednika i članove nadzornog odbora bira skupština društva.
Uz registracionu prijavu imenovanja odnosno razrešenja predsednika i
članova upravnog odbora javnog preduzeća dostavlja se odluka osnivača javnog
preduzeća.