Get Adobe Flash player

Šifre prestanka radnog odnosa

01 izrečena mera prestanka radnog odnosa zbog povrede radnih dužnosti i obaveza

02 pismena izjava zaposlenog da želi da raskine radni odnos (otkaz ugovora o radu)

03 zaključivanje sporazuma s poslodavcem o prestanku radnog odnosa

04 dopunski rad kod drugog poslodavca bez saglasnosti poslodavca kod koga je zaposleni u radnom odnosu sa punim radnim vremenom

05 ako zaposleni ne pokaže potrebna znanja i sposobnosti, a nema radnog mesta na koje može biti raspoređen

06 ako zaposleni ne ostvaruje odgovarajuće rezultate rada, a nema radnog mesta na koje može biti raspoređen

07 ako zaposleni na probnom radu nije postigao odgovarajuće rezultate rada08 pripravnik nije položio stručni ispit

09 neopravdani izostanak s posla 5 radnih dana uzastopno

10 neopravdani izostanak s posla 7 radnih dana s prekidima u roku od 3 meseca

11 ako je u roku od godinu dana utvrđeno da je radni odnos zasnovan suprotno odredbama zakona, odnosno kolektivnog ugovora

12 ako su pri zasnivanju radnog odnosa prećutani ili dati neistiniti podaci značajni za zasnivanje radnog odnosa

13 odbijanje raspoređivanja na drugo radno mesto na koje je zaposleni raspoređen zbog potrebe procesa rada

14 odbijanje raspoređivanja iz jednog u drugo mesto rada, kod istog poslodavca

15 odbijanje raspoređivanja na drugo odgovarajuće radno mesto, pošto je utvrđeno da zaposleni nema sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta na koje je raspoređen

16 odbijanje raspoređivanja na drugo radno mesto, pošto je utvrđeno da zaposleni ne ostvaruje odgovarajuće rezultate rada

17 odbijanje privremenog raspoređivanja, u slučaju sile ili drugih iznenadnih okolnosti, na druge poslove za koje se traži niži stepen stručne spreme

18 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da bude raspoređen na drugo odgovarajuće radno mesto sa punim radnim vremenom, kod istog poslodavca

19 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, kod drugog poslodavca (preuzimanje)

20 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da se radno angažuje na obavljanju poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, odnosno radnoj sposobnosti

21 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da se stručno osposobi, prekvalifikuje ili dokvalifikuje za drugo odgovarajuće radno mesto sa punim radnim vremenom, kod istog ili drugog poslodavca

22 isplaćena jednokratna novčana naknada zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

23 isplaćena otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

24 organizovanje odnosno učešće u štrajku koji nije organizovan u skladu sa Zakonom o štrajku

25 navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja

26 ako je došlo do gubitka radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način

27 ako je zabranjeno vršenje određenih poslova po pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa

28 ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izdržavanja kazne zakona

29 ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere

30 istek rada na određeno vreme u svojstvu pripravnika

31 stečaj preduzeća

32 likvidacija preduzeća

33 prestanak rada poslodavca

34 ako se zaposleni ne vrati na rad u roku od 30 dana od dana povratka sa rada iz inostranstva, vojske, ili po prestanku funkcije

35 istek rada na određeno vreme

36 istek radnog angažovanja nezaposlenog lica

37 zbog premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima

38 zbog zdravstvenog stanja zaposlenog ili članova njegove porodice

39 zbog prestanka rada u inostranstvu

40 zbog prestanka rada ostvarenog po drugom osnovu

41 zbog prestanka rada u stranim i drugim predstavništvima

42 ostali razlozi utvrđeni zakonom ili kolektivnim ugovorom