Get Adobe Flash player

Geologija, rudarstvo i metalurgija

III Geologija, rudarstvo i metalurgija

13. Geolozi

20.13.01 Poslužilac procesnih pumpi
20.13.02 Pomoćnik geobušača
30.13.02 Geobušač
40.13.00 Geološki tehničar
40.13.02 Tehničar geobušenja
40.13.03 Tehničar geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja
40.13.04 Tehničar istraživanja mineralnih sirovina
50.13.00 Geološki tehničar - specijalista
50.13.02 Geobušač - specijalista
50.13.04 Tehničar geoloških istraživanja za mineralne sirovine - specijalista
50.13.05 Tehničar geoloških istraživanja geofizike - specijalista
50.13.06 Tehničar geoloških istraživanja geotehnike - specijalista
50.13.07 Tehničar geoloških istraživanja hidrogeologije - specijalista
50.13.08 Tehničar geoloških istraživanja za naftu i zemni gas - specijalista
50.13.09 Geološki laborant - specijalista
61.13.00 Inženjer geologije
61.13.02 Operativni tehnolog geobušenja
61.13.16 Operativni geolog
62.13.16 Operativni geolog - specijalista
71.13.00 Diplomirani inženjer geologije
71.13.04 Geolog mineralnih sirovina
71.13.05 Geolog geofizike
71.13.06 Geolog geotehnike
71.13.07 Geolog hidrogeologije
71.13.08 Geolog za naftu i zemni gas
71.13.11 Geolog mineroloških, petroloških, sedimentoloških i geohemijskih istraživanja
71.13.12 Geolog paleontologije
71.13.13 Geolog regionalne geologije
71.13.16 Geolog - analitičar
71.13.21 Geološki inspektor
71.13.91 Organizator geološkog poslovanja
72.13.00 Magistar geologije
72.13.04 Geolog mineralnih sirovina - specijalista
72.13.05 Geolog geofizike - specijalista
72.13.06 Geolog geotehnike - specijalista
72.13.07 Geolog hidrogeologije - specijalista
72.13.08 Geolog za naftu i zemni gas - specijalista
72.13.11 Geolog mineroloških, petroloških, sedimentoloških i geohemijskih istraživanja - specijalista
72.13.12 Geolog paleontologije – specijalista
72.13.13 Geolog regionalne geologije - specijalista
72.13.81 Istraživač geologije
80.13.00 Doktor geologije
80.13.81 Naučni istraživač geologije
80.13.82 Geološki naučni istraživač za naftu i zemni gas
80.13.91 Organizator geološkog poslovnog sistema

14. Zanimanja eksploatacije nafte i zemnog gasa

30.14.01 Rukovalac postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa
40.14.00 Tehničar eksploatacije nafte i zemnog gasa
40.14.01 Tehničar postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa
50.14.00 Rukovalac postrojenja za eksploataciju nafte i zemnog gasa
50.14.01 Procesni organizator istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog gasa
61.14.00 Inženjer rudarstva za eksploataciju nafte i zemnog gasa
61.14.01 Naftnorudarski operativni tehnolog
71.14.00 Diplomirani inženjer rudarstva za eksploataciju nafte i zemnog gasa
71.14.01 Naftnorudarski tehnolog
71.14.02 Petrolog
71.14.04 Naftnorudarski inspektor
71.14.91 Organizator poslovanja u proizvodnji nafte i zemnog gasa
72.14.00 Magistar naftnorudarske tehnologije
72.14.01 Naftnorudarski tehnolog - specijalista
80.14.00 Doktor naftnorudarske tehnologije
80.14.81 Naučni istraživač naftnog rudarstva
80.14.91 Organizator naftnorudarskog poslovnog sistema

15. Rudari i oplemenjivači ruda

10.15.01 Rudarski manipulant
20.15.00 Pomoćni - priučeni rudar
20.15.02 Pomoćnik rudara u podzemnoj eksploataciji
20.15.03 Poslužilac postrojenja podzemne eksploatacije
20.15.11 Pomoćnik rudara površinske eksploatacije
20.15.12 Poslužilac postrojenja površinske eksploatacije
20.15.21 Poslužilac postrojenja pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
20.15.22 Pomoćnik rudara za oplemenjivanje mineralnih sirovina
20.15.23 Pripremač uzoraka ruda i koncentrata
20.15.31 Pomoćnik rukovaoca postrojenja za proizvodnju nemetalnih minerala
20.15.42 Pomoćnik minera
30.15.00 Rudar i oplemenjivač ruda
30.15.02 Rudar podzemne eksploatacije
30.15.03 Rukovalac jamske utovarne mehanizacije
30.15.04 Bušač u podzemnoj eksploataciji
30.15.05 Rukovalac jednostavne rudarske mehanizacije
30.15.11 Rudar površinske eksploatacije
30.15.12 Rukovalac bagera cikličnog delovanja
30.15.13 Rukovalac opreme za bušenje u površinskoj eksploataciji
30.15.21 Rukovalac uređaja za oplemenjivanje mineralnih sirovina
30.15.24 Rukovalac uređaja za usitnjavanje mineralnih sirovina
30.15.25 Floter rude
30.15.41 Skladištar rudarskih eksplozivnih sredstava
30.15.51 Rukovalac rudarskih transportnih postrojenja
30.15.52 Rukovalac rudarskih teških vozila
40.15.00 Rudarski tehničar
40.15.02 Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
40.15.11 Rudarski tehničar površinske eksploatacije
40.15.22 Rudarski tehničar pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
40.15.42 Miner
40.15.43 Serviser rudarske opreme i uređaja za spasavanje
40.15.51 Tehničar rudarskog izvoznog postrojenja
40.15.61 Rudarski dispečer
50.15.00 Rudar i oplemenjivač ruda - specijalista
50.15.02 Rudarski nadzornik podzemne eksploatacije
50.15.06 Tehničar specijalista za hidraulične podgrade
50.15.07 Tehničar specijalista na rudarskom kombajnu
50.15.08 Nadzornik provetravanja jame
50.15.11 Rudarski nadzornik površinske eksploatacije
50.15.12 Tehničar specijalista na bageru kontinuiranog delovanja
50.15.21 Procesni organizator pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
50.15.42 Miner - specijalista
61.15.00 Inženjer rudarstva
61.15.02 Rudarski operativni tehnolog podzemne eksploatacije
61.15.08 Operativni tehnolog provetravanja jame
61.15.11 Rudarski operativni tehnolog površinske eksploatacije
61.15.21 Operativni tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
61.15.43 Operativni organizator spasavanja u rudniku
61.15.44 Operativni tehnolog zaštite na radu u rudniku
71.15.00 Diplomirani inženjer rudarstva
71.15.02 Rudarski tehnolog podzemne eksploatacije
71.15.05 Rudarski tehnolog eksploatacije mehanizacije u jami
71.15.08 Rudarski tehnolog provetravanja jame
71.15.11 Rudarski tehnolog površinske eksploatacije
71.15.13 Rudarski tehnolog eksploatacije mehanizacije na površinskom kopu
71.15.21 Rudarski tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
71.15.44 Rudarski tehnolog zaštite na radu
71.15.45 Rudarski inspektor
71.15.91 Organizator rudarskog poslovanja
72.15.00 Magistar rudarstva
72.15.02 Rudarski tehnolog podzemne eksploatacije - specijalista
72.15.11 Rudarski tehnolog površinske eksploatacije - specijalista
72.15.21 Rudarski tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina - specijalista
72.15.81 Istraživač rudarstva
80.15.00 Doktor rudarstva
80.15.81 Naučni istraživač rudarstva
80.15.82 Naučni istraživač pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
80.15.91 Organizator rudarskog poslovnog sistema

16. Metalurzi

10.16.01 Metalurški manipulant
10.16.85 Manipulant u proizvodnji kablova i provodnika
20.16.00 Pomoćni - priučeni poslužilac metalurških postrojenja
20.16.03 Poslužilac postrojenja za proizvodnju gvožđa
20.16.04 Poslužilac postrojenja za proizvodnju ferolegura
20.16.05 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čelika
20.16.06 Poslužilac postrojenja za valjanje i kovanje čelika
20.16.07 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi
20.16.08 Poslužilac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika
20.16.25 Poslužilac postrojenja za proizvodnju glinice, anoda i aluminijuma
20.16.29 Poslužilac postrojenja za proizvodnju bakra
20.16.31 Poslužilac postrojenja za topljenje i livenje bakra i aluminijuma
20.16.32 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem
20.16.33 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem
20.16.34 Poslužilac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma
20.16.42 Poslužilac postrojenja za proizvodnju antimona
20.16.43 Poslužilac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala
20.16.44 Poslužilac postrojenja za preradu plemenitih metala
20.16.46 Poslužilac postrojenja za proizvodnju olova i cinka
20.16.55 Poslužilac postrojenja za preradu olova
20.16.56 Poslužilac postrojenja za preradu cinka
20.16.57 Poslužilac postrojenja za preradu uglja
20.16.61 Poslužilac postrojenja za topljenje sivog i čeličnog liva
20.16.62 Poslužilac postrojenja za kalupovanje
20.16.63 Poslužilac postrojenja za obradu odlivaka
20.16.64 Poslužilac postrojenja za zavarivanje odlivaka
20.16.65 Poslužilac postrojenja za kokilni i kalupni liv
20.16.66 Poslužilac postrojenja za livenje obojenih metala
20.16.67 Poslužilac postrojenja za livenje preciznog liva
20.16.68 Poslužilac postrojenja za centrifugalni liv
20.16.81 Pomoćnik postrojenja za termičku obradu metala
20.16.82 Pomoćnik galvanizera
20.16.86 Poslužilac postrojenja za proizvodnju metalne užadi
20.16.87 Poslužilac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika
30.16.00 Rukovalac metalurških postrojenja
30.16.03 Rukovalac postrojenja za proizvodnju gvožđa
30.16.04 Rukovalac postrojenja za proizvodnju ferolegura
30.16.05 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čelika
30.16.06 Rukovalac postrojenja za toplo valjanje čelika
30.16.07 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi
30.16.08 Rukovalac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika
30.16.09 Rukovalac postrojenja za kovanje i presovanje čelika
30.16.10 Rukovalac postrojenja za doradu čeličnih proizvoda
30.16.22 Pripremač metalurških uzoraka
30.16.26 Rukovalac postrojenja za proizvodnju glinice
30.16.27 Rukovalac postrojenja za proizvodnju anode
30.16.28 Rukovalac postrojenja za proizvodnju aluminijuma
30.16.29 Rukovalac postrojenja za proizvodnju sirovog bakra
30.16.30 Rukovalac postrojenja za elektrolizu bakra
30.16.31 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma topljenjem i livenjem
30.16.32 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem i kovanjem
30.16.33 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem
30.16.34 Rukovalac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma
30.16.42 Rukovalac postrojenja za proizvodnju antimona
30.16.43 Rukovalac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala
30.16.44 Rukovalac postrojenja za preradu plemenitih metala
30.16.47 Rukovalac postrojenja za proizvodnju olova i cinka
30.16.55 Rukovalac postrojenja za preradu olova
30.16.56 Rukovalac postrojenja za preradu cinka
30.16.57 Rukovalac postrojenja za preradu uglja
30.16.58 Rukovalac postrojenja za preradu koksnog gasa
30.16.65 Livački jezgrar - kalupar
30.16.67 Livac lakih i obojenih metala
30.16.69 Livac preciznog liva
30.16.81 Termoobrađivač metala
30.16.82 Galvanizer
30.16.86 Rukovalac postrojenja za proizvodnju metalnih užadi
30.16.87 Rukovalac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika
40.16.00 Metalurški tehničar
40.16.03 Tehničar proizvodnje gvožđa
40.16.04 Tehničar proizvodnje ferolegura
40.16.05 Tehničar proizvodnje čelika
40.16.09 Tehničar kovanja i presovanja čelika
40.16.11 Tehničar valjanja čelika
40.16.22 Metalurški laborant
40.16.25 Tehničar proizvodnje glinice, anoda i aluminijuma
40.16.29 Tehničar proizvodnje bakra
40.16.35 Tehničar prerade bakra i aluminijuma
40.16.43 Tehničar proizvodnje plemenitih metala
40.16.44 Tehničar prerade plemenitih metala
40.16.47 Tehničar proizvodnje olova i cinka
40.16.49 Tehničar prerade olova i cinka
40.16.57 Tehničar prerade uglja
40.16.69 Tehničar proizvodnje odlivaka
40.16.81 Tehničar termičke obrade metala
40.16.82 Tehničar galvanizacije
40.16.86 Tehničar proizvodnje metalnih užadi
40.16.87 Tehničar proizvodnje kablova i provodnika
50.16.00 Tehničar - rukovalac metalurških postrojenja - specijalista
50.16.02 Tehničar za pripremu rude i uložaka - specijalista
50.16.03 Tehničar proizvodnje gvožđa - specijalista
50.16.04 Tehničar proizvodnje ferolegura - specijalista
50.16.05 Tehničar proizvodnje čelika - specijalista
50.16.07 Rukovalac postrojenja za proizvodnju cevi - specijalista
50.16.08 Rukovalac postrojenja za vučenje čelika - specijalista
50.16.09 Tehničar kovanja i presovanja čelika - specijalista
50.16.10 Rukovalac postrojenja za ađustiranje i doradu čeličnih proizvoda - specijalista
50.16.11 Tehničar za toplovaljani čelik - specijalista
50.16.13 Tehničar za valjanje čelika u hladnom stanju - specijalista
50.16.22 Metalurški laborant - specijalista
50.16.25 Tehničar za proizvodnju glinice - speciijalista
50.16.26 Tehničar za proizvodnju anoda - specijalista
50.16.27 Tehničar za proizvodnju aluminijuma - specijalista
50.16.29 Tehničar proizvodnje bakra - specijalista
50.16.31 Rukovalac postrojenja za livenje bakra i aluminijuma - specijalista
50.16.32 Rukovalac postrojenja za valjanje i kovanje bakra i aluminijuma - specijalista
50.16.33 Rukovalac postrojenja za presovanje i izvlačenje bakra i aluminijuma - specijalista
50.16.35 Tehničar završne obrade aluminijuma - specijalista
50.16.43 Tehničar proizvodnje plemenitih metala - specijalista
50.16.44 Tehničar prerade plemenitih metala - specijalista
50.16.47 Tehničar proizvodnje olova - specijalista
50.16.48 Tehničar proizvodnje cinka - specijalista
50.16.49 Tehničar prerade olova - specijalista
50.16.50 Tehničar prerade cinka - specijalista
50.16.57 Tehničar prerade uglja - specijalista
50.16.59 Procesni organizator prerade uglja
50.16.65 Livac sivog liva

50.16.66 Livac čeličnog liva
50.16.67 Livac bakarnog liva
50.16.68 Livac aluminijumskog liva
50.16.73 Topioničar za sivi liv - specijalista
50.16.75 Topioničar za čelični liv - specijalista
50.16.77 Topioničar za lake i obojene metale - specijalista
50.16.78 Topioničar za livačke modele - specijalista
50.16.81 Termoobrađivač metala - specijalista
50.16.82 Galvanizer - specijalista
50.16.86 Tehničar proizvodnje metalnih užadi - specijalista
50.16.87 Tehničar za proizvodnju telekomunikacionih kablova - specijalista
50.16.88 Tehničar za proizvodnju energetskih kablova - specijalista
50.16.89 Tehničar za proizvodnju lakiranih žica - specijalista
50.16.90 Tehničar za proizvodnju plastificiranjih kablova - specijalista
61.16.00 Inženjer metalurgije
61.16.03 Operativni tehnolog proizvodnje gvožđa, čelika i ferolegura
61.16.11 Operativni tehnolog plastične prerade čelika
61.16.18 Operativni tehnolog metalurške toplotehnike
61.16.19 Operativni tehnolog metalurških istraživanja
61.16.35 Operativni tehnolog prerade bakra i aluminijuma
61.16.47 Operativni tehnolog proizvodnje olova i cinka
61.16.49 Operativni tehnolog prerade olova i cinka
61.16.57 Operativni tehnolog prerade uglja
61.16.69 Operativni tehnolog proizvodnje odlivaka
61.16.81 Operativni tehnolog termičke obrade metala
61.16.82 Operativni tehnolog galvanizacije
61.16.87 Operativni tehnolog proizvodnje kablova i provodnika
71.16.00 Diplomirani inženjer metalurgije
71.16.03 Tehnolog proizvodnje gvožđa
71.16.04 Tehnolog proizvodnje ferolegura
71.16.05 Tehnolog proizvodnje čelika
71.16.09 Tehnolog prerade čelika kovanjem i presovanjem
71.16.10 Tehnolog obrade čeličnih proizvoda
71.16.11 Tehnolog prerade čelika valjanjem
71.16.18 Tehnolog metalurške toplotehnike
71.16.19 Tehnolog metalurških istraživanja
71.16.25 Tehnolog proizvodnje glinice
71.16.26 Tehnolog proizvodnje anoda
71.16.27 Tehnolog proizvodnje aluminijuma
71.16.29 Tehnolog proizvodnje bakra
71.16.35 Tehnolog prerade bakra i aluminijuma
71.16.42 Tehnolog proizvodnje antimona
71.16.43 Tehnolog proizvodnje i prerade plemenitih metala
71.16.47 Tehnolog proizvodnje olova i cinka
71.16.49 Tehnolog prerade olova i cinka
71.16.57 Tehnolog prerade uglja
71.16.65 Tehnolog proizvodnje čeličnog i sivog liva
71.16.77 Tehnolog proizvodnje lakog i obojenog liva
71.16.81 Tehnolog termičke obrade metala
71.16.82 Tehnolog galvanizacije
71.16.87 Tehnolog proizvodnje kablova i provodnika
71.16.91 Organizator metalurškog poslovanja
72.16.00 Magistar metalurgije
72.16.03 Tehnolog proizvodnje gvožđa - specijalista
72.16.04 Tehnolog proizvodnje ferolegura - specijalista
72.16.05 Tehnolog proizvodnje čelika - specijalista
72.16.09 Tehnolog prerade čelika kovanjem i presovanjem - specijalista
72.16.11 Tehnolog prerade čelika valjanjem - specijalista
72.16.18 Tehnolog metalurške toplotehnike - specijalista
72.16.19 Istraživač metalurgije
72.16.22 Tehnolog ispitivanja kvaliteta metala - specijalista
72.16.27 Tehnolog proizvodnje aluminijuma - specijalista
72.16.29 Tehnolog proizvodnje bakra - specijalista
72.16.35 Tehnolog za preradu bakra - specijalista
72.16.36 Tehnolog za preradu aluminijuma - specijalista
72.16.47 Tehnolog za proizvodnju olova - specijalista
72.16.48 Tehnolog za proizvodnju cinka - specijalista
72.16.49 Tehnolog za preradu olova - specijalista
72.16.50 Tehnolog za rafinaciju olova - specijalista
72.16.51 Tehnolog za rafinaciju cinka i kadmijuma - specijalista
72.16.52 Tehnolog za preradu cinka - specijalista
72.16.53 Tehnolog za dobijanje srebra - specijalista
72.16.54 Tehnolog za dobijanje ostalih metala pri rafinaciji cinka - specijalista
72.16.57 Tehnolog prerade uglja - specijalista
72.16.65 Tehnolog za proizvodnju sivog i čeličnog liva - specijalista
72.16.77 Tehnolog za proizvodnju lakog i obojenog liva - specijalista
72.16.81 Tehnolog termičke obrade metala - specijalista
80.16.00 Doktor metalurgije
80.16.19 Naučni istraživač metalurgije
80.16.57 Naučni istraživač prerade uglja
80.16.91 Organizator metalurškog poslovnog sistema