Get Adobe Flash player

Hemija i grafika

VI Hemija, nemetali i grafičarstvo

31. Hemičari

10.31.01 Hemijski manipulant
20.31.00 Pomoćni izrađivač hemijskih proizvoda
20.31.01 Poslužilac hemijskih mašina i uređaja
20.31.11 Poslužilac postrojenja za proizvodnju i preradu eksploziva
20.31.21 Pomoćnik hemijskog laboranta
20.31.31 Punilac naftnih derivata
30.31.00 Izrađivač hemijskih proizvoda
30.31.01 Rukovalac hemijskih uređaja i mašina
30.31.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju hemijskih vlakana
30.31.11 Pirotehničar
30.31.21 Rukovalac hemijskih laboratorijskih uređaja
30.31.32 Petrohemijski destilater i rafiner
40.31.00 Hemijsko-tehnološki tehničar
40.31.01 Hemijski tehničar
40.31.21 Hemijski laborant
40.31.32 Petrohemijski tehničar
50.31.00 Tehničar neorganske hemijske tehnologije
50.31.01 Hemijski tehničar - specijalista
50.31.11 Tehničar pirotehnike - specijalista
50.31.21 Hemijski laborant - specijalista
50.31.32 Petrohemijski tehničar - specijalista
61.31.00 Inženjer za hemijsku tehnologiju
61.31.01 Hemijski operativni tehnolog
61.31.21 Operativni hemijski analitičar
61.31.32 Petrohemijski operativni tehnolog
62.31.21 Operativni hemijski analitičar - specijalista
71.31.00 Diplomirani inženjer za hemijsku tehnologiju
71.31.00 Diplomirani inženjer za farmaceutsku tehnologiju
71.31.01 Hemijski tehnolog proizvodnje
71.31.04 Hemijski tehnolog primene proizvoda
71.31.05 Projektant hemijskih procesa
71.31.21 Hemijski analitičar
71.31.32 Petrohemijski tehnolog
71.31.41 Inspektor za goriva, maziva i materijale vazduhoplova
71.31.91 Organizator hemijsko-tehnološkog poslovanja
72.31.00 Magistar tehničkih nauka za hemijsku tehnologiju
72.31.01 Hemijski tehnolog - specijalista
72.31.05 Projektant hemijskih procesa - specijalista
72.31.21 Hemijski analitičar - specijalista
72.31.22 Analitičar hemijskih analiza - specijalista
72.31.23 Specijalista fizikalne hemije
72.31.24 Specijalista makronuklearne hemije
72.31.32 Petrohemijski tehnolog - specijalista72.31.81 Istraživač hemijske tehnologije
72.31.82 Istraživač petrohemije
80.31.00 Doktor tehničkih nauka za hemijsku tehnologiju
80.31.81 Naučni istraživač hemije i hemijske tehnologije
80.31.82 Naučni istraživač petrohemije
80.31.91 Organizator hemijsko-tehnološkog poslovnog sistema

32. Gumari i plastičari

10.32.01 Gumarski manipulant
20.32.00 Pomoćni gumar i plastičar
20.32.01 Pripremač gumarskih poluproizvoda i proizvoda
20.32.02 Pomoćnik konfekcionara gumarskih proizvoda
20.32.03 Pomoćnik vulkanizera
20.32.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera
30.32.00 Gumar i plastičar
30.32.02 Konfekcionar gumarskih proizvoda
30.32.03 Vulkanizer
30.32.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu polimera
40.32.00 Tehničar za tehnologiju gume i plastike
40.32.01 Gumarski tehničar
40.32.11 Polimerista
50.32.00 Gumar i plastičar - specijalista
50.32.01 Gumarski tehničar - specijalista
61.32.00 Inženjer za tehnologiju gume i plastike
61.32.01 Gumarsko-plastičarski operativni tehnolog
71.32.00 Diplomirani inženjer za tehnologiju gume i plastike
71.32.01 Gumarsko-plastičarski tehnolog
71.32.91 Organizator gumarsko-plastičarskog poslovanja
72.32.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju gume i plastike
72.32.01 Gumarsko-plastičarski tehnolog - specijalista
72.32.81 Istraživač gumarsko-plastičarske tehnologije
80.32.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju gume i plastike
80.32.81 Naučni istraživač gumarstva i plastičarstva

80.32.91 Organizator gumarsko-plastičarskog poslovnog sistema

33. Proizvođači keramike i građevinskog materijala

10.33.01 Manipulant u proizvodnji građevinskog materijala
10.33.11 Manipulant u preradi nemetala
20.33.00 Pomoćni proizvođač keramike i građevinskog materijala
20.33.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
20.33.02 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
20.33.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu nemetala
20.33.15 Lončar - grnčar
30.33.00 Proizvođač keramike i građevinskog materijala
30.33.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
30.33.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
30.33.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu nemetala
30.33.21 Gipsomodelar
30.33.25 Monter keramičkih elektroizolacionih elemenata
40.33.00 Tehničar za tehnologiju nemetala
40.33.01 Tehničar proizvodnje građevinskog materijala
40.33.11 Tehničar prerade nemetala
40.33.21 Tehničar izrade gipsanih ortopedskih modela
50.33.00 Proizvođač keramike i građevinskog materijala - specijalista
50.33.01 Proizvođač građevinskog materijala - specijalista
50.33.11 Proizvođač nemetala - specijalista
61.33.00 Inženjer tehnologije za nemetale
61.33.11 Hemijski operativni tehnolog za nemetale
71.33.00 Diplomirani inženjer tehnologije za nemetale
71.33.11 Hemijski tehnolog za nemetale
71.33.91 Organizator keramičarsko-tehnološkog poslovanja
71.33.92 Organizator poslovanja u proizvodnji građevinskog materijala
72.33.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju nemetala
72.33.01 Hemijski tehnolog građevinskog materijala - specijalista
72.33.11 Hemijski tehnolog nemetala - specijalista
72.33.81 Istraživač hemijske tehnologije nemetala i građevinskog materijala
80.33.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju nemetala
80.33.81 Naučni istraživač nemetala i građevinskog materijala

34. Staklari

10.34.01 Staklarski manipulant
20.34.00 Pomoćni staklar
20.34.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju stakla
20.34.11 Pomoćnik stakloduvača
20.34.21 Pomoćnik obrađivača stakla
20.34.31 Pomoćnik optičara
30.34.00 Staklar
30.34.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju stakla
30.34.11 Stakloduvač
30.34.21 Obrađivač stakla
30.34.31 Optičar
40.34.00 Tehničar za tehnologiju stakla
40.34.11 Tehničar stakloduvačke tehnologije
40.34.21 Tehničar obrade stakla
40.34.22 Stakloslikar
40.34.23 Brusač kristalnog stakla
40.34.31 Tehničar obrade optičkih elemenata
50.34.00 Staklar - specijalista
50.34.01 Tehničar za proizvodnju stakla - specijalista
50.34.11 Stakloduvački tehničar - specijalista
50.34.21 Obrađivač stakla - specijalista
61.34.00 Inženjer tehnologije stakla
61.34.01 Operativni tehnolog staklarstva
71.34.00 Diplomirani inženjer tehnologije stakla
71.34.01 Tehnolog staklarstva
71.34.91 Organizator staklarsko-tehnološkog poslovanja
72.34.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju stakla
72.34.81 Istraživač staklarstva
80.34.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju stakla

35. Papirničari

10.35.01 Papirničarski manipulant
20.35.00 Pomoćni izrađivač celuloze i papira
20.35.01 Poslužilac papirničarskih mašina i uređaja
30.35.00 Izrađivač celuloze i papira
30.35.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju celuloze i papira
30.35.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu papira
40.35.00 Tehničar za tehnologiju papira
40.35.01 Tehničar proizvodnje papira
40.35.11 Tehničar prerade papira
50.35.00 Izrađivač celuloze i papira - specijalista
50.35.01 Tehničar proizvodnje papira - specijalista
61.35.00 Inženjer tehnologije celuloze i papira
61.35.01 Operativni tehnolog papirničarstva
71.35.00 Diplomirani inženjer tehnologije celuloze i papira
71.35.01 Tehnolog papirničarstva
71.35.91 Organizator papirničarsko-tehnološkog poslovanja
72.35.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju celuloze i papira
72.35.01 Tehnolog papirničarstva - specijalista
72.35.81 Istraživač papirničarstva
80.35.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju celuloze i papira
80.35.81 Naučni istraživač papirničarstva

36. Grafičari

10.36.01 Grafičarski manipulant
20.36.00 Pomoćni grafičar
20.36.01 Poslužilac grafičkih mašina
20.36.25 Pomoćni grafički livac
20.36.61 Pomoćnik knjigovesca
20.36.62 Pomoćnik mašiniste grafičke obrade i prerade
20.36.63 Pomoćnik kartonažera
30.36.00 Grafičar
30.36.21 Štamparski ručni slagač
30.36.22 Grafički montažer
30.36.23 Slovoslagač na fotoslogu
30.36.25 Livac štampanih elemenata
30.36.26 Stereotipista
30.36.27 Štamparski monter - kopirista
30.36.31 Cinkograf
30.36.32 Pečatorezac
30.36.41 Reprofotograf
30.36.42 Grafički crtač - retušer
30.36.51 Štampar visoke štampe
30.36.52 Štampar ravne štampe
30.36.53 Štampar duboke štampe
30.36.61 Knjigovezac
30.36.62 Mašinista grafičke dorade i prerade
30.36.63 Kartonažer
30.36.71 Birografičar
40.36.00 Tehničar grafičarske tehnologije
40.36.22 Štamparski slagač montažer
40.36.23 Fotoslagač
40.36.28 Štamparski mašinski slagač
40.36.31 Hemigraf
40.36.41 Reprofotograf
40.36.42 Retušer
40.36.51 Mašinista visoke štampe
40.36.52 Mašinista ravne štampe - ofset
40.36.53 Mašinista duboke štampe
40.36.54 Mašinista propusne štampe
40.36.61 Knjigovezački tehničar
40.36.62 Grafički tehničar dorade i prerade
40.36.72 Grafički laborant
50.36.00 Grafičar - specijalista
50.36.22 Štamparski slagač montažer - specijalista
50.36.23 Fotoslagač - specijalista
50.36.24 Grafičko-tehnički urednik
50.36.25 Livac štamparskih elemenata - specijalista
50.36.28 Štamparski mašinski slagač - specijalista
50.36.31 Hemigraf - specijalista
50.36.41 Reprofotograf - specijalista
50.36.51 Mašinista visoke štampe - specijalista
50.36.52 Mašinista ravne štampe - specijalista
50.36.53 Mašinista duboke štampe - specijalista
50.36.54 Mašinista propusne štampe - specijalista
50.36.61 Knjigovezački tehničar - specijalista
50.36.62 Grafički tehničar dorade i prerade - specijalista
61.36.00 Inženjer grafičarstva
61.36.01 Operativni tehnolog grafičarstva
62.36.01 Operativni tehnolog grafičarstva - specijalista
71.36.00 Diplomirani inženjer grafičarstva
71.36.01 Tehnolog grafičarstva
71.36.91 Organizator grafičarsko-tehnološkog poslovanja
72.36.00 Magistar tehničkih nauka za grafičarstvo
72.36.01 Tehnolog grafičarstva - specijalista
72.36.81 Istraživač grafičarstva
80.36.00 Doktor tehničkih nauka za grafičarstvo
80.36.81 Naučni istraživač grafičarstva
80.36.91 Organizator grafičarsko-tehnološkog poslovnog sistema