Get Adobe Flash player

Poljoprivreda

I Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

01. Proizvođači bilja

10.01.01 Manipulant u proizvodnji bilja
20.01.00 Pomoćni-priučeni proizvođač bilja
20.01.01 Pomoćnik ratara-povrtara
20.01.11 Pomoćnik voćara-vinogradara
20.01.21 Pomoćnik cvećara-vrtlara
20.01.41 Poljoprivredni traktorista
30.01.00 Proizvođač bilja
30.01.01 Ratar
30.01.02 Povrtar
30.01.11 Voćar
30.01.12 Vinogradar
30.01.21 Cvećar
30.01.31 Poljoprivrednik za proizvodnju i zaštitu bilja
30.01.41 Rukovalac poljoprivrednih mašina
30.01.51 Hidromeliorator
40.01.00 Poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja - ratarski tehničar
40.01.01 Ratarsko-povrtarski tehničar
40.01.11 Voćarsko-vinogradarski tehničar
40.01.21 Cvećarsko-vrtlarski tehničar
40.01.31 Tehničar zaštite bilja
40.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije
40.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija
40.01.61 Agroekonomski tehničar
50.01.00 Proizvođač bilja - specijalista
50.01.01 Tehničar u ratarstvu - specijalista
50.01.02 Tehničar u povrtarstvu - specijalista
50.01.03 Ratarsko-povrtarski laborant - specijalista
50.01.11 Tehničar u voćarstvu - specijalista
50.01.12 Tehničar u vinogradarstvu - specijalista
50.01.13 Voćarsko vinogradarski laborant - specijalista
50.01.21 Tehničar u cvećarstvu - specijalista
50.01.22 Procesni organizator za proizvodnju ukrasnog bilja i biodekoraciju
50.01.23 Vrtlarski laborant - specijalista
50.01.31 Tehničar zaštite bilja - specijalista
50.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije - specijalista
50.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija - specijalista
61.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja
61.01.01 Ratarski operativni tehnolog
61.01.02 Povrtarski operativni tehnolog
61.01.11 Voćarski operativni tehnolog
61.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog
61.01.21 Cvećarski operativni tehnolog
61.01.31 Operativni tehnolog zaštite bilja
61.01.41 Operativni tehnolog poljoprivredne mehanizacije
61.01.51 Operativni tehnolog poljoprivrednih melioracija
62.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja - specijalista
62.01.01 Ratarsko-povrtarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.11 Voćarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog - specijalista
62.01.21 Vrtlarski operativni tehnolog - specijalista
71.01.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja
71.01.01 Ratarski tehnolog
71.01.02 Povrtarski tehnolog
71.01.11 Voćarski tehnolog
71.01.12 Vinogradarski tehnolog
71.01.21 Cvećarski tehnolog
71.01.31 Tehnolog zaštite bilja
71.01.41 Tehnolog poljoprivredne mehanizacije
71.01.51 Tehnolog poljoprivrednih melioracija
71.01.61 Agroekonomista
71.01.71 Poljoprivredni inspektor
71.01.91 Organizator poslovanja u biljnoj proizvodnji
71.01.92 Organizator proizvodnje ukrasnog bilja i biodekoracije
72.01.00 Magistar poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)
72.01.01 Tehnolog za proizvodnju žita - specijalista
72.01.02 Tehnolog proizvodnje industrijskog bilja - specijalista
72.01.03 Tehnolog za proizvodnju krmnog bilja - specijalista
72.01.04 Tehnolog za proizvodnju lekovitog bilja - specijalista
72.01.05 Tehnolog za proizvodnju korenasto-krtolastog povrća - specijalista
72.01.06 Tehnolog za proizvodnju kupusnjača, zeljastog i lisnatog povrća - specijalista
72.01.07 Tehnolog za proizvodnju plodovitog povrća - specijalista
72.01.08 Tehnolog za proizvodnju lukovičastog povrća - specijalista
72.01.09 Tehnolog za proizvodnju pečurki - specijalista
72.01.11 Tehnolog za proizvodnju jabučastog voća - specijalista
72.01.12 Tehnolog za proizvodnju koštičavog voća - specijalista
72.01.13 Tehnolog za proizvodnju jezgrastog voća - specijalista
72.01.14 Tehnolog za proizvodnju jagodastog voća - specijalista
72.01.15 Tehnolog za proizvodnju južnog voća - specijalista
72.01.16 Tehnolog za proizvodnju vinskog grožđa - specijalista
72.01.17 Tehnolog za proizvodnju stonog grožđa - specijalista
72.01.21 Tehnolog proizvodnje cveća - specijalista
72.01.31 Tehnolog zaštite ratarsko-povrtarskih kultura - specijalista
72.01.32 Tehnolog zaštite voćarsko-vinogradarskih kultura i proizvoda - specijalista
72.01.33 Tehnolog zaštite cveća i ukrasnog šiblja - specijalista
72.01.41 Tehnolog održavanja poljoprivredne mehanizacije - specijalista
72.01.42 Tehnolog eksploatacije poljoprivredne mehanizacije - specijalista
72.01.43 Tehnolog skladištenja i dorade poljoprivrednih proizvoda - specijalista
72.01.51 Tehnolog navodnjavanja zemljišta - specijalista
72.01.52 Tehnolog odvodnjavanja zemljišta - specijalista
72.01.53 Tehnolog kompleksne melioracije zemljišta - specijalista
72.01.81 Istraživač poljoprivrede
80.01.00 Doktor poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)
80.01.81 Naučni istraživač biljne proizvodnje
80.01.82 Naučni istraživač poljoprivredne tehnike
80.01.91 Organizator poljoprivredno-prehrambenog poslovnog sistema

02. Stočari i živinari

10.02.01 Manipulant u stočarstvu
20.02.00 Pomoćni - priučeni uzgajivač stoke i živine
20.02.01 Pomoćnik stočara
20.02.21 Pomoćnik živinara
30.02.00 Uzgajivač stoke i živine
30.02.01 Uzgajivač goveda
30.02.02 Uzgajivač konja
30.02.03 Uzgajivač ovaca i koza
30.02.04 Uzgajivač svinja
30.02.05 Poljoprivrednik za uzgoj stoke
30.02.21 Uzgajivač živine
40.02.00 Poljoprivredni tehničar za uzgoj stoke i živine
40.02.01 Tehničar stočarstva
40.02.02 Trener sportskih konja
40.02.21 Tehničar živinarstva
50.02.00 Uzgajivač stoke i živine - specijalista
50.02.01 Uzgajivač goveda - specijalista
50.02.02 Uzgajivač konja - specijalista
50.02.03 Uzgajivač ovaca i koza - specijalista
50.02.04 Uzgajivač svinja - specijalista (u "Sl. listu SRJ" -> 30.02.04)
50.02.21 Uzgajivač živine - specijalista (u "Sl. listu SRJ" -> 30.02.21)
50.02.31 Stočarski laborant - specijalista
61.02.00 Poljoprivredni inženjer za stočarstvo i živinarstvo
61.02.01 Stočarski operativni tehnolog
62.02.31 Stočarski operativni tehnolog - specijalista
71.02.00 Diplomirani inženjer poljoprivrede (stočarstvo i živinarstvo)
71.02.01 Stočarski tehnolog
71.02.91 Organizator poslovanja u stočarskoj proizvodnji
72.02.00 Magistar poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)
72.02.01 Tehnolog za uzgoj goveda - specijalista
72.02.02 Tehnolog za uzgoj konja - specijalista
72.02.03 Tehnolog za uzgoj ovaca i koza - specijalista
72.02.04 Tehnolog za uzgoj svinja - specijalista
72.02.21 Tehnolog za uzgoj živine - specijalista
72.02.81 Istraživač stočarstva
80.02.00 Doktor poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)
80.02.81 Naučni istraživač stočarske proizvodnje

03. Ribari i odgajivači ostalih životinja

20.03.00 Pomoćni-priučeni ribar i odgajivač ostalih životinja
20.03.01 Ribar na jezerima
20.03.02 Ribar na rekama
20.03.03 Ribar na moru
20.03.11 Pomoćnik uzgajivača riba i školjki
30.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja
30.03.11 Uzgajivač riba i školjki
30.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja
30.03.31 Uzgajivač ptica
30.03.41 Pčelar
40.03.00 Poljoprivredni tehničar za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
50.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja - specijalista
50.03.04 Tehničar brodarskog ribarenja
50.03.11 Uzgajivač riba - specijalista
50.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja - specijalista
50.03.41 Pčelar - specijalista
61.03.00 Poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
71.03.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
71.03.91 Organizator poslovanja uzgoja životinja
72.03.00 Magistar poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)
72.03.11 Tehnolog za uzgoj riba - specijalista
72.03.21 Tehnolog za uzgoj malih i egzotičnih životinja - specijalista
72.03.31 Tehnolog za uzgoj ptica - specijalista
72.03.41 Tehnolog za uzgoj pčela - specijalista
80.03.00 Doktor poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)

04. Veterinari

20.04.01 Veterinarski higijeničar
30.04.01 Veterinarski bolničar
40.04.00 Veterinarski tehničar
40.04.01 Veterinarski laborant
50.04.00 Veterinarski tehničar - specijalista
50.04.01 Veterinarski laborant - specijalista
61.04.01 Veterinarski laboratorijski analitičar
62.04.01 Veterinarski operativni analitičar - specijalista
71.04.01 Veterinar
71.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla
71.04.71 Veterinarski inspektor
71.04.91 Organizator veterinarskog poslovanja
72.04.00 Magistar veterinarskih nauka
72.04.01 Veterinar specijalista epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti
72.04.02 Veterinar bakteriologije - specijalista
72.04.03 Veterinar specijalista virusologije
72.04.04 Veterinar specijalista parazitologije i parazitskih bolesti
72.04.05 Veterinar histologije - specijalista
72.04.06 Veterinar hirurgije - specijalista
72.04.07 Veterinar radiologije - specijalista
72.04.08 Veterinar specijalista patološke morfologije
72.04.09 Veterinar interne medicine - specijalista
72.04.10 Veterinar specijalista farmakologije i toksikologije
72.04.11 Veterinar specijalista ishrane
72.04.12 Veterinar specijalista zoohigijene
72.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla - specijalista
72.04.14 Veterinar zdravstvene zaštite kopitara, preživara i svinja - specijalista
72.04.15 Veterinar zdravstvene zaštite malih i egzotičnih životinja - specijalista
72.04.16 Veterinar zdravstvene zaštite živine i ptica - specijalista
72.04.17 Veterinar zdravstvene zaštite riba - specijalista
72.04.18 Veterinar specijalista za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
72.04.19 Veterinar specijalista zdravstvene zaštite divljači
72.04.81 Istraživač veterinarstva
80.04.00 Doktor veterinarskih nauka
80.04.81 Naučni istraživač veterinarstva

05. Prerađivači hrane i pića

10.05.01 Manipulant u prehrambenoj proizvodnji
10.05.31 Manipulant u proizvodnji pića
20.05.00 Pomoćni - priučeni prerađivač hrane i pića
20.05.01 Pomoćnik mlinara žitarica
20.05.02 Pomoćnik pekara
20.05.03 Pomoćnik testeninara
20.05.04 Pomoćnik konditora
20.05.05 Poslužilac uređaja za proizvodnju šećera
20.05.06 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
20.05.07 Buregdžija
20.05.08 Izrađivač kora
20.05.11 Pomoćnik mlekara
20.05.12 Poslužilac uređaja za preradu voća i povrća
20.05.13 Pomoćnik mesara
20.05.14 Pomoćnik prerađivača riba
20.05.15 Pomoćnik kuvara industrijskih jela
20.05.16 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
20.05.21 Poslužilac uređaja za proizvodnju ulja i biljnih masti
20.05.31 Poslužilac uređaja za proizvodnju pića
20.05.41 Poslužilac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
20.05.42 Pomoćnik sladara
20.05.51 Solar
20.05.52 Pripremač vode u proizvodnji vakuumirane soli
20.05.61 Poslužilac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
30.05.00 Prerađivač hrane i pića
30.05.01 Mlinar žitarica
30.05.02 Pekar
30.05.03 Testeninar
30.05.04 Konditor
30.05.05 Rukovalac uređaja za proizvodnju šećera
30.05.06 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
30.05.11 Mlekar
30.05.12 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu voća i povrća
30.05.13 Mesar
30.05.14 Prerađivač ribe
30.05.15 Kuvar industrijskih jela
30.05.16 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
30.05.17 Medar
30.05.21 Uljar
30.05.31 Rukovalac uređaja za proizvodnju pića
31.05.41 Rukovalac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
30.05.42 Rukovalac uređaja za obradu ječma i slada
30.05.51 Rukovalac postrojenja za preradu soli
30.05.52 Vodar u solanama
30.05.61 Rukovalac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
40.05.00 Prehrambeni tehničar
40.05.00 Tehničar za biotehnologiju
40.05.01 Tehničar mlevenja žitarica
40.05.02 Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina
40.05.04 Tehničar konditorske proizvodnje
40.05.05 Tehničar proizvodnje šećera
40.05.06 Tehničar proizvodnje i prerade skroba
40.05.11 Tehničar prerade mleka
40.05.12 Tehničar prerade voća i povrća
40.05.13 Tehničar prerade mesa i ribe
40.05.16 Tehničar proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
40.05.21 Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti
40.05.31 Tehničar proizvodnje piva
40.05.32 Tehničar proizvodnje vina
40.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića
40.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića
40.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda
40.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
40.05.61 Tehničar proizvodnje koncentrovane stočne hrane
40.05.71 Prehrambeni fizičko-hemijski laborant
40.05.72 Prehrambeni mikrobiološki laborant
50.05.00 Prerađivač hrane i pića - specijalista
50.05.01 Procesni organizator mlevenja žitarica
50.05.02 Procesni organizator pekarske proizvodnje
50.05.04 Procesni organizator konditorske proizvodnje
50.05.05 Procesni organizator proizvodnje šećera
50.05.06 Procesni organizator proizvodnje i prerade skroba
50.05.11 Procesni organizator prerade mleka
50.05.12 Procesni organizator prerade voća i povrća
50.05.13 Procesni organizator prerade mesa
50.05.14 Procesni organizator prerade ribe
50.05.15 Kuvar industrijskih jela - specijalista
50.05.16 Procesni organizator proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
50.05.21 Procesni organizator proizvodnje ulja i biljnih masti
50.05.31 Tehničar proizvodnje piva - specijalista
50.05.32 Tehničar proizvodnje vina - specijalista
50.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića - specijalista
50.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića - specijalista
50.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda - specijalista
50.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina - specijalista
50.05.42 Sladar
50.05.43 Podrumar
50.05.51 Procesni organizator proizvodnje soli
50.05.61 Procesni organizator proizvodnje koncentrovane stočne hrane
50.05.71 Prehrambeni laborant - specijalista
61.05.00 Inženjer prehrambene tehnologije
61.05.01 Operativni tehnolog prerade žita
61.05.02 Operativni tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina
61.05.04 Operativni tehnolog konditorske proizvodnje
61.05.05 Operativni tehnolog proizvodnje šećera
61.05.06 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade skroba
61.05.11 Operativni tehnolog prerade mleka
61.05.12 Operativni tehnolog prerade voća i povrća
61.05.13 Operativni tehnolog prerade mesa i ribe
61.05.16 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
61.05.21 Operativni tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti
61.05.31 Operativni tehnolog proizvodnje pića
61.05.41 Operativni tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
61.05.42 Operativni tehnolog proizvodnje slada
61.05.51 Operativni tehnolog proizvodnje soli
61.05.61 Operativni tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane
62.05.71 Prehrambeni operativni analitičar - specijalista
71.05.00 Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
71.05.01 Tehnolog prerade žita
71.05.02 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina
71.05.04 Tehnolog konditorske proizvodnje
71.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera
71.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba
71.05.11 Tehnolog prerade mleka
71.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća
71.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe
71.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela
71.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
71.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti
71.05.31 Tehnolog proizvodnje pića
71.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
71.05.51 Tehnolog proizvodnje soli
71.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane
71.05.62 Stočni nutricionista
71.05.75 Tehnolog proizvodnje i prerade biljnih proizvoda
71.05.76 Tehnolog proizvodnje i prerade animalnih proizvoda
71.05.91 Organizator poslovanja u preradi hrane i pića
72.05.00 Magistar prehrambene tehnologije
72.05.01 Tehnolog prerade žita - specijalista
72.05.02 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina - specijalista
72.05.04 Tehnolog proizvodnje konditorskih proizvoda - specijalista
72.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera - specijalista
72.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba - specijalista
72.05.11 Tehnolog prerade mleka - specijalista
72.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća - specijalista
72.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe - specijalista
72.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela - specijalista
72.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina - specijalista
72.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti - specijalista
72.05.31 Tehnolog proizvodnje piva - specijalista
72.05.32 Tehnolog proizvodnje vina - specijalista
72.05.33 Tehnolog proizvodnje žestokih alkoholnih pića - specijalista
72.05.34 Tehnolog proizvodnje bezalkoholnih pića i mineralnih voda - specijalista
72.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina - specijalista
72.05.42 Tehnolog proizvodnje slada - specijalista
72.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane - specijalista
72.05.82 Istraživač prehrambene tehnologije
80.05.00 Doktor prehrambene tehnologije
80.05.81 Naučni istraživač tehnologije pića
80.05.82 Naučni istraživač prehrambene tehnologije

06. Prerađivači duvana

10.06.01 Manipulant u preradi duvana
20.06.00 Pomoćni - priučeni prerađivač duvana
20.06.01 Poslužilac uređaja za preradu duvana
20.06.02 Poslužilac uređaja za proizvodnju duvanskih proizvoda
30.06.00 Prerađivač duvana
30.06.01 Rukovalac uređaja za preradu duvana
30.06.02 Rukovalac uređaja za proizvodnju cigareta
40.06.00 Tehničar prerade duvana
40.06.01 Tehničar prerade duvana
40.06.02 Tehničar proizvodnje cigareta
50.06.00 Prerađivač duvana - specijalista
50.06.01 Tehničar prerade duvana - specijalista
61.06.00 Inženjer tehnologije prerade duvana
61.06.01 Operativni tehnolog prerade duvana
61.06.02 Operativni tehnolog proizvodnje cigareta
71.06.00 Diplomirani inženjer tehnologije prerade duvana
71.06.01 Tehnolog prerade duvana
71.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta
71.06.91 Organizator poslovanja duvanske proizvodnje
72.06.00 Magistar tehnologije prerade duvana
72.06.01 Tehnolog prerade duvana - specijalista
72.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta - specijalista
80.06.00 Doktor tehnologije prerade duvana
80.06.81 Naučni istraživač prerade duvana