Get Adobe Flash player

Šumarstvo

II Šumarstvo i obrada drveta

09. Šumari

10.09.01 Šumarski manipulant
10.09.11 Manipulant u ozelenjavanju i uređenju naselja
20.09.00 Pomoćni - priučeni šumar
20.09.01 Pomoćnik uzgajivača šuma
20.09.04 Gonič zaprege
20.09.05 Šumski putar
20.09.06 Pomoćnik rukovaoca mehanizacije u šumarstvu
20.09.09 Ugljar
20.09.11 Pomoćnik uređivača zelenih površina
30.09.00 Šumar
30.09.01 Rasadničar u šumarstvu
30.09.02 Uzgajivač - čuvar šuma
30.09.03 Lovočuvar
30.09.06 Sekač šume motornom testerom
30.09.07 Rukovalac šumskog traktora
30.09.08 Žičničar u šumarstvu
30.09.11 Uređivač zelenih površina
30.09.12 Rukovalac mašina za ozelenjavanje naselja i uređenje predela
40.09.00 Šumarski tehničar
40.09.01 Tehničar uzgoja šuma
40.09.04 Tehničar iskorišćavanja šuma
40.09.06 Tehničar mehanizacije u šumarstvu
40.09.11 Tehničar ozelenjavanja naselja i uređenja predela
50.09.00 Šumar - specijalista
50.09.01 Organizator procesa uzgoja i zaštite šuma i drvoreda
50.09.03 Organizator procesa lovstva
50.09.04 Organizator procesa iskorišćavanja šuma
50.09.05 Organizator šumskih radova - specijalista
50.09.07 Rukovalac šumskim zglobnim traktorom
50.09.11 Organizator procesa podizanja zelenih površina i uređenja naselja
61.09.00 Inženjer šumarstva
61.09.03 Operativni organizator lovstva
61.09.06 Operativni organizator mehanizacije u šumarstvu
71.09.00 Diplomirani inženjer šumarstva
71.09.01 Tehnolog pripreme proizvodnje u šumarstvu
71.09.02 Tehnolog proizvodnih procesa u šumarstvu
71.09.04 Organizator proizvodnje u šumarstvu
71.09.05 Tehnolog zaštite šuma od erozije
71.09.09 Projektant u šumarstvu
71.09.11 Organizator podizanja i održavanja zelenih površina
71.09.12 Projektant ozelenjavanja
71.09.13 Programer ozelenjavanja
71.09.14 Inspektor u šumarstvu
71.09.91 Organizator poslovanja u šumarstvu
72.09.00 Magistar šumarstva
72.09.01 Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma - specijalista
72.09.02 Tehnolog za iskorišćavanje šuma - specijalista
72.09.05 Tehnolog za šumske komunikacije i bujice - specijalista
72.09.11 Tehnolog za uređivanje i održavanje zelenila, park-šuma i drvoreda - specijalista
72.09.15 Tehnolog za uređivanje i ekonomiku šumarstva - specijalista
72.09.81 Istraživač šumarstva
80.09.00 Doktor šumarstva
80.09.81 Naučni istraživač šumarstva
80.09.91 Organizator šumarskog poslovnog sistema

10. Prerađivači i obrađivači drveta

10.10.01 Odstranjivač piljevine i otpadaka
10.10.02 Manipulant u preradi drveta
10.10.51 Manipulant u obradi plute
10.10.61 Manipulant u proizvodnji pletenog nameštaja i galanterije od pruća
20.10.00 Pomoćni - priučeni prerađivač i obrađivač drveta
20.10.01 Pomoćnik rukovaoca uređaja za pripremu oblovine
20.10.02 Pomoćnik rukovaoca mašina i uređaja za grubu obradu drveta i ploča
20.10.05 Pomoćnik hidrotermičara drveta
20.10.06 Pripremač rezane građe za otpremu
20.10.09 Pomoćnik mašinskog obrađivača drveta pri impregnaciji
20.10.11 Pomoćnik izrađivača furnira i drvenih ploča
20.10.14 Popravljač drvenih ploča
20.10.21 Pomoćnik rukovaoca mašina za finu obradu drveta
20.10.24 Pomoćnik rukovaoca uređaja za lepljenje drveta
20.10.27 Pomoćnik rukovaoca mašina za izradu parketa
20.10.28 Pripremač elemenata lake ambalaže
20.10.29 Sastavljač masivne ambalaže
20.10.32 Pomoćnik rukovaoca mašina za površinsku obradu drveta
20.10.33 Pomoćnik izrađivača mekih delova nameštaja
20.10.34 Pomoćni stolar
20.10.35 Paker nameštaja i parketa
20.10.36 Drvorezbar
20.10.38 Pomoćnik izrađivača drvene galanterije
20.10.40 Pomoćnik izrađivača sportskih rekvizita od drveta
20.10.42 Pomoćnik izrađivača muzičkih instrumenata
20.10.44 Pomoćnik brodotesara
20.10.46 Pomoćnik brodostolara
20.10.51 Pomoćnik rukovaoca mašina za obradu plute
20.10.61 Pomoćnik izrađivača pletenog nameštaja i galanterije od pruća
20.10.65 Pomoćnik kolara
20.10.66 Pomoćnik bačvara
30.10.00 Prerađivač i obrađivač drveta
30.10.01 Rukovalac mašina za pripremu oblovine za obradu
30.10.02 Rukovalac mašina za razrezivanje trupaca
30.10.03 Rukovalac mašina za krojenje rezane građe, elemenata i ploča
30.10.04 Rukovalac mašina za usitnjavanje drveta
30.10.05 Proizvođač primarnih proizvoda od drveta
30.10.06 Hidrotermičar drveta
30.10.09 Mašinski obrađivač drveta pri impregnaciji
30.10.11 Izrađivač - obrađivač furnira
30.10.12 Izrađivač furnirskih ploča
30.10.15 Oblagač drvenih ploča
30.10.21 Rukovalac mašina za finu obradu drveta
30.10.23 Drvobrusač
30.10.24 Rukovalac uređaja za lepljenje drveta
30.10.25 Krojač furnira
30.10.27 Rukovalac mašina i uređaja za izradu parketa
30.10.28 Rukovalac mašina za izradu lake ambalaže
30.10.30 Sortirer drvenih elemenata i gotovih proizvoda
30.10.31 Izrađivač elemenata montažnih kuća
30.10.32 Rukovalac mašina za površinsku obradu drveta
30.10.33 Izrađivač mekih delova nameštaja
30.10.35 Stolar za montažu, opravke i održavanje
30.10.36 Stolar za dekor i umetničke predmete od drveta
30.10.37 Stolar za izradu šablona i ortopedskih pomagala
30.10.38 Izrađivač drvene galanterije
30.10.39 Modelar drvenih kalupa i peta
30.10.40 Izrađivač sportskih rekvizita od drveta
30.10.42 Izrađivač muzičkih instrumenata od drveta
30.10.43 Livački drvomodelar
30.10.44 Brodotesar
30.10.45 Brodograditelj elemenata od drveta
30.10.46 Brodostolar
30.10.48 Izdavalac drvoprerađivačkog alata i materijala
30.10.51 Rukovalac mašina za obradu plute
30.10.61 Izrađivač pletenog nameštaja i galanterije od pruća
30.10.65 Kolar
30.10.66 Bačvar
40.10.00 Tehničar prerade i obrade drveta
40.10.01 Tehničar sortiranja i guljenja trupaca
40.10.03 Tehničar prerade drveta u strugari
40.10.05 Tehničar primarne obrade drveta
40.10.06 Tehničar sušenja drveta
40.10.11 Tehničar proizvodnje furnira
40.10.13 Tehničar proizvodnje drvenih ploča vlaknatica i iverica
40.10.21 Tehničar grube i fine obrade drveta i ploča
40.10.23 Tehničar brušenja drveta i ploča
40.10.45 Tehničar izrade drvene konstrukcije plovila
40.10.49 Tehničar drvoprerađivačke tehnologije
50.10.00 Prerađivač i obrađivač drveta - specijalista
50.10.02 Rukovalac mašina za razrezivanje trupaca - specijalista
50.10.03 Organizator procesa prerade u strugari
50.10.05 Tehničar postrojenja za sušenje drveta - specijalista
50.10.09 Organizator procesa impregnacije drveta
50.10.11 Izrađivač furnira - specijalista
50.10.12 Organizator procesa proizvodnje furnira i ploča
50.10.13 Rukovalac linije uređaja za presovanje drvenih ploča - specijalista
50.10.21 Tehničar fine obrade drveta i ploča - specijalista
50.10.22 Organizator procesa proizvodnje finalnih proizvoda od drveta
50.10.23 Drvobrusač - specijalista
50.10.24 Rukovalac uređaja za lepljenje drveta - specijalista
50.10.26 Rukovalac mašina za obradu drveta sa numeričkim upravljanjem
50.10.31 Monter drvenih objekata - specijalista
50.10.32 Rukovalac linije uređaja za površinsku obradu drveta - specijalista
50.10.33 Izrađivač mekih delova nameštaja - specijalista
50.10.35 Stolar za izradu šablona i prototipova - specijalista
50.10.36 Stolar dekora i umetničkih predmeta od drveta - specijalista
50.10.37 Stolar za izradu ortopedskih pomagala - specijalista
50.10.38 Izrađivač drvene galanterije - specijalista
50.10.40 Izrađivač sportskih rekvizita od drveta - specijalista
50.10.42 Izrađivač muzičkih instrumenata od drveta - specijalista
50.10.43 Livački drvomodelar - specijalista
50.10.45 Izrađivač drvene konstrukcije plovila - specijalista
50.10.46 Brodostolar - specijalista
50.10.61 Izrađivač pletenog nameštaja i galanterije od pruća - specijalista
61.10.00 Inženjer tehnologije prerade i obrade drveta
61.10.01 Operativni tehnolog pripreme prerade drveta
61.10.02 Operativni tehnolog prerade drveta
61.10.42 Operativni tehnolog izrade muzičkih instrumenata od drveta
71.10.00 Diplomirani inženjer prerade i obrade drveta
71.10.01 Tehnolog pripreme i prerade drveta
71.10.41 Tehnolog razvoja prerade drveta
71.10.47 Konstruktor finalnih proizvoda od drveta
71.10.91 Organizator drvoprerađivačkog poslovanja
72.10.00 Magistar tehnologije prerade i obrade drveta
72.10.01 Projektant tehnologije pripreme i prerade drveta - specijalista
72.10.41 Projektant razvoja pripreme i prerade drveta - specijalista
72.10.81 Istraživač pripreme i prerade drveta
80.10.00 Doktor tehnologije prerade i obrade drveta
80.10.81 Naučni istraživač prerade drveta
80.10.91 Organizator drvoprerađivačkog poslovnog sistema