Glavna razlika između preduzetnika i privrednog društva je u tome što preduzetnik za obaveze radnje odgovara svom svojom imovinom, a osnivač d.o.o. do visine unetog udela (zakonski minimum je 500 e). Pravne forme privrednih društava su ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno).

Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa – fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću. Ako želimo da uplata bude izvršena pre isporuke robe ili pružanja usluge , izdajemo PREDRAČUN, odnosno PROFAKTURU. Ako želimo da uplata bude

Potrebni su ugovor o radu i fotokopija lične karte. Radna knjižica više nije potrebna. U sekciji “Obrasci” možete skinuti šablon ugovora o radu. Svakako savetujemo svima da ukoliko su u mogućnosti, konsultuju advokata koji se bavi radnim pravom kako bi ugovor o radu bio što više prilagođen Vašim potrebama.

Pravo na odbitak PDV-a obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za

Topli obrok je obavezan elemenat zarade. Izražava se u novcu o čemu je Ministarstvo finansija dalo mišljenje u nastavku. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-964/2015-02 od 12.2.2016. godine) “Članom 105. stav 3. Zakona o radu, uređeno je da se pod zaradom smatraju sva primanja iz

Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2 Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i delove amortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi. U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *