Porez za naknadu članova upravnog odbora, nadzornog odbora, članova saveta i tome slično

Za članove upravnog odbora, nadzornog odbora, naknade poslanika i odbornika za rad u skupštini i odborima, naknade sudskih veštaka i prevodilaca,stečajnih upravnika,naknada po osnovu izvršavanja poslova civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, plaća se porez na dohodak građana po odredbi člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana po […]

Prestanak rada preduzeća

Brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po četiri osnova: nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije, nakon zaključenja stečajnog postupka, usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva, usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra. Ukoliko se privredno društvo briše […]

Brisanje iz Registra udruženja

Brisanje iz Registra udruženja se vrši bez sprovedenog postupka likvidacije ili stečaja samo usled: statusnih promena, skraćenog postupka likvidacije. Skraćeni postupak likvidacije udruženja/saveza udruženja Postupak upisa skraćenog postupka likvidacije udruženja/saveza udruženja, pokreće se podnošenjem registracione prijave za brisanje udruženja/saveza udruženja iz Registra udruženja, koju podnosi zastupnik udruženja ili lice koje […]

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

(„Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15 i 44/18 – dr. zakon) Član 1. Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. […]